Tylko życie ma przyszłość!

Projekt „Zatrzymaj Aborcję” 15 kwietnia 2020 r. w Sejmie

15 kwiet­nia 2020 r. pod­czas po­sie­dze­nia Sej­mu od­bę­dzie się pierw­sze czy­ta­nie za­mro­żo­ne­go na bli­sko 3,5 ro­ku oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu „Za­trzy­maj Abor­cję”, pod któ­rym pod­pi­sa­ło się aż 830 tys. Po­la­ków. Zo­stał on zło­żo­ny w Sej­mie 30 li­sto­pa­da 2017 r., ale utknął w ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej i na tam­ten czas za­koń­czo­no pra­ce nad nim. Za­kła­da on wy­eli­mi­no­wa­nie w na­szym kra­ju moż­li­wo­ści do­ko­ny­wa­nia abor­cji eu­ge­nicz­nej. Cho­dzi o wy­kre­śle­nie z Usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży punk­tu mó­wią­ce­go o tym, że moż­na za­bić po­czę­te dziec­ko, gdy „ba­da­nia pre­na­tal­ne lub in­ne prze­słan­ki me­dycz­ne wska­zu­ją na du­że praw­do­po­do­bień­stwo cięż­kie­go i nie­od­wra­cal­ne­go upo­śle­dze­nia pło­du al­bo nie­ule­czal­nej cho­ro­by za­gra­ża­ją­cej je­go życiu”.

Pierw­sze w Sej­mie IX ka­den­cji czy­ta­nie oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu „Za­trzy­maj Abor­cję”, któ­re od­bę­dzie się po świę­tach Wiel­kiej No­cy, to pierw­szy krok rzą­dzą­cych we wła­ści­wą stro­nę, w stro­nę obro­ny ży­cia czło­wie­ka od mo­men­tu po­czę­cia. Ma­my na­dzie­ję, że nie jest to ruch, któ­re­go ce­lem jest po­zy­ska­nie gło­sów obroń­ców ży­cia w nad­cho­dzą­cych wy­bo­rach prezydenckich.

Cie­szy­my się, że wy­sła­ny 5 mar­ca 2020 r. przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka list otwar­ty do Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go, pre­ze­sa Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, z proś­bą o pra­wo do ży­cia dla nie­na­ro­dzo­nych i god­ną opie­kę dla dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych (do prze­czy­ta­nia tu­taj), w któ­rym we­zwa­li­śmy klub par­la­men­tar­ny Pra­wo i Spra­wie­dli­wość m.in. do przy­ję­cia przez Sejm oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu usta­wy „Za­trzy­maj abor­cję”, przy­czy­nił się, ra­zem z dzia­ła­nia­mi in­nych osób i or­ga­ni­za­cji, do te­go, że 15 kwiet­nia 2020 r. od­bę­dzie się po­now­ne pierw­sze czy­ta­nie projektu.

Li­czy­my na to, że pro­jekt po pierw­szym czy­ta­niu nie tra­fi do prac w ko­mi­sji, ale zo­sta­nie przy­ję­ty i nie­zwłocz­nie od­bę­dzie się je­go dru­gie czy­ta­nie. Po­wi­nien on jak naj­szyb­ciej tra­fić do Se­na­tu i zo­stać pod­pi­sa­ny przez pre­zy­den­ta. Przy­po­mi­na­my, że Pra­wo i Spra­wie­dli­wość ma więk­szość par­la­men­tar­ną, a co za tym idzie moż­li­wość szyb­kie­go pro­ce­do­wa­nia ustaw. Do­wio­dły te­go gło­so­wa­nia, któ­re od­by­ły się w prze­cią­gu ostat­nich dni, do­ty­czą­ce m.in. tar­czy an­ty­kry­zy­so­wej zwią­za­nej z pan­de­mią ko­ro­na­wi­ru­sa czy gło­so­wa­nia ko­re­spon­den­cyj­ne­go w wy­bo­rach prezydenckich.

Wy­ra­ża­my na­dzie­ję, że Sejm, któ­ry trosz­czy się o zdro­wie i ży­cie oby­wa­te­li w cza­sach pan­de­mii, nie za­po­mni o naj­mniej­szych, bez­bron­nych isto­tach ludz­kich, pol­skich oby­wa­te­lach, ma­ją­cych za­pi­sa­ne w Kon­sty­tu­cji RP pra­wo do ży­cia, i uchwa­li pra­wo je chroniące.

Ocze­ku­je­my re­ali­za­cji obiet­nic za­war­tych w pro­gra­mach PiS‑u, Pa­na Pre­ze­sa Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go i Pre­zy­den­ta An­drze­ja Dudy.

Wszyst­kich, któ­rym le­ży na ser­cu los po­czę­tych dzie­ci, za­chę­ca­my do śle­dze­nia te­le­wi­zyj­nej lub in­ter­ne­to­wej trans­mi­sji z po­sie­dze­nia Sejmu.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj