fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Jest za co dziękować. Jubileusz XX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka 19 maja świę­towało jubi­leusz XX-lecia. „Trwajcie w wielkim dziele miłości, które od Boga pochodzi i do czło­wieka pro­wadzi” – mówił podczas Mszy św. Metro­polita Kra­kowski ks. abp Marek Jędraszewski.

Trwajcie w dziele miłości

Jubi­leusz XX-lecia Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka roz­po­częła Msza św. w kościele pw. Nie­po­ka­lanego Serca NMP Sióstr Feli­cjanek w Kra­kowie, której prze­wod­niczył ks. abp Marek Jędra­szewski, Metro­polita Kra­kowski. W homilii skie­ro­wanej do wiernych stwierdził, że nie wolno nigdy ulegać kłam­stwom, które mówią, że człowiek jest tylko zlepkiem komórek, zygotą. Chrze­ści­janin wie, kto jest jego bratem i kocha go miłością ofiarną, zdolną do poświęceń. Taka miłość może narażać się światu, jednak nauczał jej sam Jezus. „Wiemy, że przy­chodzi nam zmagać się o życie brata w cywi­li­zacji śmierci, która zmierza do samo­za­głady. My na przekór temu mamy budować cywi­li­zację miłości. Tej miłości, która jest z Boga dla dru­giego czło­wieka” – mówił Metro­polita w homilii. Ksiądz Arcy­biskup przy­po­mniał także, że Bóg stworzył czło­wieka jako męż­czyznę i kobietę, bło­go­sławiąc ich miłości i płod­ności. Chrze­ści­janie powinni wszędzie i za wszelką cenę budować cywi­li­zację miłości, uka­zując piękno życia rodzinnego. „Możemy cierpieć z powodu prze­możnej cywi­li­zacji śmierci, ale musimy poko­nywać ją siłą miłości, która płynie z wysoka, od samego Boga, który jest miłością – powie­dział ks. Arcybiskup.

Na zakoń­czenie jubi­le­uszowej Mszy św. ks. abp Marek Jędra­szewski wyraził wielką wdzięczność dla dzia­łal­ności Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka. „Jesteśmy wszyscy prze­konani, że właśnie tego rodzaju dzia­łalność, w sposób szcze­gólnie widoczny dla świata, ale też bardzo sku­teczny, buduje cywi­li­zację miłości. Buduje zaczątek tego nowego porządku, który swoją pełnię osiągnie w czasach osta­tecznych, w czasach, o których dziś sły­sze­liśmy w Apo­ka­lipsie. Drodzy bracia i siostry! Trwajcie w wielkim dziele miłości, które od Boga pochodzi i do czło­wieka prowadzi”.

List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudy

War­szawa, 19 maja 2019 roku

Orga­ni­za­torzy i Uczestnicy jubi­le­uszowych obchodów
Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka w Krakowie

Eks­ce­lencjo Księże Arcy­bi­skupie!
Czci­godni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne!
Sza­nowne Panie i Sza­nowni Panowie!

Ser­decznie pozdrawiam wszystkich przy­byłych na obchody 20-lecia Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka. Z okazji jubi­leuszu gra­tu­lacje, słowa uznania i wdzięcz­ności kieruję do wszystkich osób i insty­tucji zaan­ga­żo­wanych i wspie­ra­jących dzia­łalność Sto­wa­rzy­szenia. Dziękuję za pro­mo­wanie postaw opartych na sza­cunku i god­ności przy­słu­gu­jących każdemu czło­wiekowi od poczęcia do natu­ralnej śmierci. Dziękuję też za aktywną troskę i wspie­ranie rodzin znaj­du­jących się w potrzebie, osób samotnie wycho­wu­jących dzieci i opie­kunów naj­młod­szych, dotkniętych niepełnosprawnością.

Uważam, że to, jak odnosimy się do naj­mniej­szych i naj­słab­szych, w tym także jeszcze nie­na­ro­dzonych, oraz jak odpo­wiadamy na – często ciche lub w ogóle nie­wy­po­wie­dziane – wołanie o pomoc ich rodziców, jest miarą naszego czło­wie­czeństwa i prak­tycznym spraw­dzianem wier­ności chrze­ści­jań­skiemu dzie­dzictwu. Chcę Państwu z serca pogra­tu­lować i podzię­kować za to, że swoją służbą, peł­nioną z zaan­ga­żo­waniem i poświę­ceniem, dają Państwo świa­dectwo i wzór, który inspiruje do dzia­łania inne osoby i środowiska.

Wreszcie, dziękuję Państwu również jako Pre­zydent Rze­czy­po­spo­litej, której Kon­sty­tucja stoi na straży oby­wateli i chroni życie ludzkie, będące jedną z fun­da­men­talnych war­tości w polskim prawie, tra­dycji i oby­czajach. Jestem prze­konany, że Państwa dzia­łalność stanowi ważny i cenny wkład w dzieło budo­wania spo­łe­czeństwa i kultury opartych na pojęciu dobra wspólnego, życz­li­wości i wza­jemnej solidarności.

Sądzę, że dzi­siejszym obchodom może towa­rzyszyć nuta żalu, że nie uczest­niczy w nich już zmarły przed rokiem śp. doktor inżynier Antoni Zięba, który był spi­ritus movens Państwa orga­ni­zacji i jednym z liderów całego ruchu pro-life w Polsce. Głęboko wierzę jednak, że dla zało­ży­ciela obecny jubi­leusz i wszystkie Państwa doko­nania byłyby powodem do dumy i radości, a jeszcze bar­dziej – moty­wacją do dal­szych wytrwałych działań na rzecz bliźnich.

I tego właśnie pragnę dziś życzyć Państwu: by satys­fakcja z osią­gnięć i wspólne Świę­to­wanie 20-lecia Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka przy­niosły wzmoc­nienie sił duchowych i stały się zachętą do kon­ty­nu­owana starań dla dobra bliźnich i z pożytkiem dla całego naszego narodu i Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda

Dzia­łalność edu­ka­cyjna Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia

Wystawy – 1700
Ulotki i artykuły edu­ka­cyjne w prasie – 16,7 mln szt.
Bro­szury oprac przez dr. n. med. R. Michalika i cza­so­pismo pro-life „Służba Życiu” – 3 mln egz.
Konkurs im. bł. ks. Jerzego Popie­łuszki – 15 edycji i 20 tys. prac i uczest­ników
Konkurs Aka­de­micki – 3 edycje i 61 prac
Książka „Eko­logia Pro­kreacji” – 10 tys. egz.
Audycje w radio i TV – 500
Filmy pro-life – 485 tys. egz.
Kon­fe­rencje i sym­pozja naukowe – 12
Lobbing, listy imienne i apele – 1,2 mln egz.

Gala obrońców życia

Bez­po­średnio po Mszy św., w Kinie „Kijów” odbyła się jubi­le­uszowa gala, którą roz­po­częła pre­miera czwartej płyty zespołu „Jakubowe Muszelki”, poświę­conej w całości rodzinie. Dla młod­szych był to czas dosko­nałej zabawy, a dla star­szych okazja do refleksji nad war­tością życia. Po występach dzieci, prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka Woj­ciech Zięba, syn zmarłego przed rokiem dr. inż. Anto­niego Zięby, pod­su­mował 20 lat ist­nienia i dzia­łal­ności orga­ni­zacji. Misją Sto­wa­rzy­szenia jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju, a edu­kacja jest głównym warunkiem uznania god­ności każdego nie­na­ro­dzonego dziecka i przy­znania mu bez­wa­run­kowego prawa do życia. Celem Sto­wa­rzy­szenia, oprócz troski o sza­cunek dla każdego poczętego dziecka, jest świad­czenie ade­kwatnej pomocy samotnym matkom i ojcom oraz rodzinom wycho­wu­jącym nie­peł­no­sprawne dzieci.

