Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

9 kwietnia, 2024

44. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

6 kwiet­nia 2024 r. od­by­ła się 44. Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę. Jest ona od­po­wie­dzią na we­zwa­nie, ja­kie w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae za­warł św. Jan Pa­weł II: „Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”.

Przeczytaj więcej »

Mitologia aborcyjna ‒ replika na wywiad red. Marcina Przeciszewskiego z prof. Adamem Strzemboszem

Ka­to­lic­ka Agen­cja In­for­ma­cyj­na opu­bli­ko­wa­ła wy­wiad red. Mar­ci­na Prze­ci­szew­skie­go z prof. Ada­mem Strzem­bo­szem, Pierw­szym Pre­ze­sem Są­du Naj­wyż­sze­go w la­tach 1990–1998, trak­tu­ją­cy o pro­jek­cie usta­wy o świa­do­mym ro­dzi­ciel­stwie i szer­szej, praw­nej re­gu­la­cji do­stęp­no­ści abor­cji w Polsce.

Przeczytaj więcej »

Aborcja u niewłaściwej pacjentki w szpitalu w Czechach

Dra­ma­tycz­ne wy­da­rze­nie wstrzą­snę­ło Szpi­ta­lem Bu­lo­vka w Pra­dze. Zdro­wa mat­ka w czwar­tym mie­sią­cu cią­ży, sta­ła się ofia­rą błę­du me­dycz­ne­go. Za­miast ru­ty­no­we­go ba­da­nia kon­tro­l­ne­go, pod­da­na zo­sta­ła przy­pad­ko­wo pro­ce­du­rze aborcji.

Przeczytaj więcej »