Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

44. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

44. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

6 kwiet­nia 2024 r. od­by­ła się 44. Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę. Jest ona od­po­wie­dzią na we­zwa­nie, ja­kie w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae za­warł św. Jan Pa­weł II: „Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”. Co ro­ku bio­rą w niej udział przed­sta­wi­cie­le ru­chów i sto­wa­rzy­szeń pro-li­fe oraz piel­grzy­mi in­dy­wi­du­al­ni, któ­rzy mo­dlą się o ochro­nę ży­cia po­czę­tych dzieci.

Piel­grzym­ka roz­po­czę­ła się Mszą św. o godz. 9.30. Na­stęp­nie piel­grzy­mi uda­li się do Au­li im. św. Ja­na Paw­ła II, w któ­rej naj­pierw wrę­czo­no na­gro­dy w XX Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki. – Nasz kon­kurs jest bar­dzo po­zy­tyw­ną ini­cja­ty­wą, na­sta­wio­ną na po­ka­za­nie jak pięk­ną, fan­ta­stycz­ną przy­go­dą jest roz­wój pre­na­tal­ny czło­wie­ka oraz ja­kie to jest nie­sa­mo­wi­te, że czło­wiek roz­wi­ja­ją­cy się w ło­nie ma­my, cho­ciaż na po­cząt­ku zu­peł­nie za­leż­ny od jej or­ga­ni­zmu, już jest kom­plet­ny i już ni­cze­go dla je­go czło­wie­czeń­stwa mu nie bra­ku­je – po­wie­dzia­ła Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji w Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Kon­kurs za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dys­ku­sjach. Kon­kurs or­ga­ni­zo­wa­ny jest w trzech ka­te­go­riach ar­ty­stycz­nych (li­te­rac­kiej, pla­stycz­nej i mul­ti­me­dial­nej) oraz w trzech ka­te­go­riach wie­ko­wych (od 4. kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej do ukoń­cze­nia szko­ły po­nad­pod­sta­wo­wej). W tym ro­ku wpły­nę­ło łącz­nie 1021 zgło­szeń we wszyst­kich ka­te­go­riach ar­ty­stycz­nych i wiekowych.

W cza­sie piel­grzym­ki Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka świę­to­wa­ło 25-le­cie swo­jej dzia­łal­no­ści. Zo­sta­ło ono za­re­je­stro­wa­ne w 1999 r. Zaj­mu­je się po­zy­tyw­ną edu­ka­cją pro-li­fe. Or­ga­ni­zu­je we­bi­na­ry dla osób, któ­rym bli­ska jest po­sta­wa pro-li­fe i któ­re chcia­ły­by się do­wie­dzieć cze­goś wię­cej na te­mat ochro­ny ludz­kie­go ży­cia od po­czę­cia. Wy­da­je bi­blio­tecz­ki pro-li­fe, czy­li bro­szu­ry da­ją­ce wie­dzę po­trzeb­ną do me­ry­to­rycz­nych roz­mów. Pro­wa­dzi Let­nią Aka­de­mię Pro-Li­fe, w trak­cie któ­rej uczest­ni­cy z ca­łej Pol­ski po­głę­bia­ją swo­ją wie­dzę na te­mat naj­waż­niej­szych za­gad­nień bio­etycz­nych, by po­tem dzie­lić się nią z in­ny­mi. Or­ga­ni­zu­je kon­kur­sy dla dzie­ci, mło­dzie­ży i stu­den­tów oraz wy­sta­wy. W ra­mach cy­klu Pro­jekt Li­fe pu­bli­ku­je co ty­dzień na ka­na­le na YouTu­be ko­men­ta­rze do bie­żą­cych wy­da­rzeń w Pol­sce i na świe­cie. Sto­wa­rzy­sze­nie wspie­ra rów­nież ma­te­rial­nie po­trze­bu­ją­ce ko­bie­ty w cią­ży i ro­dzi­ny wy­cho­wu­ją­ce dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Po­ma­ga w usa­mo­dziel­nie­niu się sa­mot­nym mat­kom, któ­re opusz­cza­ją do­my sa­mot­nej mat­ki, ośrod­ki po­mo­co­we lub kry­zy­so­we. Pro­wa­dzi Te­le­fon Za­ufa­nia Pro-Li­fe dla ko­biet bę­dą­cych w cią­ży, znaj­du­ją­cych się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ro­dzin­nej i ma­te­rial­nej. Mo­gą z nie­go sko­rzy­stać tak­że oj­co­wie spo­dzie­wa­ją­cy się na­ro­dzin dziec­ka oraz in­ne bli­skie oso­by ko­bie­ty w cią­ży, któ­ra zna­la­zła się w kryzysie.

Po wrę­cze­niu na­gród w kon­kur­sie pro-li­fe piel­grzy­mi wy­słu­cha­li oko­licz­no­ścio­wych wy­stą­pień. Krzysz­tof Zu­ba, de­le­gat sta­no­wy Ry­ce­rzy Ko­lum­ba, po­dzię­ko­wał sto­wa­rzy­sze­niu za wie­le lat współ­pra­cy. Przy­po­mniał sło­wa za­ło­ży­cie­la Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, dr. inż. An­to­nie­go Zię­by, któ­ry mó­wił, że obroń­cy ży­cia po­win­ni mo­dlić się, po­ma­gać i edu­ko­wać in­nych. Oj­ciec dr Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap, opie­kun du­cho­wy grup pro-li­fe wy­gło­sił wy­kład pt. „Aspekt du­cho­wy obro­ny ży­cia”. Oj­ciec pod­kre­ślił, że za­szczy­tem jest to, że mo­że­my być na­zy­wa­ni obroń­ca­mi ży­cia. Przy­po­mniał, że po­win­ni­śmy nie­ustan­nie po­rząd­ko­wać swo­je ży­cie du­cho­we i że jest to pra­ca na ca­łe ży­cie. Opi­sał aspek­ty du­cho­we obro­ny ży­cia. Za­chę­cił zgro­ma­dzo­nych do do­łą­cze­nia do Klu­bu Pro-Li­fe, czy­li wspól­no­ty mi­ło­śni­ków życia.

W ko­lej­nym wy­stą­pie­niu Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji w Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, od­wo­łu­jąc się do prze­szło­ści i te­raź­niej­szo­ści wy­ja­śni­ła ro­lę edu­ka­cji: – Dok­tor in­ży­nier An­to­ni Zię­ba, za­ło­ży­ciel Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka i je­go wie­lo­let­ni pre­zes, roz­po­czął dzia­ła­nia pro-li­fe w cza­sach, gdy pro­pa­gan­da ko­mu­ni­stycz­na kar­mi­ła lu­dzi ma­ni­pu­la­cja­mi, że dziec­ko roz­wi­ja­ją­ce się w ło­nie ma­my to „ga­la­ret­ka”, „tkan­ka cią­żo­wa”, „treść z ma­ci­cy”. Z dru­giej stro­ny cen­zu­ra sku­tecz­nie blo­ko­wa­ła tre­ści pro-li­fe. Trud­no by­ło się prze­bić do spo­łecz­nej świa­do­mo­ści z praw­dą, że dziec­ko jest dziec­kiem od pierw­szych chwil swo­je­go ist­nie­nia, że w roz­wo­ju pre­na­tal­nym nie ma mo­men­tu, w któ­rym „coś” za­mie­nia się w „ko­goś”. Tym trud­niej by­ło wy­tłu­ma­czyć, że nie­wi­dzial­ny dla na­szych oczu nie­na­ro­dzo­ny ma bez­wa­run­ko­we pra­wo do ży­cia i roz­wo­ju. A dziś? Dla­cze­go my kon­ty­nu­uje­my tę li­nię? Prze­cież dziś roz­wój pre­na­tal­ny nie jest ta­jem­ni­cą. „Wtar­gnę­li­śmy do pry­wat­ne­go ży­cia pło­du” – na­pi­sa­li na­ukow­cy, bo roz­wi­kła­li wie­le za­ga­dek do­ty­czą­cych roz­wo­ju pre­na­tal­ne­go. Ma­ma w cią­ży mo­że zo­ba­czyć swo­je dziec­ko na mo­ni­to­rze USG i po­słu­chać bi­cia je­go ser­ca. W in­ter­ne­cie za dar­mo do­stęp­ne są do­sko­na­łe ani­ma­cje opo­wia­da­ją­ce o ży­ciu przed na­ro­dze­niem. Po co więc edu­ka­cja, sko­ro ni­by już wszyst­ko wia­do­mo? Nie kon­ty­nu­uje­my tej li­nii z tra­dy­cji, ale z po­trze­by. Pro­abor­cyj­ne me­dia i po­li­ty­cy, blo­ko­wa­nie tre­ści pro-li­fe w dys­kur­sie pu­blicz­nym i pro­pa­gan­da, że mo­że to i jest czło­wiek, ale nie ma jesz­cze pra­wa do ży­cia – to wszyst­ko spra­wia, że na­wet w XXI wie­ku moż­na wy­łą­czyć myślenie.

Na­stęp­nie głos za­brał Woj­ciech Zię­ba, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. – 25 lat dzia­łal­no­ści na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia to przede wszyst­kim dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na, a tak­że po­moc cha­ry­ta­tyw­na dla ko­biet w cią­ży, znaj­du­ją­cych się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i ro­dzin­nej, dla ro­dzi­ców wy­cho­wu­ją­cych cięż­ko cho­re dzie­ci i dla sa­mot­nych mam opusz­cza­ją­cych do­my sa­mot­nej mat­ki. W cią­gu te­go cza­su uda­ło się zro­bić bar­dzo du­żo. Po­ka­zu­ją to son­da­że ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej, mó­wią­ce o spad­ku po­par­cia wśród spo­łe­czeń­stwa dla abor­cji z przy­czyn spo­łecz­nych. Nad­uży­ciem by­ło­by mó­wić, że jest to za­słu­ga wy­łącz­nie na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia, ale ode­gra­li­śmy w tym bar­dzo du­żą ro­lę. W tej chwi­li po­par­cie dla abor­cji z przy­czyn spo­łecz­nych, czy­li w chwi­li gdy ko­bie­ta jest w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i de­kla­ru­je po­par­cie dla ta­kiej abor­cji, wy­no­si za­le­d­wie 21 proc. Jest to wiel­ki suk­ces, po­nie­waż trzy­dzie­ści lat te­mu po­par­cie dla niej de­kla­ro­wa­ło ok. 50 proc. an­kie­to­wa­nych – po­wie­dział. – Na­sza edu­ka­cja jest opar­ta na po­zy­tyw­nym prze­ka­zie. Uni­ka­my dra­stycz­nych ob­ra­zów. Nie chce­my ka­rać ko­biet za do­ko­na­nie abor­cji, bo wie­my, że są one, obok dziec­ka, jej dru­gą ofia­rą. Ma­jąc to na uwa­dze, w cią­gu 25 lat na­szej dzia­łal­no­ści przy­go­to­wa­li­śmy po­nad 1,5 tys. au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych. Wy­pro­du­ko­wa­li­śmy kil­ka­na­ście re­por­ta­ży fil­mo­wych. Na­sze ar­ty­ku­ły spon­so­ro­wa­ne roz­po­wszech­ni­li­śmy w pra­sie w łącz­nym na­kła­dzie po­nad kil­ku­dzie­się­ciu mi­lio­nów. Wy­dru­ko­wa­li­śmy i roz­po­wszech­ni­li­śmy bez­płat­nie po­nad 20 mi­lio­nów ulo­tek i bro­szur. Przy­go­to­wa­li­śmy też 1800 po­zy­tyw­nych wy­staw o obro­nie ży­cia, któ­re by­ły pu­blicz­nie wy­sta­wia­ne w bar­dzo wie­lu miej­scach, łącz­nie z Par­la­men­tem Eu­ro­pej­skim i pol­skim – uzupełnił.

W 2023 r. ro­ku sto­wa­rzy­sze­nie sfi­nan­so­wa­ło dzia­łal­ność Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „Stop za­ka­zo­wi pra­cy”, któ­re­mu uda­ło się do­pro­wa­dzić do znie­sie­nia nie­spra­wie­dli­we­go za­ka­zu pra­cy dla ro­dzi­ców wy­cho­wu­ją­cych cięż­ko cho­re dzie­ci i rów­no­cze­śnie po­bie­ra­ją­cych świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne. Mó­wiąc o naj­więk­szych wy­zwa­niach w 2024 r. sto­ją­cych przed Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka je­go pre­zes za­uwa­żył: – W obec­nej sy­tu­acji po­li­tycz­nej mu­si­my ro­bić do­kład­nie to, co ro­bi­my przez ostat­nich 25 lat. Edu­ko­wać i wy­cho­wy­wać mło­de po­ko­le­nie Po­la­ków w sza­cun­ku do ży­cia każ­de­go czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Po­ma­gać ko­bie­tom w cią­ży, znaj­du­ją­cym się w trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej i ro­dzin­nej, ro­dzi­com wy­cho­wu­ją­cym dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i sa­mot­nym ma­mom, opusz­cza­ją­cym do­my sa­mot­nej mat­ki, któ­re chcą się usa­mo­dziel­nić. Bę­dzie­my tak­że na­dal pro­wa­dzić lob­bing po­li­tycz­ny i pil­no­wać prze­strze­ga­nia Kon­sty­tu­cji RP, bo każ­dy czło­wiek ma bez­wa­run­ko­we pra­wo do ży­cia, rów­nież ten nie­na­ro­dzo­ny, choć­by był po­dej­rze­wa­ny o cięż­ką cho­ro­bę czy niepełnosprawność.

O Kru­cja­cie Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci opo­wie­dział dr inż. Adam Ki­siel, je­den z jej po­my­sło­daw­ców i twór­ców oraz jej wie­lo­let­ni ko­or­dy­na­tor. – W od­po­wie­dzi na pa­pie­skie we­zwa­nie z Kal­wa­rii (7 czerw­ca 1979 r.) i No­we­go Tar­gu (8 czerw­ca 1979 r.) ka­to­li­cy świec­cy sku­pie­ni przy Dusz­pa­ster­stwie Ro­dzin i Dusz­pa­ster­stwie Aka­de­mic­kim w Kra­ko­wie wy­ko­na­li wy­sta­wę „Ży­cie czło­wie­ka od po­czę­cia jest świę­te” i po­sta­no­wi­li zor­ga­ni­zo­wać mo­dli­twę w peł­nej łącz­no­ści z Ko­ścio­łem. Kru­cja­ta Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci roz­po­czę­ła się 12 paź­dzier­ni­ka 1980 r. i trwa po­nad 44 la­ta, cho­ciaż po­cząt­ko­wo za­pla­no­wa­no ją na trzy mie­sią­ce. Co­dzien­ne uczest­ni­cze­nie przez okres trzech mie­się­cy we Mszy św. z przy­ję­ciem Ko­mu­nii św. pod­ję­ło wte­dy ok. 1500 osób oraz po­nad 1000 osób cho­rych, któ­re nie mo­gąc uczest­ni­czyć we Mszy św., zo­bo­wią­zy­wa­ły się do od­ma­wia­nia cząst­ki Ró­żań­ca św. i ofia­ro­wa­nia swo­ich cier­pień. Mo­dli­twa i obro­na pra­wa do ży­cia jest na­dzie­ją dla ca­łe­go świa­ta. 13 paź­dzier­ni­ka 2007 r. (w 90. rocz­ni­cę ob­ja­wień fa­tim­skich) w Świa­to­wym Cen­trum Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go w Kra­ko­wie, pod­czas II Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­gre­su Obroń­ców Ży­cia, ogło­szo­na zo­sta­ła Świa­to­wa Kru­cja­ta Mo­dli­twy w Obro­nie Ży­cia Czło­wie­ka  – World Pray­er for Li­fe. Kru­cja­ta Mo­dli­twy roz­sze­rza się w in­nych kra­jach: 24 mar­ca 2006 r. roz­po­czę­ła się po­dob­na Kru­cja­ta Mo­dli­twy w Cze­chach, 6 ma­ja 2007 r. na Ukra­inie a w 2022 r., w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, w Wiel­kiej Brytanii.

Obec­nie w Kru­cja­cie Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci uczest­ni­czy ok. 1500 osób. Ak­tu­al­ne wa­run­ki uczest­ni­cze­nia w niej, jej pro­gram i ogól­ne in­ten­cje moż­na zna­leźć na stro­nie https://krucjata.org/.

Ostat­nią pre­lek­cję wy­gło­sił ks. dr Se­we­ryn Pu­cha­ła, opie­kun Kru­cja­ty Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci, któ­ry po­dzię­ko­wał uczest­ni­kom Kru­cja­ty za trwa­nie na mo­dli­twie. Przy­po­mniał, że Bóg dzia­ła, jak chce i kie­dy chce oraz po­pro­sił, by nie usta­wać w modlitwie.

Po wy­stą­pie­niach pre­le­gen­tów za­pre­zen­to­wa­no film pt. „Tam ktoś jest! 30 lat praw­nej ochro­ny ży­cia w Pol­sce”. Piel­grzym­ka za­koń­czy­ła się Dro­gą Krzy­żo­wą na Wa­łach Jasnogórskich.

 

ag/PSOŻC

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj