Tylko życie ma przyszłość!

14 lipca, 2022

Wiadomości

USA: Przełomowa decyzja ws. aborcji

Roe kon­tra Va­de prze­szło do hi­sto­rii. Za oce­anem nie ma już tzw. pra­wa do abor­cji, śmier­cio­no­śny układ sił zo­stał roz­bi­ty, choć – po­wiedz­my to so­bie szcze­rze – wie­lu wy­da­wa­ło się to nie­moż­li­we. Cze­go nas, Eu­ro­pej­czy­ków i Po­la­ków, uczy ta sprawa?

Wiadomości

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

W po­nie­dzia­łek, 18 lip­ca br., na Cmen­ta­rzu Pod­gór­ki Ty­niec­kie w Kra­ko­wie od­bę­dzie się po­grzeb dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w Szpi­ta­lu im. G. Na­ru­to­wi­cza w Kra­ko­wie w la­tach 2020–2022 r. Msza świę­ta po­grze­bo­wa w ka­pli­cy cmen­tar­nej roz­pocz­nie się o godz. 11.30.