Tylko życie ma przyszłość!

Protest w sprawie Polaka w śpiączce w szpitalu w Plymouth

Kraków, 13 stycznia 2021 r.

Ambasada Zjed­no­czonego Królestwa
Wielkiej Bry­tanii i Irlandii Północnej
ul. Kawa­lerii 12
00–468 Warszawa

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka wyraża sta­nowczy sprzeciw wobec orze­czenia bry­tyj­skiego Sądu Opie­kuń­czego z 31 grudnia 2020 r., który zade­cy­dował o wstrzy­maniu poda­wania poży­wienia i wody, prze­by­wa­jącemu w szpitalu w Ply­mouth, oby­wa­telowi Polski R.S.

Jed­no­cześnie bry­tyjski Sąd Opie­kuńczy nie wyraził zgody na prze­trans­por­to­wanie pol­skiego oby­watela do kraju, gdzie mógłby zostać oto­czony sto­sowną opieką palia­tywną, tłu­macząc , że „wią­załoby się to z dużym ryzykiem śmierci w trakcie transportu”.

Decyzja bry­tyj­skiego Sądu Opie­kuń­czego jest dra­stycznym naru­szeniem art. 2 Euro­pej­skiej Kon­wencji Praw Czło­wieka, który stanowi, że nikt nie może być umyślnie pozba­wiony życia i art. 3 – nikt nie może być poddany tor­turom ani nie­ludz­kiemu lub poni­ża­jącemu trak­to­waniu, a za takie należy uznać zaprze­stanie kar­mienia i nawad­niania nie­świa­domego pacjenta.

Pozba­wienie pacjenta pokarmu i wody nie może być trak­towane jako zaprze­stanie upo­rczywej terapii, ponieważ są to dwa kom­po­nenty nie­zbędne do pod­trzy­mania życia pacjenta i są speł­nianiem jego pod­sta­wowych potrzeb. Należy pod­kreślić, że pomimo dwu­mie­sięcznego pozo­sta­wania w śpiączce, R. S. samo­dzielnie oddycha i nie jest osobą umierającą.

Wielka Bry­tania naru­szyła także art. 10 Kon­wencji o Prawach Osób Nie­peł­no­sprawnych ONZ, który gwa­rantuje każdej istotce ludzkiej przy­ro­dzone prawo do życia i zobo­wiązuje państwa-sygna­ta­riuszy do pod­jęcia wszelkich nie­zbędnych środków w celu zapew­nienia osobom nie­peł­no­sprawnym sku­tecznego korzy­stania z tego prawa, na zasadzie rów­ności z innymi osobami.

Zgodnie z art. 5 Kon­wencji z Oviedo nie można prze­pro­wadzić inter­wencji medycznej bez swo­bodnej i świa­domej zgody osoby jej pod­danej, a w przy­padku, gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli, należy wziąć pod uwagę jego wcze­śniej wyrażone zdanie (art. 9). Z licznych doniesień medialnych wiemy, że jako prak­ty­kujący katolik R.S. opo­wiadał się za prawem do życia od poczęcia do natu­ralnej śmierci, a zatem nie wyra­ziłby życzenia uśmier­cenia go poprzez bierną eutanazję.

W związku z powyższym, domagamy się od władz bry­tyj­skich przy­wró­cenia poda­wania poży­wienia i płynów pol­skiemu oby­wa­telowi R.S., pozo­sta­jącemu w szpitalu w Ply­mouth, i o nie­utrud­nianie prze­wie­zienia go do Polski. Ska­zy­wanie pacjenta na śmierć poprzez zagło­dzenie uważamy za niedopuszczalne.

 

Woj­ciech Zięba
prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka

 

Do wia­do­mości:
1.    Mini­sterstwo Spraw Zagra­nicznych RP
2. Media

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj