fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Podpisz apel o pomoc dla niepełnosprawnych

Sza­nowny Panie Premierze,

Kon­sty­tucja Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej nakazuje prawną ochronę życia. Cie­szymy się, że 22 paź­dziernika Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny utrzymał obo­wią­zującą od 23 lat linię orzecz­niczą w tej sprawie. Jednak prawny nakaz posza­no­wania życia czło­wieka od poczęcia to zde­cy­do­wanie za mało.

Obo­wiązkiem państwa jest realna pomoc rodzicom podej­mu­jącym trud wycho­wania dzieci prze­wlekle chorych i/lub z różnego rodzaju nie­peł­no­spraw­no­ściami. W tym momencie zasiłek pie­lę­gna­cyjny na chore dziecko wynosi 215,84 zł mie­sięcznie. To kwota dalece nie­wy­star­czająca i zupełnie nie­przy­stająca do rze­czy­wi­stych wydatków, jakie muszą ponosić rodzice. Godzina reha­bi­li­tacji kosztuje ok. 100 zł, wizyta u spe­cja­listy – nawet ponad 200 zł, nie wspo­mi­nając o kosztach suple­mentów, środków opa­trun­kowych i higie­nicznych. Ceny sprzętu do reha­bi­li­tacji roz­po­czynają się od kilku tysięcy, a co więcej – sprzęt ten stale trzeba wymieniać na nowy, dosto­sowany do rosnącego przecież dziecka. Nic więc dziwnego, że tysiące pol­skich rodzin stoją co miesiąc przed dyle­matami: kupić ortezę dla chorego syna czy zapłacić za dodatkowy angielski dla zdrowej córki, zain­we­stować w spe­cja­li­styczny fotelik samo­chodowy, czy kupić buty i kurtki na zimę?

Panie Pre­mierze, nie ma na co czekać! Pomoc potrzebna jest już, dzisiaj. Nasz postulat ma bardzo sze­rokie poparcie spo­łeczne. W styczniu i lutym br., na zle­cenie Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, zostały prze­pro­wa­dzane badania opinii publicznej w tej sprawie. Z badania CBOS‑u wynika, że 92,1 proc. Polaków popiera zwięk­szenie pomocy finan­sowej dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami z budżetu państwa.

Ape­lujemy o zwięk­szenie wspo­mnianego zasiłku pie­lę­gna­cyjnego o co naj­mniej 2 tys. zł mie­sięcznie. Będzie to kosz­towało budżet państwa 5,8 mld zł rocznie. Nawet w dobie pan­demii nasz budżet może taki wydatek udźwignąć. Kiedy PiS objął władzę, roczne przy­chody do budżetu wynosiły 286 mld zł, obecnie – ok. 400 mld zł. Dodatkową zaletą takiego roz­wią­zania są zerowe koszty obsługi i brak koniecz­ności zatrud­niania armii urzęd­ników. Dotych­czasowy system, w którym funk­cjonują zespoły orzecz­nicze o nie­peł­no­spraw­ności oraz MOPS‑y i GOPS‑y, działa dość sprawnie. Po prostu, zamiast wypłacać po 215,84 zł mie­sięcznie, wypłaci rodzicom kwotę wyższą.

Ape­lujemy też o odblo­ko­wanie pobie­ra­jącym świad­czenie pie­lę­gna­cyjne opie­kunom chorych dzieci moż­li­wości legalnej pracy w oparciu o umowy cywil­no­prawne lub etacie w nie­pełnym wymiarze godzin, opła­canie składek ZUS przez Państwo od tych świadczeń oraz znie­sienie limitu docho­dowego na rodzinę przy tej pomocy. Wielu z nich to spe­cja­liści wysokiej klasy. Pod­jęcie przez nich dorywczej pracy byłoby dużą war­tością dla całego spo­łe­czeństwa, a także pozwo­liłoby im dorobić do domowych budżetów. Ape­lujemy także o dofi­nan­so­wanie i rozwój hospicjów.

Liczymy, że dekla­racja roz­sze­rzenia Ustawy „Za życiem” nie jest tylko pustą, poli­tyczną dekla­racją bez pokrycia. Domagamy się natych­mia­stowego pod­jęcia prac nad zwięk­szeniem pomocy dla osób z niepełnosprawnością.

Liczba podpisów od 27 października 2020 r.: 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj