Tylko życie ma przyszłość!

27 października, 2020

Wiadomości

Różaniec Do Granic Nieba – przyjmujemy dzieci nienarodzone do naszych rodzin

Ogól­no­pol­ska ak­cja ru­szy z po­cząt­kiem mie­sią­ca li­sto­pa­da w for­mie mo­dli­twy in­dy­wi­du­al­nej i w pa­ra­fiach. Po­trwa od 1 do 8 li­sto­pa­da i wią­że się z ape­lem: „Weź udział w wiel­kiej mo­dli­twie i przyj­mij dziec­ko nie­na­ro­dzo­ne do swo­jej rodziny”.