Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Komentarz do apelu naukowców

Kra­kow­scy na­ukow­cy ape­lu­ją o nie­po­ka­zy­wa­nie w prze­strze­ni pu­blicz­nej ciał dzie­ci pod­da­nych abor­cji. Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka: te zdję­cia to praw­da o abor­cji, ale cel nie uświę­ca środków.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

List otwar­ty do Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w spra­wie pro­jek­tu usta­wy do­pusz­cza­ją­ce­go prze­rwa­nie ży­cia dzie­ci z po­dej­rze­niem wad le­tal­nych oraz zwięk­sze­nia po­mo­cy dla ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z niepełnosprawnością.

Nasze inicjatywy

Apel rodziców do prezydenta: każde dziecko ma prawo do życia

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka zło­ży­ło w Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP list do pre­zy­den­ta An­drze­ja Du­dy oraz przy­go­to­wa­ną przez nie pu­bli­ka­cję pt. „Ży­cie. Bez wy­jąt­ków”. To głos ro­dzi­ców, któ­rzy pro­szą o wy­co­fa­nie pro­jek­tu za­kła­da­ją­ce­go le­gal­ną abor­cję dzie­ci z po­dej­rze­niem tzw. wad letalnych.

Nasze inicjatywy

Młodzież

Kon­kurs We­bi­na­ry Wy­sta­wa Kon­spek­ty Pro­fil Wie­lu na­sto­lat­ków po­szu­ku­je od­po­wie­dzi na py­ta­nia do­ty­czą­ce ochro­ny ludz­kie­go ży­cia. Py­tań i wąt­pli­wo­ści mło­dzi lu­dzie mają

Nasze inicjatywy

Webinary – spotkania o życiu

Za­pra­sza­my na we­bi­na­ry (spo­tka­nia on­li­ne) o te­ma­ty­ce pro-li­fe. Do uczest­nic­twa w nich za­chę­ca­my wszyst­kich, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ludz­kie­go życia.

Nasze inicjatywy

List do Sejmowej Komisji Zdrowia

W związ­ku z za­po­wie­dzia­nym na pią­tek 6.11.2020 po­sie­dze­niem Sej­mo­wej Ko­mi­sji Zdro­wia, przed­sta­wia­my sta­no­wi­sko od­no­śnie do pre­zy­denc­kie­go pro­jek­tu usta­wy zmie­nia­ją­cej Usta­wę o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży z 1993 r.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

Od­no­sząc się do abor­cji eu­ge­nicz­nej, wie­lo­krot­nie w wy­stą­pie­niach pu­blicz­nych de­kla­ro­wał Pan oso­bi­ste po­par­cie oraz wo­lę po­li­tycz­ną wy­klu­cze­nia prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej z pol­skie­go po­rząd­ku praw­ne­go. „Na pew­no trze­ba za­trzy­mać pro­ce­der uśmier­ca­nia dzie­ci, któ­re ma­ją róż­ne wa­dy roz­wo­jo­we. To jest coś nie­ludz­kie­go i z tą eu­ge­ni­ką trze­ba w Pol­sce skończyć”.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

O po­sza­no­wa­nie kon­sty­tu­cyj­ne­go pra­wa do ży­cia oraz ini­cja­ty­wę usta­wo­daw­czą w spra­wie ra­dy­kal­ne­go zwięk­sze­nia po­mo­cy dla ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z niepełnosprawnością.

Nasze inicjatywy

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie 2020

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od wie­lu lat roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne. W ten spo­sób za­chę­ca­my do pod­trzy­my­wa­nia pięk­ne­go zwy­cza­ju, ja­kim jest skła­da­nie ży­czeń, na­wią­zu­ją­cych do Świąt Bo­że­go Narodzenia.

Nasze inicjatywy

Podpisz apel o pomoc dla niepełnosprawnych

Kon­sty­tu­cja Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na­ka­zu­je praw­ną ochro­nę ży­cia. Cie­szy­my się, że 22 paź­dzier­ni­ka Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny utrzy­mał obo­wią­zu­ją­cą od 23 lat li­nię orzecz­ni­czą w tej spra­wie. Jed­nak praw­ny na­kaz po­sza­no­wa­nia ży­cia czło­wie­ka od po­czę­cia to zde­cy­do­wa­nie za mało.

Nasze inicjatywy

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka z uzna­niem i wdzięcz­no­ścią przy­ję­ło wy­rok Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go stwier­dza­ją­cy nie­zgod­ność z Kon­sty­tu­cją Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej za­pi­sów usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży, przy­zwa­la­ją­cych na uśmier­ca­nie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, u któ­rych po­dej­rze­wa się cho­ro­bę czy niepełnosprawność.

Nasze inicjatywy

Regulamin młodzieżowego konkursu „Jestem pro-liferem. Jestem za życiem”

Nad­sy­ła­ne pra­ce po­win­ny mieć po­zy­tyw­ny prze­kaz i nie po­win­ny za­wie­rać dra­stycz­nych zdjęć ani opi­sów. Pra­ce dra­stycz­ne (np. po­ka­zu­ją­ce cia­ło dziec­ka pod­da­ne­go abor­cji) zo­sta­ną zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ne i nie bę­dą pod­da­ne ocenie.

Nasze inicjatywy

Zapraszamy do całodobowego czuwania modlitewnego z nocną adoracją Najświętszego Sakramentu

Od 13 paź­dzier­ni­ka trwa No­wen­na Ży­cia za wsta­wien­nic­twem św. Ja­na Paw­ła II w in­ten­cji ko­rzyst­ne­go dla dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w spra­wie abor­cji eu­ge­nicz­nej. No­wen­nę Ży­cia za­koń­czy­my ca­ło­do­bo­wym czu­wa­niem z 21 na 22 paź­dzier­ni­ka w Sank­tu­arium Ja­na Paw­ła II.

Nasze inicjatywy

Zachęcamy do zamawiania „Kalendarza za życiem 2021”

Po­dob­nie jak w ubie­głych la­tach przy­go­to­wa­li­śmy ka­len­darz ścien­ny. Za­mie­ści­li­śmy w nim wy­bra­ne pra­ce pla­stycz­ne na­de­sła­ne na XVI edy­cję kon­kur­su „Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu”.

Nasze inicjatywy

Księża Biskupi błogosławią Nowennę Życia

No­wen­na roz­po­czy­na się w dzień fa­tim­ski, 13 paź­dzier­ni­ka br. Wspól­ną mo­dli­twę za­koń­czy­my 21 paź­dzier­ni­ka, w przed­dzień wspo­mnie­nia li­tur­gicz­ne­go św. pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II, jed­ne­go z naj­więk­szych obroń­ców ży­cia dzie­ci nienarodzonych.