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka zostało założone w 1999 r. w Kra­kowie przez dr. inż. Anto­niego Ziębę, który do końca swojego życia walczył o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka. Zawsze nawią­zywał do słów Jana Pawła II, wypo­wie­dzianych w Kal­warii Zebrzy­dow­skiej – naj­więk­szego, naj­istot­niejszym orędzia papie­skiego, nazwanego „Wezwaniem do modlitwy”. Sto­wa­rzy­szenie swoją siłę czerpie właśnie z modlitwy. Jak pod­kreślił prezes Sto­wa­rzy­szenia Woj­ciech Zięba, dzia­łalność edu­ka­cyjna i pomoc cha­ry­ta­tywna zna­cząco wpłynęły na zmniej­szenie liczby doko­ny­wanych aborcji w Polsce. W ostatnich 20 latach orga­ni­zacja przy­go­towała naj­bar­dziej nie­sa­mowite zdjęcia dziecka nie­na­ro­dzonego w łonie matki. Obiegły one cały świat. Ponadto Sto­wa­rzy­szenie zre­ali­zowało także 1700 wystaw pre­zen­to­wanych w szkołach, para­fiach, w polskim par­la­mencie, a nawet w Par­la­mencie Euro­pejskim. Sto­wa­rzy­szenie zor­ga­ni­zowało 39 piel­grzymek obrońców życia na Jasną Górę, a aktu­alnie pro­wadzi pere­gry­nację figury Matki Bożej Brzemiennej.

Pomoc Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Paczki żyw­no­ściowe – 3,8 tys.
Wyprawki szkolne – 800
Stała pomoc – 70 rodzin
Pomoc inter­wen­cyjna – 1,3 tys.

Podziękowania dla obrońców życia

Z okazji XX-lecia dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenie przy­znało pięć wyróżnień w dwóch kate­go­riach: „Przy­jaciel Życia” oraz „Cichy Bohater”. Obrońcy życia pra­gnęli w ten sposób docenić osoby, które całe swoje życie poświęciły ochronie życia i god­ności naj­słab­szych istot ludzkich. W pierwszej kate­gorii wyróż­nieni zostali: prof. Wanda Pół­tawska (lekarz psy­chiatra, podczas II wojny świa­towej wię­ziona w nie­mieckim obozie kon­cen­tra­cyjnym w Ravens­brück, przy­ja­ciółka św. Jana Pawła II, znana z bez­kom­pro­mi­sowych wypo­wiedzi o god­ności dziecka poczętego. Zaj­mowała się wpływem prze­ry­wania ciąży na psy­chikę kobiety oraz wpływem postawy anty­kon­cep­cyjnej na współ­życie mał­żeńskie i rodzinne), dr n.med. Rafał Michalik (pediatra, swą służbę lekarską wiązał z zaan­ga­żo­waniem w obronę życia czło­wieka, dając przykład innym swoją postawą, współ­twórca Fun­dacji Pro Humana Vita i współ­za­ło­życiel Mało­pol­skiego Oddziału Kato­lic­kiego Sto­wa­rzy­szenia Lekarzy Pol­skich), Teresa Król (pedagog i metodyk z powo­łania, dzięki jej sta­raniom do pol­skich szkół zostało wpro­wa­dzone wycho­wanie do życia w rodzinie) i Alicja Grześ­kowiak (prawnik i polityk, mar­szałek Senatu RP, współ­au­torka pro­jektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego oraz ini­cja­torka odrzu­cenia przez Senat nowe­li­zacji z 1996 roku ustawy o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży, zało­ży­cielka Fun­dacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu). W drugiej kate­gorii, „Cichy Bohater”, nagrodę ode­brali Anna i Zbi­gniew Kasprzy­kowie, rodzice trojga dzieci, w tym nie­peł­no­sprawnego Karola. Jest to wzór miłości mał­żeń­skiej i rodzi­ciel­skiej, a sta­tuetkę „Cichy Bohater” otrzymali za postawę pro-life w codzien­ności, wyra­żającą się w miłości rodzi­ciel­skiej oraz zaan­ga­żo­waniu w ochronę życia i god­ności dzieci nie­na­ro­dzonych i niepełnosprawnych.

Pod koniec jubi­le­uszowej gali został wyemi­towany film pt. „Inżynier”. To krótka opo­wieść o dr. inż. Antonim Ziębie, zało­ży­cielu i wie­lo­letnim Pre­zesie Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, który całe swoje życie poświęcił wielkiej misji obrony życia dziecka poczętego.

 

Joanna Banasik
fot. Kata­rzyna Kukiełka

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj