Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Jest za co dziękować. Jubileusz XX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka 19 ma­ja świę­to­wa­ło ju­bi­le­usz XX-le­cia. „Trwaj­cie w wiel­kim dzie­le mi­ło­ści, któ­re od Bo­ga po­cho­dzi i do czło­wie­ka pro­wa­dzi” – mó­wił pod­czas Mszy św. Me­tro­po­li­ta Kra­kow­ski ks. abp Ma­rek Jędraszewski.

Trwajcie w dziele miłości

Ju­bi­le­usz XX-le­cia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka roz­po­czę­ła Msza św. w ko­ście­le pw. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP Sióstr Fe­li­cja­nek w Kra­ko­wie, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski, Me­tro­po­li­ta Kra­kow­ski. W ho­mi­lii skie­ro­wa­nej do wier­nych stwier­dził, że nie wol­no ni­gdy ule­gać kłam­stwom, któ­re mó­wią, że czło­wiek jest tyl­ko zlep­kiem ko­mó­rek, zy­go­tą. Chrze­ści­ja­nin wie, kto jest je­go bra­tem i ko­cha go mi­ło­ścią ofiar­ną, zdol­ną do po­świę­ceń. Ta­ka mi­łość mo­że na­ra­żać się świa­tu, jed­nak na­uczał jej sam Je­zus. „Wie­my, że przy­cho­dzi nam zma­gać się o ży­cie bra­ta w cy­wi­li­za­cji śmier­ci, któ­ra zmie­rza do sa­mo­za­gła­dy. My na prze­kór te­mu ma­my bu­do­wać cy­wi­li­za­cję mi­ło­ści. Tej mi­ło­ści, któ­ra jest z Bo­ga dla dru­gie­go czło­wie­ka” – mó­wił Me­tro­po­li­ta w ho­mi­lii. Ksiądz Ar­cy­bi­skup przy­po­mniał tak­że, że Bóg stwo­rzył czło­wie­ka ja­ko męż­czy­znę i ko­bie­tę, bło­go­sła­wiąc ich mi­ło­ści i płod­no­ści. Chrze­ści­ja­nie po­win­ni wszę­dzie i za wszel­ką ce­nę bu­do­wać cy­wi­li­za­cję mi­ło­ści, uka­zu­jąc pięk­no ży­cia ro­dzin­ne­go. „Mo­że­my cier­pieć z po­wo­du prze­moż­nej cy­wi­li­za­cji śmier­ci, ale mu­si­my po­ko­ny­wać ją si­łą mi­ło­ści, któ­ra pły­nie z wy­so­ka, od sa­me­go Bo­ga, któ­ry jest mi­ło­ścią – po­wie­dział ks. Arcybiskup.

Na za­koń­cze­nie ju­bi­le­uszo­wej Mszy św. ks. abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski wy­ra­ził wiel­ką wdzięcz­ność dla dzia­łal­no­ści Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. „Je­ste­śmy wszy­scy prze­ko­na­ni, że wła­śnie te­go ro­dza­ju dzia­łal­ność, w spo­sób szcze­gól­nie wi­docz­ny dla świa­ta, ale też bar­dzo sku­tecz­ny, bu­du­je cy­wi­li­za­cję mi­ło­ści. Bu­du­je za­czą­tek te­go no­we­go po­rząd­ku, któ­ry swo­ją peł­nię osią­gnie w cza­sach osta­tecz­nych, w cza­sach, o któ­rych dziś sły­sze­li­śmy w Apo­ka­lip­sie. Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Trwaj­cie w wiel­kim dzie­le mi­ło­ści, któ­re od Bo­ga po­cho­dzi i do czło­wie­ka prowadzi”.

List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudy

War­sza­wa, 19 ma­ja 2019 roku

Or­ga­ni­za­to­rzy i Uczest­ni­cy ju­bi­le­uszo­wych ob­cho­dów
Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka w Krakowie

Eks­ce­len­cjo Księ­że Ar­cy­bi­sku­pie!
Czci­god­ni Ka­pła­ni, Bra­cia i Sio­stry Za­kon­ne!
Sza­now­ne Pa­nie i Sza­now­ni Panowie!

Ser­decz­nie po­zdra­wiam wszyst­kich przy­by­łych na ob­cho­dy 20-le­cia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Z oka­zji ju­bi­le­uszu gra­tu­la­cje, sło­wa uzna­nia i wdzięcz­no­ści kie­ru­ję do wszyst­kich osób i in­sty­tu­cji za­an­ga­żo­wa­nych i wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia. Dzię­ku­ję za pro­mo­wa­nie po­staw opar­tych na sza­cun­ku i god­no­ści przy­słu­gu­ją­cych każ­de­mu czło­wie­ko­wi od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Dzię­ku­ję też za ak­tyw­ną tro­skę i wspie­ra­nie ro­dzin znaj­du­ją­cych się w po­trze­bie, osób sa­mot­nie wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci i opie­ku­nów naj­młod­szych, do­tknię­tych niepełnosprawnością.

Uwa­żam, że to, jak od­no­si­my się do naj­mniej­szych i naj­słab­szych, w tym tak­że jesz­cze nie­na­ro­dzo­nych, oraz jak od­po­wia­da­my na – czę­sto ci­che lub w ogó­le nie­wy­po­wie­dzia­ne – wo­ła­nie o po­moc ich ro­dzi­ców, jest mia­rą na­sze­go czło­wie­czeń­stwa i prak­tycz­nym spraw­dzia­nem wier­no­ści chrze­ści­jań­skie­mu dzie­dzic­twu. Chcę Pań­stwu z ser­ca po­gra­tu­lo­wać i po­dzię­ko­wać za to, że swo­ją służ­bą, peł­nio­ną z za­an­ga­żo­wa­niem i po­świę­ce­niem, da­ją Pań­stwo świa­dec­two i wzór, któ­ry in­spi­ru­je do dzia­ła­nia in­ne oso­by i środowiska.

Wresz­cie, dzię­ku­ję Pań­stwu rów­nież ja­ko Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej, któ­rej Kon­sty­tu­cja stoi na stra­ży oby­wa­te­li i chro­ni ży­cie ludz­kie, bę­dą­ce jed­ną z fun­da­men­tal­nych war­to­ści w pol­skim pra­wie, tra­dy­cji i oby­cza­jach. Je­stem prze­ko­na­ny, że Pań­stwa dzia­łal­ność sta­no­wi waż­ny i cen­ny wkład w dzie­ło bu­do­wa­nia spo­łe­czeń­stwa i kul­tu­ry opar­tych na po­ję­ciu do­bra wspól­ne­go, życz­li­wo­ści i wza­jem­nej solidarności.

Są­dzę, że dzi­siej­szym ob­cho­dom mo­że to­wa­rzy­szyć nu­ta ża­lu, że nie uczest­ni­czy w nich już zmar­ły przed ro­kiem śp. dok­tor in­ży­nier An­to­ni Zię­ba, któ­ry był spi­ri­tus mo­vens Pań­stwa or­ga­ni­za­cji i jed­nym z li­de­rów ca­łe­go ru­chu pro-li­fe w Pol­sce. Głę­bo­ko wie­rzę jed­nak, że dla za­ło­ży­cie­la obec­ny ju­bi­le­usz i wszyst­kie Pań­stwa do­ko­na­nia by­ły­by po­wo­dem do du­my i ra­do­ści, a jesz­cze bar­dziej – mo­ty­wa­cją do dal­szych wy­trwa­łych dzia­łań na rzecz bliźnich.

I te­go wła­śnie pra­gnę dziś ży­czyć Pań­stwu: by sa­tys­fak­cja z osią­gnięć i wspól­ne Świę­to­wa­nie 20-le­cia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka przy­nio­sły wzmoc­nie­nie sił du­cho­wych i sta­ły się za­chę­tą do kon­ty­nu­owa­na sta­rań dla do­bra bliź­nich i z po­żyt­kiem dla ca­łe­go na­sze­go na­ro­du i Ojczyzny.

Z wy­ra­za­mi szacunku

An­drzej Duda

Dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia

Wy­sta­wy – 1700
Ulot­ki i ar­ty­ku­ły edu­ka­cyj­ne w pra­sie – 16,7 mln szt.
Bro­szu­ry oprac przez dr. n. med. R. Mi­cha­li­ka i cza­so­pi­smo pro-li­fe „Służ­ba Ży­ciu” – 3 mln egz.
Kon­kurs im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki – 15 edy­cji i 20 tys. prac i uczest­ni­ków
Kon­kurs Aka­de­mic­ki – 3 edy­cje i 61 prac
Książ­ka „Eko­lo­gia Pro­kre­acji” – 10 tys. egz.
Au­dy­cje w ra­dio i TV – 500
Fil­my pro-li­fe – 485 tys. egz.
Kon­fe­ren­cje i sym­po­zja na­uko­we – 12
Lob­bing, li­sty imien­ne i ape­le – 1,2 mln egz.

Gala obrońców życia

Bez­po­śred­nio po Mszy św., w Ki­nie „Ki­jów” od­by­ła się ju­bi­le­uszo­wa ga­la, któ­rą roz­po­czę­ła pre­mie­ra czwar­tej pły­ty ze­spo­łu „Ja­ku­bo­we Mu­szel­ki”, po­świę­co­nej w ca­ło­ści ro­dzi­nie. Dla młod­szych był to czas do­sko­na­łej za­ba­wy, a dla star­szych oka­zja do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia. Po wy­stę­pach dzie­ci, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka Woj­ciech Zię­ba, syn zmar­łe­go przed ro­kiem dr. inż. An­to­nie­go Zię­by, pod­su­mo­wał 20 lat ist­nie­nia i dzia­łal­no­ści or­ga­ni­za­cji. Mi­sją Sto­wa­rzy­sze­nia jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju, a edu­ka­cja jest głów­nym wa­run­kiem uzna­nia god­no­ści każ­de­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i przy­zna­nia mu bez­wa­run­ko­we­go pra­wa do ży­cia. Ce­lem Sto­wa­rzy­sze­nia, oprócz tro­ski o sza­cu­nek dla każ­de­go po­czę­te­go dziec­ka, jest świad­cze­nie ade­kwat­nej po­mo­cy sa­mot­nym mat­kom i oj­com oraz ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym nie­peł­no­spraw­ne dzieci.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka zo­sta­ło za­ło­żo­ne w 1999 r. w Kra­ko­wie przez dr. inż. An­to­nie­go Zię­bę, któ­ry do koń­ca swo­je­go ży­cia wal­czył o pra­wo do ży­cia dla każ­de­go po­czę­te­go dziec­ka. Za­wsze na­wią­zy­wał do słów Ja­na Paw­ła II, wy­po­wie­dzia­nych w Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej – naj­więk­sze­go, naj­istot­niej­szym orę­dzia pa­pie­skie­go, na­zwa­ne­go „We­zwa­niem do mo­dli­twy”. Sto­wa­rzy­sze­nie swo­ją si­łę czer­pie wła­śnie z mo­dli­twy. Jak pod­kre­ślił pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Woj­ciech Zię­ba, dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na i po­moc cha­ry­ta­tyw­na zna­czą­co wpły­nę­ły na zmniej­sze­nie licz­by do­ko­ny­wa­nych abor­cji w Pol­sce. W ostat­nich 20 la­tach or­ga­ni­za­cja przy­go­to­wa­ła naj­bar­dziej nie­sa­mo­wi­te zdję­cia dziec­ka nie­na­ro­dzo­ne­go w ło­nie mat­ki. Obie­gły one ca­ły świat. Po­nad­to Sto­wa­rzy­sze­nie zre­ali­zo­wa­ło tak­że 1700 wy­staw pre­zen­to­wa­nych w szko­łach, pa­ra­fiach, w pol­skim par­la­men­cie, a na­wet w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim. Sto­wa­rzy­sze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ło 39 piel­grzy­mek obroń­ców ży­cia na Ja­sną Gó­rę, a ak­tu­al­nie pro­wa­dzi pe­re­gry­na­cję fi­gu­ry Mat­ki Bo­żej Brzemiennej.

Pomoc Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Pacz­ki żyw­no­ścio­we – 3,8 tys.
Wy­praw­ki szkol­ne – 800
Sta­ła po­moc – 70 ro­dzin
Po­moc in­ter­wen­cyj­na – 1,3 tys.

Podziękowania dla obrońców życia

Z oka­zji XX-le­cia dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nie przy­zna­ło pięć wy­róż­nień w dwóch ka­te­go­riach: „Przy­ja­ciel Ży­cia” oraz „Ci­chy Bo­ha­ter”. Obroń­cy ży­cia pra­gnę­li w ten spo­sób do­ce­nić oso­by, któ­re ca­łe swo­je ży­cie po­świę­ci­ły ochro­nie ży­cia i god­no­ści naj­słab­szych istot ludz­kich. W pierw­szej ka­te­go­rii wy­róż­nie­ni zo­sta­li: prof. Wan­da Pół­taw­ska (le­karz psy­chia­tra, pod­czas II woj­ny świa­to­wej wię­zio­na w nie­miec­kim obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym w Ra­vens­brück, przy­ja­ciół­ka św. Ja­na Paw­ła II, zna­na z bez­kom­pro­mi­so­wych wy­po­wie­dzi o god­no­ści dziec­ka po­czę­te­go. Zaj­mo­wa­ła się wpły­wem prze­ry­wa­nia cią­ży na psy­chi­kę ko­bie­ty oraz wpły­wem po­sta­wy an­ty­kon­cep­cyj­nej na współ­ży­cie mał­żeń­skie i ro­dzin­ne), dr n.med. Ra­fał Mi­cha­lik (pe­dia­tra, swą służ­bę le­kar­ską wią­zał z za­an­ga­żo­wa­niem w obro­nę ży­cia czło­wie­ka, da­jąc przy­kład in­nym swo­ją po­sta­wą, współ­twór­ca Fun­da­cji Pro Hu­ma­na Vi­ta i współ­za­ło­ży­ciel Ma­ło­pol­skie­go Od­dzia­łu Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Le­ka­rzy Pol­skich), Te­re­sa Król (pe­da­gog i me­to­dyk z po­wo­ła­nia, dzię­ki jej sta­ra­niom do pol­skich szkół zo­sta­ło wpro­wa­dzo­ne wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie) i Ali­cja Grześ­ko­wiak (praw­nik i po­li­tyk, mar­sza­łek Se­na­tu RP, współ­au­tor­ka pro­jek­tu usta­wy o ochro­nie praw­nej dziec­ka po­czę­te­go oraz ini­cja­tor­ka od­rzu­ce­nia przez Se­nat no­we­li­za­cji z 1996 ro­ku usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży, za­ło­ży­ciel­ka Fun­da­cji Po­mo­cy Sa­mot­nym Mat­kom w To­ru­niu). W dru­giej ka­te­go­rii, „Ci­chy Bo­ha­ter”, na­gro­dę ode­bra­li An­na i Zbi­gniew Ka­sprzy­ko­wie, ro­dzi­ce troj­ga dzie­ci, w tym nie­peł­no­spraw­ne­go Ka­ro­la. Jest to wzór mi­ło­ści mał­żeń­skiej i ro­dzi­ciel­skiej, a sta­tu­et­kę „Ci­chy Bo­ha­ter” otrzy­ma­li za po­sta­wę pro-li­fe w co­dzien­no­ści, wy­ra­ża­ją­cą się w mi­ło­ści ro­dzi­ciel­skiej oraz za­an­ga­żo­wa­niu w ochro­nę ży­cia i god­no­ści dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych i niepełnosprawnych.

Pod ko­niec ju­bi­le­uszo­wej ga­li zo­stał wy­emi­to­wa­ny film pt. „In­ży­nier”. To krót­ka opo­wieść o dr. inż. An­to­nim Zię­bie, za­ło­ży­cie­lu i wie­lo­let­nim Pre­ze­sie Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, któ­ry ca­łe swo­je ży­cie po­świę­cił wiel­kiej mi­sji obro­ny ży­cia dziec­ka poczętego.

 

Jo­an­na Ba­na­sik
fot. Ka­ta­rzy­na Kukiełka

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj