Tylko życie ma przyszłość!

15 kwietnia, 2021

Wiadomości

Stanowisko KEP w sprawie szczepionek

Po­mi­mo te­go, że tech­no­lo­gia pro­duk­cji szcze­pio­nek firm Astra­Ze­ne­ca i Johnson&Johnson bu­dzi po­waż­ny sprze­ciw mo­ral­ny, to jed­nak mo­gą z nich ko­rzy­stać ci wier­ni, któ­rzy nie ma­ją moż­li­wo­ści wy­bo­ru in­nej szcze­pion­ki i są do te­go wprost zo­bli­go­wa­ni okre­ślo­ny­mi uwa­run­ko­wa­nia­mi eg­zy­sten­cjal­ny­mi lub zawodowymi.

Wiadomości

Portugalia – eutanazja niezgodna z konstytucją

Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny w Por­tu­ga­lii stwier­dził, że eu­ta­na­zja jest nie­zgod­ne z kon­sty­tu­cją. Sę­dzio­wie pod­ję­li ta­ką de­cy­zją sto­sun­kiem gło­sów 7:5. Ko­li­do­wa­ła ona z za­war­tą w kon­sty­tu­cji za­sa­dą nie­na­ru­szal­no­ści ludz­kie­go życia.