Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Re­gu­la­min 

Arkusz zgłoszeniowy na
IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Na początku była miłość – moja rodzina”

(praca indywidualna)

Da­ne Uczest­ni­ka Kon­kur­su (Au­to­ra Pracy):

Da­ne Opie­ku­na Pra­cy (na­uczy­cie­la / ka­te­che­ty / rodzica):

Da­ne szko­ły lub przedszkola:

Po wy­sła­niu for­mu­la­rza, bar­dzo pro­si­my o spraw­dze­nie, czy e‑mail z od­po­wie­dzią nie tra­fił do ka­ta­lo­gu ze spamem.

Prze­sła­ny ar­kusz zgło­sze­nio­wy na­le­ży wy­dru­ko­wać, pod­pi­sać i wy­słać tra­dy­cyj­ną pocz­tą na ad­res Sto­wa­rzy­sze­nia (tak­że w przy­pad­ku prac prze­sła­nych przez in­ter­net). Uwa­ga! Pro­si­my nie na­kle­jać ar­ku­sza na pra­cę. Do te­go prze­zna­czo­na jest na­klej­ka znaj­du­ją­ca się na dru­giej stronie.

Arkusz zgłoszeniowy na
IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Na początku była miłość – moja rodzina”

(praca zbiorowa)


Da­ne Opie­ku­na Pra­cy (na­uczy­cie­la / katechety):

Da­ne szko­ły lub przedszkola:

Po wy­sła­niu for­mu­la­rza, bar­dzo pro­si­my o spraw­dze­nie, czy e‑mail z od­po­wie­dzią nie tra­fił do ka­ta­lo­gu ze spamem.

Prze­sła­ny ar­kusz zgło­sze­nio­wy na­le­ży wy­dru­ko­wać, pod­pi­sać i wy­słać tra­dy­cyj­ną pocz­tą na ad­res Sto­wa­rzy­sze­nia (tak­że w przy­pad­ku prac prze­sła­nych przez in­ter­net). Uwa­ga! Pro­si­my nie na­kle­jać ar­ku­sza na pra­cę. Do te­go prze­zna­czo­na jest na­klej­ka znaj­du­ją­ca się na dru­giej stronie.

Pra­ce kon­kur­so­we wraz z ar­ku­szem zgło­sze­nio­wym pro­si­my prze­sy­łać pod ad­res: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, ul. Kro­wo­der­ska 24/1, 31–142 Kra­ków.

  • Ter­min nad­sy­ła­nia prac – do 30 kwiet­nia 2022 r.

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Kra­jo­we
Dusz­pa­ster­stwo
Na­uczy­cie­li

Partnerzy medialni:

Wybrane, nagrodzone prace z poprzednich edycji konkursu:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj