Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

W po­nie­dzia­łek, 18 lip­ca br., na Cmen­ta­rzu Pod­gór­ki Ty­niec­kie w Kra­ko­wie od­bę­dzie się po­grzeb dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w Szpi­ta­lu im. G. Na­ru­to­wi­cza w Kra­ko­wie w la­tach 2020–2022 r. Msza świę­ta po­grze­bo­wa w ka­pli­cy cmen­tar­nej roz­pocz­nie się o godz. 11.30. Li­tur­gii ża­łob­nej bę­dzie prze­wod­ni­czył ks. dr Ja­nusz Ko­ściel­niak, die­ce­zjal­ny dusz­pa­sterz ro­dzin dzie­ci utra­co­nych. Za­pra­sza­my do uczestnictwa!

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj