Tylko życie ma przyszłość!

Portugalia – eutanazja niezgodna z konstytucją

Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny w Por­tu­ga­lii stwier­dził, że eu­ta­na­zja jest nie­zgod­ne z kon­sty­tu­cją. Sę­dzio­wie pod­ję­li ta­ką de­cy­zją sto­sun­kiem gło­sów 7:5. Ko­li­do­wa­ła ona z za­war­tą w kon­sty­tu­cji za­sa­dą nie­na­ru­szal­no­ści ludz­kie­go życia.

Pro­jekt le­ga­li­zu­ją­cy eu­ta­na­zję w Por­tu­ga­lii zo­stał przy­ję­ty 29 stycz­nia 2021r. Prze­wi­dy­wał on moż­li­wość eu­ta­na­zji dla oso­by do­ro­słej po wcze­śniej­szej kon­sul­ta­cji le­kar­skiej, któ­ra mia­ła­by być do­dat­ko­wo uza­sad­nio­na i za­ak­cep­to­wa­na przez czte­ry ko­lej­ne eks­per­ty­zy i opi­nie le­ka­rzy oraz spe­cjal­ną ko­mi­sję medyczno-etyczną.

Le­karz miał mieć pra­wo od­mó­wić ode­bra­nia ży­cia pa­cjen­to­wi, je­śli nie po­zwa­la­ło mu na to su­mie­nie, jed­nak szpi­tal mu­siał cho­re­mu wska­zać in­ne­go le­ka­rza. Aby unik­nąć „tu­ry­sty­ki śmier­ci”, pra­wo to mia­ło obo­wią­zy­wać je­dy­nie oso­by ze sta­łym po­by­tem. Prze­ciw tej usta­wie gło­so­wa­li po­sło­wie pra­wi­cy i kon­ser­wa­ty­ści. Ko­ściół ka­to­lic­ki od sa­me­go po­cząt­ku był prze­ciw. Kar­dy­nał pa­triar­cha Li­zbo­ny po­twier­dził, że Ko­ściół bę­dzie bro­ni­li ży­cia ludz­kie­go: „Za wszel­ką ce­nę na­le­ży dą­żyć do unik­nię­cia eu­ta­na­zji, roz­wi­ja­jąc w za­mian opie­kę pa­lia­tyw­ną, aby lu­dziom rze­czy­wi­ście nieść po­moc” – pod­kre­ślił kard. Ma­nu­el Clemente.

Por­tu­ga­lia mia­ła być czwar­tym kra­jem UE i szó­stym na świe­cie, w któ­rym eu­ta­na­zja sta­ła­by się le­gal­na. Na szczę­ście to nie­ludz­kie pra­wo zo­sta­ło w tym kra­ju szyb­ko obalone.

Orze­cze­nie TK by­ło od­po­wie­dzią na zło­żo­ny, 19 lu­te­go przez pre­zy­den­ta Por­tu­ga­lii Mar­ce­lo Re­be­lo de So­usę, wnio­sek o zba­da­nie zgod­no­ści usta­wy z kon­sty­tu­cją. Pre­zy­dent uwa­żał, że przy­ję­te przez par­la­ment prze­pi­sy są nie­pre­cy­zyj­ne m.in. w kwe­stii za­sad, na pod­sta­wie któ­rych mia­ły­by za­pa­dać de­cy­zje o do­pusz­cze­niu kon­kret­nych osób do eutanazji.

W mar­cu por­tu­gal­ski Sąd Kon­sty­tu­cyj­ny orzekł, że eu­ta­na­zja jest nie­zgod­na z kon­sty­tu­cją. A dwie go­dzi­ny po de­cy­zji są­du pre­zy­dent Mar­ce­lo Re­be­lo de So­usa za­we­to­wał ustawę.

Nie­po­ko­ją­cy jest fakt, że nie­któ­re pań­stwa ule­ga­ją pre­sji zwo­len­ni­ków abor­cji i wpro­wa­dza­ją pra­wo uśmier­ca­nia cho­rych osób. Mo­ty­wu­ją to mniej­szy­mi kosz­ta­mi le­cze­nia i opie­ki ta­kich osób. Nie­ste­ty po za­le­ga­li­zo­wa­niu eu­ta­na­zji bar­dzo czę­sto za­czy­na­ją wy­stę­po­wać licz­ne nad­uży­cia, a zgo­da na od­bie­ra­nie ży­cia po­stę­pu­je wśród spo­łe­czeń­stwa w za­stra­sza­ją­cym tempie.

Eu­ta­na­zja jest mo­ral­nie nie­do­pusz­czal­na, rów­nież w przy­pad­kach, gdy jej ce­lem jest zli­kwi­do­wa­nie bó­lu oso­by cier­pią­cej. Pro­po­zy­cją dla ta­kie­go czło­wie­ka jest me­dy­cy­na pa­lia­tyw­na i opie­ka ho­spi­cyj­na. Eu­ta­na­zja w Pol­sce jest nie­le­gal­na, a nasz Ko­deks Kar­ny okre­śla eu­ta­na­zję ja­ko zabójstwo.

 

JB

Źró­dło: tvp.info, vaticannews.va

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj