Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Nie dla demoralizującej edukacji seksualnej. 27 tysięcy podpisów pod petycją do Minister Edukacji

Dzieci w szkole. Fot.: pl.123rf.com

8 kwiet­nia 2024 r. za­koń­czo­no zbie­ra­nie pod­pi­sów pod pe­ty­cją do Mi­ni­ster Edu­ka­cji Bar­ba­ry No­wac­kiej. 27725 osób sprze­ci­wi­ło się an­ty­ro­dzin­nej edu­ka­cji sek­su­al­nej (ty­pu B i C) pro­po­no­wa­nej w ra­mach no­we­go przed­mio­tu „wie­dza o zdro­wiu”. Pe­ty­cja to­wa­rzy­szy li­sto­wi otwar­te­mu wy­sto­so­wa­ne­mu 16 lu­te­go 2024 r. przez or­ga­ni­za­cje pro­ro­dzin­ne w spra­wie rzą­do­we­go pa­kie­tu roz­wią­zań „Bez­piecz­na, świa­do­ma Ja” do Pre­zy­den­ta RP, Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów, Mi­ni­stra Zdro­wia, Mi­ni­stra Edu­ka­cji, Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka i par­la­men­ta­rzy­stów. Osiem­na­ście or­ga­ni­za­cji sprze­ci­wia się w li­ście otwar­tym de­kry­mi­na­li­za­cji abor­cji, fi­nan­so­wa­niu pro­ce­dur in vi­tro i ban­ko­wa­niu nad­licz­bo­wych em­brio­nów, wpro­wa­dze­niu per­mi­syw­nej edu­ka­cji sek­su­al­nej, prze­zna­cze­niu ba­dań pre­na­tal­nych dla ce­lów se­lek­cji eu­ge­nicz­nej, do­stęp­no­ści bez re­cep­ty an­ty­kon­cep­cji „po stosunku”.

– Kon­cep­cja wpro­wa­dze­nia od­ręb­ne­go przed­mio­tu „wie­dza o zdro­wiu” jest sa­ma w so­bie po­zy­tyw­nym roz­wią­za­niem. Pro­fi­lak­ty­ka wie­lu cho­rób prze­wle­kłych i on­ko­lo­gicz­nych za­le­ży od wie­dzy prze­kła­da­ją­cej się na styl ży­cia, stąd każ­dą for­mę edu­ka­cji zdro­wot­nej na­le­ży oce­nić po­zy­tyw­nie. Nie­po­kój bu­dzą na­to­miast pla­ny włą­cze­nia ele­men­tów no­we­go ty­pu edu­ka­cji sek­su­al­nej do pro­gra­mu na­ucza­nia te­go przed­mio­tu. W ten spo­sób mi­ni­ster­stwo chce obejść dys­ku­sję na te­mat zmia­ny mo­de­lu edu­ka­cji sek­su­al­nej re­ali­zo­wa­nej w pol­skiej szko­le –z do­tych­czas obo­wią­zu­ją­ce­go mo­de­lu afir­mu­ją­ce­go wstrze­mięź­li­wość sek­su­al­ną i wy­cho­wa­nie do czy­sto­ści mło­dzie­ży na mo­del bio­lo­gi­stycz­ny pro­mu­ją­cy per­mi­syw­ne za­cho­wa­nia sek­su­al­ne – wy­ja­śnia dr Piotr Guz­dek, fa­mi­lio­log z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, i do­da­je: – W re­zul­ta­cie moż­na spo­dzie­wać się prze­ka­zu tre­ści, któ­re bę­dą kształ­to­wać po­zy­tyw­ne po­sta­wy wo­bec po­stu­la­tów śro­do­wisk LGBTQ+. Je­śli tak się sta­nie, przed­miot „wie­dza o zdro­wiu” zo­sta­nie wy­ko­rzy­sta­ny ja­ko na­rzę­dzie ide­olo­gi­za­cji dzie­ci i mło­dzie­ży, a za­tem wy­cho­wa­nia po­ko­le­nia przyj­mu­ją­ce­go per­mi­syw­ną ety­kę sek­su­al­ną za nor­mę społeczną.

Edu­ka­cję sek­su­al­ną w pol­skich szko­łach trze­ba re­ali­zo­wać, ale zgod­nie z mo­de­lem A (ang. abs­ti­nen­ce-on­ly edu­ca­tion), któ­ry jest w nich obec­ny od 1998 r. w ra­mach za­jęć z wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie. – Głów­ny­mi za­ło­że­nia­mi mo­de­lu A są wy­cho­wa­nie do wstrze­mięź­li­wo­ści sek­su­al­nej przed ślu­bem i wier­no­ści jed­ne­mu part­ne­ro­wi przez ca­łe ży­cie. Uczy hi­gie­ny okre­su doj­rze­wa­nia i, w opar­ciu o mi­łość i od­po­wie­dzial­ność za dru­gą oso­bę, ana­to­mii, fi­zjo­lo­gii, an­ty­kon­cep­cji, me­tod roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści – mó­wi Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji w Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. – Le­wi­ca for­su­je edu­ka­cję sek­su­al­ną ty­pu B (ang. bio­lo­gi­cal sex edu­ca­tion). Mo­del ten w pew­nym sen­sie wy­czer­pu­je się w tech­nicz­nym in­struk­ta­żu współ­ży­cia. Funk­cjo­nu­je np. w Szwe­cji, Niem­czech czy Wiel­kiej Bry­ta­nii. W 2015 r. w Niem­czech dzie­ci w za­da­niach w pod­ręcz­ni­kach by­ły pro­szo­ne m.in. o wy­mie­nie­nie pię­ciu miejsc, w któ­rych moż­na ku­pić pre­zer­wa­ty­wy lub zmo­der­ni­zo­wa­nie do­mu pu­blicz­ne­go tak, by przed­sta­wi­cie­le wszyst­kich orien­ta­cji sek­su­al­nych mo­gli w nim zo­stać obsłużeni.

– W tzw. stan­dar­dach WHO, któ­re zo­sta­ły opu­bli­ko­wa­ne w Pol­sce kil­ka­na­ście lat te­mu (za gra­ni­cą wcze­śniej), jest mo­wa o ma­stur­ba­cji od 4 r.ż. Dzie­ci w wie­ku 15 lat po­win­ny wie­dzieć o tym, że mo­gą so­bie od­two­rzyć bło­nę dzie­wi­czą i mieć nie­ogra­ni­czo­ną wie­dzę na te­mat an­ty­kon­cep­cji i abor­cji bez wie­dzy ro­dzi­ców. Prze­ra­ża­ją­ce jest tak­że ostat­nie zda­nie za­war­te we wspo­mnia­nej prze­ze mnie pu­bli­ka­cji. Otóż jej au­to­rzy nie bio­rą od­po­wie­dzial­no­ści za wpro­wa­dze­nie tych stan­dar­dów w kra­jach człon­kow­skich – za­uwa­ża Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak. – Nie mo­że­my po­zwo­lić na to, by na­sze dzie­ci wy­ra­sta­ły w prze­ko­na­niu, że nie ma ni­cze­go złe­go we współ­ży­ciu na­sto­lat­ków, o ile jest ono do­bro­wol­ne i z uży­ciem an­ty­kon­cep­cji. Traf­nym spo­strze­że­niem po­dzie­lił się kie­dyś prof. Alek­san­der Na­la­skow­ski, któ­ry po­wie­dział: „Bez­piecz­ny seks na­sto­lat­ków to ta­ki, któ­re­go nie ma, do któ­re­go nie do­cho­dzi. Tyl­ko ta­kie sta­no­wi­sko mo­że zaj­mo­wać nor­mal­ny, do­ro­sły czło­wiek”. Trze­ba wy­cho­wy­wać mło­dych lu­dzi tak, by na­wią­zy­wa­li re­la­cje z in­ny­mi na grun­cie od­po­wie­dzial­no­ści za dru­gie­go czło­wie­ka. Z póź­niej­szą ini­cja­cją sek­su­al­ną wią­że się mniej ciąż i po­wtór­nych uro­dzeń wśród na­sto­la­tek, mniej abor­cji wśród na­sto­la­tek i mniej za­ka­żeń prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą wśród na­sto­lat­ków – koń­czy ekspertka.

Pe­ty­cję do Mi­ni­stra Edu­ka­cji moż­na prze­czy­tać na stro­nie: www.pro-life.pl/petycja Na stro­nie znaj­du­je się rów­nież wspo­mnia­ny list otwar­ty oraz li­sta or­ga­ni­za­cji pro­ro­dzin­nych, któ­ra go podpisała.

Sy­gna­ta­riu­sza­mi li­stu otwar­te­go w spra­wie rzą­do­we­go pa­kie­tu roz­wią­zań „Bez­piecz­na, świa­do­ma Ja” są: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Ży­cia, Pol­ska Fe­de­ra­cja Sto­wa­rzy­szeń Ro­dzin Ka­to­lic­kich, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li Na­tu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Fa­mi­lio­lo­gicz­ne, Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich, Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Wy­cho­waw­ców, Sto­wa­rzy­sze­nie Męż­czyzn Świę­te­go Jó­ze­fa, Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin, In­sty­tut Na­tu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny we­dług me­to­dy prof. dr. med. J. Röt­ze­ra, In­sty­tut Stu­diów nad Ro­dzi­ną im. Ar­cy­bi­sku­pa Ka­zi­mie­rza Maj­dań­skie­go, Ak­cja Ka­to­lic­ka w Pol­sce, Fun­da­cja Ma­łych Stó­pek, Fun­da­cja „Głos dla Ży­cia”, Fun­da­cja „Je­den z Nas”, Klub Przy­ja­ciół Ludz­kie­go Ży­cia, Ruch Ochro­ny Szko­ły – Han­na Do­bro­wol­ska eks­pert oświatowy.

 

ag/PSOŻC

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj