fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Księża Biskupi błogosławią Nowennę Życia

Nowenna roz­po­czyna się w dzień fatimski, 13 paź­dziernika br. Wspólną modlitwę zakoń­czymy 21 paź­dziernika, w przed­dzień wspo­mnienia litur­gicznego św. papieża Jana Pawła II, jednego z naj­więk­szych obrońców życia dzieci nienarodzonych.

Nasze inicjatywy

Dzień Dziecka Utraconego

Dusz­pa­sterstwo Rodzin Archi­die­cezji Kra­kow­skiej, Die­ce­zjalne Dusz­pa­sterstwo Rodzin Dzieci Utra­conych i Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka zapra­szają na 16 paź­dziernika 2020 r. do Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie na die­ce­zjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego.

Nasze inicjatywy

Kompendium wiedzy

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka w Kra­kowie wraz Kra­jowym Ośrodkiem Dusz­pa­sterstwa Rodzin przy­go­towało „Kom­pendium pasto­ralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo uro­dzonego i towa­rzy­szeniu w żałobie osie­ro­conej rodzinie”.

Nasze inicjatywy

Gratulacje dla Prezydenta Andrzeja Dudy

W imieniu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka ser­decznie gra­tuluję powtórnego wyboru na urząd Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Polskiej.

Konkurs dla młodzieży

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Opiekunowie prac!

Z ogromną przy­jem­nością ogła­szamy wyniki XVI Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu dla Mło­dzieży „Pomóż ocalić życie bez­bronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Nasze inicjatywy

Fundusz ochrony macierzyństwa

„Fundusz ochrony macie­rzyństwa” zapewnia pomoc finansową kobietom w ciąży, znaj­du­jącym się w bardzo trudnej sytuacji mate­rialnej i rodzinnej. W ramach Fun­duszu kobieta otrzymuje comie­sięczne wsparcie w wyso­kości 500 zł.

Nasze inicjatywy

Telefon Zaufania Pro-life

Doświad­czasz przemocy, nie masz wsparcia w bli­skich ci osobach? Boisz się, że stracisz partnera/pracę/szansę na rozwój…?