fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

List otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości – „O prawo do życia dla nienarodzonych i godną opiekę dla dzieci niepełnosprawnych”

Kraków, 5 marca 2020 r.

Sza­nowny Pan
dr Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Spra­wie­dli­wości

List otwarty „O prawo do życia dla nie­na­ro­dzonych i godną opiekę dla dzieci nie­peł­no­sprawnych”

Sza­nowny Panie Pre­zesie,

w listo­padzie ubie­głego roku roz­po­częła się druga z kolei kadencja Sejmu, w której klub par­la­men­tarny Prawa i Spra­wie­dli­wości posiada bez­względną więk­szość. Nad­szedł więc naj­wyższy czas, aby zre­ali­zować dekla­racje zawarte w pro­gramach PiS z 2014 roku – „Współ­cześnie chodzi przede wszystkim o ochronę życia od poczęcia (…). W tych kwe­stiach nasze sta­no­wisko jest jasne – bronimy i będziemy bronić życia (…)” i z 2019 roku – „Nasz sza­cunek dla życia roz­ciąga się na całe jego trwanie”.

Ocze­kujemy, że Prawo i Spra­wie­dliwość nie­zwłocznie dopro­wadzi do przy­jęcia przez Sejm oby­wa­tel­skiego pro­jektu ustawy „Zatrzymaj aborcję” oraz przy­gotuje ustawę zwięk­szającą pomoc dla nie­peł­no­sprawnych do poziomu gwa­ran­tu­jącego pokrycie nie­zbędnych kosztów leczenia i reha­bi­li­tacji.

Jarosław Kaczyński
Fot. Wiki­media Commons / Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 PL

Pra­gniemy przy­po­mnieć, że wyeli­mi­no­wanie tzw. prze­słanki euge­nicznej z Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży zapo­wie­dział Pan m.in. w wywiadach pra­sowych w 2016 roku – „Na pewno trzeba zatrzymać pro­ceder uśmier­cania dzieci, które mają różne wady roz­wojowe. To jest coś nie­ludz­kiego i z tą eugeniką trzeba w Polsce skończyć” („wSieci”) i w 2017 roku – „PiS w żadnym wypadku nie wycofuje się z dążenia do zakazu aborcji z powodu choroby dziecka” („Gość Nie­dzielny”).

Pra­gniemy także przy­po­mnieć, że artykuł 38. Kon­sty­tucji stanowi, iż „Rzecz­po­spolita Polska zapewnia każdemu czło­wiekowi prawną ochronę życia”, a raty­fi­kowana przez Polskę w 1991 r. Kon­wencja o prawach dziecka jed­no­znacznie pre­cyzuje, że „dziecko (…) wymaga szcze­gólnej opieki i troski, w tym wła­ściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po uro­dzeniu”.

Oby­wa­telski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”, pod którym pod­pisało się 830 000 Polaków, od 2017 roku jest pro­ce­dowany w Sejmie. Nie­stety – jak dotąd – nie­sku­tecznie. Brak działań w tej sprawie skutkuje codziennie śmiercią trojga nie­na­ro­dzonych dzieci. To sytuacja nie­do­pusz­czalna, którą należy jak naj­szybciej zmienić. Chore dzieci winno się otoczyć opieką, a nie uśmiercać.

Z badań prze­pro­wa­dzonych 25 stycznia 2020 roku przez CBOS na zle­cenie Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka wynika, że więk­szość Polaków (91,6 proc.) jest zdania, że państwo powinno zwiększyć pomoc finansową dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z nie­peł­no­spraw­nością.

Ufamy, że Prawo i Spra­wie­dliwość, posia­dając sejmową więk­szość, nie­zwłocznie przyjmie ustawę „Zatrzymaj aborcję” oraz zna­cząco zwiększy pomoc dla rodzin, które na co dzień zmagają się z wieloma wyzwa­niami i wydatkami, zwią­zanymi z opieką nad ciężko chorymi dziećmi. Zmiany winny dotyczyć m.in. pod­wyż­szenia wyso­kości świadczeń przy­słu­gu­jących nie­peł­no­sprawnym, pełnego finan­so­wania reha­bi­li­tacji (także w warunkach domowych), posze­rzenia zakresu refun­do­wania sprzętu medycznego potrzebnego w codziennej opiece, a także zwięk­szenia szans edu­ka­cyjnych dzieci z niepełno­sprawnością.

Dlatego ape­lujemy do Pana, jako archi­tekta „dobrej zmiany”, o jak naj­szybsze wpro­wa­dzenie usta­wowego zakazu aborcji euge­nicznej oraz jed­no­czesne zwięk­szenie opieki Rze­czy­po­spo­litej nad jej nie­peł­no­sprawnymi oby­wa­telami.

Z wyrazami sza­cunku,
w imieniu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka

Woj­ciech Zięba
prezes zarządu

 

Do pobrania plik DOC: List otwarty – „O prawo do życia dla nie­na­ro­dzonych i godną opiekę dla dzieci nie­peł­no­sprawnych”
Do pobrania plik PDF: List otwarty – „O prawo do życia dla nie­na­ro­dzonych i godną opiekę dla dzieci nie­peł­no­sprawnych”

 

 

 

%d bloggers like this: