Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

15 marca, 2024

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Ce­lem kon­kur­su jest za­chę­ce­nie mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej do za­in­te­re­so­wa­nia się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­mo­cją ży­cia ja­ko war­to­ści o fun­da­men­tal­nym zna­cze­niu za­rów­no dla eg­zy­sten­cji po­szcze­gól­nych osób, jak i ca­łych społeczeństw.

Przeczytaj więcej »