fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Projekt „Zatrzymaj Aborcję” 15 kwietnia 2020 r. w Sejmie

15 kwietnia 2020 r. podczas posie­dzenia Sejmu odbędzie się pierwsze czy­tanie zamro­żonego na blisko 3,5 roku oby­wa­tel­skiego pro­jektu „Zatrzymaj Aborcję”, pod którym pod­pisało się aż 830 tys. Polaków. Został on złożony w Sejmie 30 listopada 2017 r., ale utknął w komisji nad­zwy­czajnej i na tamten czas zakoń­czono prace nad nim. Zakłada on wyeli­mi­no­wanie w naszym kraju moż­li­wości doko­ny­wania aborcji euge­nicznej. Chodzi o wykre­ślenie z Ustawy o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży punktu mówiącego o tym, że można zabić poczęte dziecko, gdy „badania pre­na­talne lub inne prze­słanki medyczne wskazują na duże praw­do­po­do­bieństwo cięż­kiego i nie­od­wra­calnego upo­śle­dzenia płodu albo nie­ule­czalnej choroby zagra­ża­jącej jego życiu”.

Pierwsze w Sejmie IX kadencji czy­tanie oby­wa­tel­skiego pro­jektu „Zatrzymaj Aborcję”, które odbędzie się po świętach Wielkiej Nocy, to pierwszy krok rzą­dzących we wła­ściwą stronę, w stronę obrony życia czło­wieka od momentu poczęcia. Mamy nadzieję, że nie jest to ruch, którego celem jest pozy­skanie głosów obrońców życia w nad­cho­dzących wyborach prezydenckich.

Cie­szymy się, że wysłany 5 marca 2020 r. przez Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka list otwarty do Jaro­sława Kaczyń­skiego, prezesa Prawa i Spra­wie­dli­wości, z prośbą o prawo do życia dla nie­na­ro­dzonych i godną opiekę dla dzieci nie­peł­no­sprawnych (do prze­czy­tania tutaj), w którym wezwa­liśmy klub par­la­men­tarny Prawo i Spra­wie­dliwość m.in. do przy­jęcia przez Sejm oby­wa­tel­skiego pro­jektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”, przy­czynił się, razem z dzia­ła­niami innych osób i orga­ni­zacji, do tego, że 15 kwietnia 2020 r. odbędzie się ponowne pierwsze czy­tanie projektu.

Liczymy na to, że projekt po pierwszym czy­taniu nie trafi do prac w komisji, ale zostanie przyjęty i nie­zwłocznie odbędzie się jego drugie czy­tanie. Powinien on jak naj­szybciej trafić do Senatu i zostać pod­pisany przez pre­zy­denta. Przy­po­minamy, że Prawo i Spra­wie­dliwość ma więk­szość par­la­men­tarną, a co za tym idzie moż­liwość szyb­kiego pro­ce­do­wania ustaw. Dowiodły tego gło­so­wania, które odbyły się w prze­ciągu ostatnich dni, doty­czące m.in. tarczy anty­kry­zy­sowej zwią­zanej z pan­demią koro­na­wirusa czy gło­so­wania kore­spon­den­cyjnego w wyborach prezydenckich.

Wyrażamy nadzieję, że Sejm, który troszczy się o zdrowie i życie oby­wateli w czasach pan­demii, nie zapomni o naj­mniej­szych, bez­bronnych istotach ludzkich, pol­skich oby­wa­telach, mających zapisane w Kon­sty­tucji RP prawo do życia, i uchwali prawo je chroniące.

Ocze­kujemy reali­zacji obietnic zawartych w pro­gramach PiS‑u, Pana Prezesa Jaro­sława Kaczyń­skiego i Pre­zy­denta Andrzeja Dudy.

Wszystkich, którym leży na sercu los poczętych dzieci, zachęcamy do śle­dzenia tele­wi­zyjnej lub inter­ne­towej trans­misji z posie­dzenia Sejmu.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj