Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Konferencja „Trudne ciąże. Jak Kościół pomaga kobietom?”

Konferencja „Trudne ciąże. Jak Kościół pomaga kobietom?”. Fot.: fot.: www.youtube.com/@KatolickaAgencjaInformacyjna

Woj­ciech Zię­ba, Pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, wziął udział w kon­fe­ren­cji „Trud­ne cią­że. Jak Ko­ściół po­ma­ga ko­bie­tom?”, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Ka­to­lic­ką Agen­cję In­for­ma­cyj­ną. Wy­da­rze­nie od­by­ło się 21 ma­ja (wto­rek) o godz. 12.00 w bu­dyn­ku Se­kre­ta­ria­tu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski w Warszawie.

W kon­fe­ren­cji uczest­ni­czy­li również:

Sio­stra Be­ata Za­wi­ślak USJK, Człon­ki­ni Kra­jo­wej Ra­dy Dusz­pa­ster­stwa Kobiet

An­na Pio­trow­ska, Rzecz­nicz­ka Fun­da­cji Ma­łych Stópek

Sio­stra Ewa Ję­drze­jak, bo­ro­me­usz­ka, Pre­zes Fun­da­cji Evan­ge­lium Vi­tae we Wrocławiu

Ali­cja Zy­znar­ska, ma­ma Tom­ka – dziec­ka z niepełnosprawnością

Pod­czas kon­fe­ren­cji, któ­ra zgro­ma­dzi­ła eks­per­tów i ak­ty­wi­stów z za­kre­su po­mo­cy ko­bie­tom w trud­nych sy­tu­acjach ży­cio­wych, omó­wio­no sze­reg ini­cja­tyw za­rów­no ze stro­ny Ko­ścio­ła, jak i pań­stwa, ma­ją­cych na ce­lu wspar­cie ma­tek w kry­zy­so­wych oko­licz­no­ściach. Roz­ma­wia­no mię­dzy in­ny­mi o for­mach po­mo­cy dla ma­tek w nie­chcia­nych cią­żach, za­gro­żo­nych cią­żach, a tak­że otrzy­my­wa­niu wspar­cia przez sa­mot­ne mat­ki oraz ro­dzi­ny do­tknię­te stra­tą dziecka.

Pod­czas kon­fe­ren­cji za­pre­zen­to­wa­ny zo­stał ra­port Ka­to­lic­kiej Agen­cji In­for­ma­cyj­nej, uka­zu­ją­cy ska­lę po­mo­cy, na ja­ką mo­gą li­czyć ko­bie­ty ze stro­ny Ko­ścio­ła w Pol­sce oraz in­sty­tu­cji po­wsta­łych z in­spi­ra­cji chrze­ści­jań­skiej. Ra­port ten jest cen­nym źró­dłem in­for­ma­cji, po­ka­zu­ją­cym kon­kret­ne dzia­ła­nia i ini­cja­ty­wy wspie­ra­ją­ce ko­bie­ty w trud­nych sy­tu­acjach życiowych.

Na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie ak­tyw­nie uczest­ni­czy­ło w dys­ku­sji, dzie­ląc się swo­imi do­świad­cze­nia­mi i spo­strze­że­nia­mi na te­mat wspar­cia ofe­ro­wa­ne­go ko­bie­tom. Wie­rzy­my, że wspól­ne dzia­ła­nia i wy­mia­na wie­dzy mię­dzy róż­ny­mi or­ga­ni­za­cja­mi i in­sty­tu­cja­mi mo­gą przy­czy­nić się do lep­sze­go zro­zu­mie­nia po­trzeb ko­biet i sku­tecz­niej­sze­go nie­sie­nia pomocy.

Wspar­cie ze stro­ny Ko­ścio­ła i państwa

Woj­ciech Zię­ba, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, pod­czas kon­fe­ren­cji zwró­cił uwa­gę na po­moc, ja­ką ro­dzi­ny dzie­ci cięż­ko cho­rych i nie­peł­no­spraw­nych mo­gą otrzy­mać od państwa.

W 2023 r. ro­ku Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po­wo­ła­ło Ko­mi­tet Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „Stop za­ka­zo­wi pra­cy”, któ­re­mu uda­ło się do­pro­wa­dzić do znie­sie­nia nie­spra­wie­dli­we­go za­ka­zu pra­cy dla ro­dzi­ców wy­cho­wu­ją­cych cięż­ko cho­re dzie­ci i rów­no­cze­śnie po­bie­ra­ją­cych świad­cze­nie pielęgnacyjne.

Woj­ciech Zię­ba pod­kre­ślił, że przed­tem ro­dzi­ny by­ły zmu­szo­ne po­no­sić cał­ko­wi­te kosz­ty utrzy­ma­nia i opie­ki nad dzieć­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. To po­wo­do­wa­ło, że po­ziom ubó­stwa w tych ro­dzi­nach był znacz­nie wyż­szy niż w in­nych. We­dług da­nych z 2021 ro­ku, oko­ło 70% ro­dzin z oso­bą z nie­peł­no­spraw­no­ścią mia­ło trud­no­ści z za­ku­pem leków.

Dzię­ki wpro­wa­dzo­nym zmia­nom, znie­sio­no za­kaz pra­cy dla osób po­bie­ra­ją­cych świad­cze­nia zwią­za­ne z opie­ką nad nie­peł­no­spraw­nym dziec­kiem. Te­raz każ­da ta­ka ro­dzi­na otrzy­mu­je 4000 zł mie­sięcz­nie, co zbli­ża wspar­cie do fak­tycz­nych kosz­tów utrzy­ma­nia cięż­ko cho­re­go dziec­ka, któ­re wy­no­szą oko­ło 5000–6000 zł miesięcznie.

Woj­ciech Zię­ba od­niósł się tak­że do ra­por­tu Or­do Iu­ris, któ­ry do­ty­czy do­stęp­nych form po­mo­cy dla ma­tek w trud­nych cią­żach. Wy­ra­ził wąt­pli­wo­ści co do nie­któ­rych tez za­war­tych w ra­por­cie, zwłasz­cza do­ty­czą­cych bra­ku miejsc w do­mach sa­mot­nych ma­tek. Zię­ba pod­kre­ślił, że ra­port nie po­ru­sza w do­sta­tecz­ny spo­sób pro­ble­mów osób wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci, gdzie wciąż jest wie­le do zro­bie­nia, szcze­gól­nie w za­kre­sie re­ha­bi­li­ta­cji, fi­nan­so­wa­nia sprzę­tu, szkol­nic­twa oraz wspar­cia po ukoń­cze­niu 18 ro­ku życia.

Zgod­nie z ra­por­tem, jed­nym z bra­ków w Pol­sce jest do­stęp do rze­tel­nej in­for­ma­cji na te­mat ho­spi­cjów per­ina­tal­nych, któ­re mo­gły­by być istot­nym wspar­ciem dla ro­dzin ocze­ku­ją­cych na na­ro­dzi­ny dziec­ka z wa­dą letalną.

Dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny ludz­kie­go życia

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka za­ło­żo­ne w 1999 ro­ku, in­ten­sy­fi­ku­je swo­je dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny ży­cia czło­wie­ka od po­czę­cia. W ra­mach swo­jej mi­sji or­ga­ni­zu­je sze­reg ini­cja­tyw edu­ka­cyj­nych, po­mo­co­wych i modlitewnych.

Wśród dzia­łań Sto­wa­rzy­sze­nia znaj­du­ją się we­bi­na­ry, któ­re skie­ro­wa­ne są do osób chcą­cych po­sze­rzyć swo­ją wie­dzę na te­mat ochro­ny ludz­kie­go ży­cia. Do­dat­ko­wo, wy­da­je bi­blio­tecz­ki pro-li­fe za­wie­ra­ją­ce bro­szu­ry edu­ka­cyj­ne, któ­re po­ma­ga­ją w pro­wa­dze­niu me­ry­to­rycz­nych roz­mów. Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe to ko­lej­na ini­cja­ty­wa, w ra­mach któ­rej uczest­ni­cy z ca­łej Pol­ski mo­gą po­głę­bić swo­ją wie­dzę na te­mat za­gad­nień bio­etycz­nych. Sto­wa­rzy­sze­nie or­ga­ni­zu­je rów­nież kon­kur­sy dla dzie­ci, mło­dzie­ży i stu­den­tów oraz wy­sta­wy pro­mu­ją­ce war­tość ży­cia. Cykl Pro­jekt Li­fe, pu­bli­ku­ją­cy re­gu­lar­ne ko­men­ta­rze na ka­na­le YouTu­be, po­zwa­la na śle­dze­nie bie­żą­cych wy­da­rzeń zwią­za­nych z ochro­ną ży­cia w Pol­sce i na świe­cie. Sto­wa­rzy­sze­nie wspie­ra rów­nież ma­te­rial­nie po­trze­bu­ją­ce ko­bie­ty w cią­ży oraz ro­dzi­ny wy­cho­wu­ją­ce dzie­ci z niepełnosprawnościami.

Nie­ba­ga­tel­nym ele­men­tem dzia­łal­no­ści jest po­moc sa­mot­nym mat­kom, któ­re opusz­cza­ją do­my sa­mot­nej mat­ki, ośrod­ki po­mo­co­we lub kry­zy­so­we. Dla ko­biet w cią­ży w trud­nych sy­tu­acjach ro­dzin­nych i ma­te­rial­nych oraz dla oj­ców spo­dzie­wa­ją­cych się na­ro­dzin dziec­ka udo­stęp­nio­ny jest Te­le­fon Za­ufa­nia Pro-Life.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj