Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Petycja do Ministra Edukacji

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka za­koń­czy­ło 8 kwiet­nia 2024 r. zbiór­kę pod­pi­sów pod pe­ty­cją do Mi­ni­ster Edu­ka­cji Bar­ba­ry No­wac­kiej w spra­wie edu­ka­cji sek­su­al­nej w szko­le pro­po­no­wa­nej w ra­mach no­we­go przed­mio­tu „Wie­dza o zdro­wiu”. Swój pod­pis zło­ży­ło po­nad 27 ty­się­cy osób. Nie­po­kój ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców bu­dzą pla­ny włą­cze­nia edu­ka­cji sek­su­al­nej do pro­gra­mu na­ucza­nia no­we­go przed­mio­tu i zmia­ny mo­de­lu edu­ka­cji sek­su­al­nej: z do­tych­czas obo­wią­zu­ją­ce­go mo­de­lu afir­mu­ją­ce­go wstrze­mięź­li­wość sek­su­al­ną i wy­cho­wa­nie do czy­sto­ści mło­dzie­ży (typ A) na mo­del bio­lo­gi­stycz­ny pro­mu­ją­cy per­mi­syw­ne za­cho­wa­nia sek­su­al­ne (typ B i C).

Pe­ty­cja sta­no­wi­ła uzu­peł­nie­nie li­stu otwar­te­go 18 or­ga­ni­za­cji pro­ro­dzin­nych ne­ga­tyw­nie oce­nia­ją­cych rzą­do­wy pa­kiet roz­wią­zań „Bez­piecz­na, świa­do­ma Ja”. W li­ście otwar­tym do Pre­zy­den­ta RP, Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów, Mi­ni­stra Zdro­wia, Mi­ni­stra Edu­ka­cji, Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka i par­la­men­ta­rzy­stów or­ga­ni­za­cje pro­ro­dzin­ne sprze­ci­wi­ły się za­po­wie­dziom de­kry­mi­na­li­za­cji abor­cji, fi­nan­so­wa­nia pro­ce­dur in vi­tro i ban­ko­wa­nia nad­licz­bo­wych em­brio­nów, wpro­wa­dze­nia per­mi­syw­nej edu­ka­cji sek­su­al­nej, ukie­run­ko­wa­nia ba­dań pre­na­tal­nych na ce­le se­lek­cji eu­ge­nicz­nej, do­stęp­no­ści bez re­cep­ty an­ty­kon­cep­cji „po stosunku”.

 W gro­nie sy­gna­ta­riu­szy li­stu otwar­te­go zna­la­zły się na­stę­pu­ją­ce pod­mio­ty: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Ży­cia, Pol­ska Fe­de­ra­cja Sto­wa­rzy­szeń Ro­dzin Ka­to­lic­kich, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li Na­tu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Fa­mi­lio­lo­gicz­ne, Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich, Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Wy­cho­waw­ców, Sto­wa­rzy­sze­nie Męż­czyzn Świę­te­go Jó­ze­fa, Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin, In­sty­tut Na­tu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny we­dług me­to­dy prof. dr. med. J. Röt­ze­ra, In­sty­tut Stu­diów nad Ro­dzi­ną im. Ar­cy­bi­sku­pa Ka­zi­mie­rza Maj­dań­skie­go, Ak­cja Ka­to­lic­ka w Pol­sce, Fun­da­cja Ma­łych Stó­pek, Fun­da­cja „Głos dla Ży­cia”, Fun­da­cja „Je­den z Nas”, Klub Przy­ja­ciół Ludz­kie­go Ży­cia, Ruch Ochro­ny Szko­ły – Han­na Do­bro­wol­ska eks­pert oświatowy. 

Pa­ni Bar­ba­ra No­wac­ka
Mi­ni­ster Edu­ka­cji
Al. Szu­cha 25
00–918 War­sza­wa
e‑mail: kancelaria@men.gov.pl

Sza­now­na Pa­ni Minister,

dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art. 48 Kon­sty­tu­cji RP wy­ra­żam ka­te­go­rycz­ny sprze­ciw wo­bec pla­nu wpro­wa­dze­nia do na­ucza­nia szkol­ne­go an­ty­ro­dzin­nej edu­ka­cji sek­su­al­nej (ty­pu B i C) w ra­mach od­ręb­nych lek­cji o zdro­wiu. Dra­ma­tycz­ne skut­ki ta­kiej edu­ka­cji ob­ser­wu­je­my w wie­lu kra­jach Za­cho­du: wcze­sny wiek ini­cja­cji sek­su­al­nej, cią­że nie­let­nich, abor­cje, cho­ro­by prze­no­szo­ne dro­gą płcio­wą oraz więk­sza po­dat­ność na de­pre­sję. Kon­se­kwen­cje wpro­wa­dze­nia w Pol­sce fa­tal­nej edu­ka­cji sek­su­al­nej bę­dą po­no­si­li ucznio­wie i ro­dzi­ce. Ak­tu­al­ne roz­wią­za­nia re­spek­tu­ją kon­sty­tu­cyj­ne pra­wo ro­dzi­ców, zaś pro­ble­ma­ty­ka roz­wo­ju psy­cho­fi­zycz­ne­go okre­su do­ra­sta­nia i zdro­wia w spo­sób wy­star­cza­ją­cy jest pre­zen­to­wa­na w ra­mach za­jęć „Wy­cho­wa­nie do ży­cia w rodzinie”.

Do wia­do­mo­ści:

 1. An­drzej Du­da, Pre­zy­dent RP, Kan­ce­la­ria Pre­zy­den­ta, ul. Wiej­ska 10, 00–902 War­sza­wa, e‑mail: listy@prezydent.pl
 2. Do­nald Tusk, Pre­zes Ra­dy Mi­ni­strów, Kan­ce­la­ria Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów, Al. Ujaz­dow­skie 1/3, 00–583 War­sza­wa, e‑mail: kontakt@kprm.gov.pl
 3. Iza­be­la Lesz­czy­na, Mi­ni­ster Zdro­wia, Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia, ul. Mio­do­wa 15, 00–952 War­sza­wa, e‑mail: kancelaria@mz.gov.pl
 4. Mo­ni­ka Hor­na-Cie­ślak, Rzecz­nik Praw Dziec­ka, Biu­ro Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka, ul. Cho­cim­ska 6, 00–791Warszawa, e‑mail: rpd@brpd.gov.pl

Petycję podpisało 27 725 osób.

Petycję podpisało już 27726 osób.

List otwarty w  sprawie rządowego pakietu rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja” podpisało kilkanaście organizacji prorodzinnych.

List otwarty
w sprawie rządowego pakietu rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja”

Sta­now­czo sprze­ci­wia­my się wpro­wa­dze­niu rzą­do­we­go pa­kie­tu roz­wią­zań „Bez­piecz­na, świa­do­ma Ja”, któ­re­go głów­ne za­ło­że­nia zo­sta­ły za­pre­zen­to­wa­ne opi­nii pu­blicz­nej przez Pa­nią Mi­ni­ster Zdro­wia, Iza­be­lę Lesz­czy­nę. Ogło­szo­ny pa­kiet wy­ra­sta z kal­ku­la­cji po­li­tycz­nych i ma cha­rak­ter ide­olo­gicz­ny. Po­mi­ja ra­cje ak­sjo­lo­gicz­ne i kon­sty­tu­cyj­ne (art. 30, 38 Kon­sty­tu­cji RP). Nie uwzględ­nia ak­tu­al­ne­go sta­nu ba­dań na­uko­wych i igno­ru­je po­waż­ne ry­zy­ko zdro­wot­ne zwią­za­ne ze sto­so­wa­niem przez dziew­czę­ta i ko­bie­ty ofe­ro­wa­nych środ­ków i pro­ce­dur. Upo­wszech­nia wy­ra­fi­no­wa­ne for­my prze­mo­cy pre­na­tal­nej i ugrun­to­wu­je men­tal­ność an­ty­na­ta­li­stycz­ną. Eks­po­nu­je mło­dzież na ry­zy­kow­ne za­cho­wa­nia sek­su­al­ne. Po­mi­ja de­cy­zyj­ność ro­dzi­ców w pro­ce­sie wy­cho­waw­czo-edu­ka­cyj­nym i de­pre­cjo­nu­je ochro­nę ro­dzi­ciel­ską przed ry­zy­kow­nym przyj­mo­wa­niem przez nie­peł­no­let­nie dziew­czę­ta nie­bez­piecz­nych far­ma­ceu­ty­ków. Kwe­stio­nu­je na­tu­ral­ne i kon­sty­tu­cyj­ne pra­wa ro­dzi­ców do wy­cho­wy­wa­nia dzie­ci zgod­nie z wła­sny­mi prze­ko­na­nia­mi (art. 48 i 53 Kon­sty­tu­cji RP).

Ze­sta­wie­nie w ra­mach jed­ne­go pa­kie­tu in­ter­wen­cji o nie­kwe­stio­no­wa­nym zna­cze­niu proz­dro­wot­nym, jak po­pra­wa ja­ko­ści opie­ki oko­ło­po­ro­do­wej, z le­ga­li­za­cją usług bio­me­dycz­nych za­gra­ża­ją­cych zdro­wiu, a na­wet ży­ciu dziew­cząt i ko­biet, jak abor­cja czy an­ty­kon­cep­cja „awa­ryj­na” o dzia­ła­niu tak­że an­ty­ni­da­cyj­nym, sta­no­wi oczy­wi­stą ma­ni­pu­la­cję po­ję­ciem „bez­pie­czeń­stwa zdro­wot­ne­go”. Wpro­wa­dza opi­nię pu­blicz­ną w błąd co do fak­tycz­nych kon­se­kwen­cji bio­me­dycz­nych, psy­cho­lo­gicz­nych i spo­łecz­nych po­stu­lo­wa­nych rozwiązań.

Z przed­sta­wio­ne­go pa­kie­tu pro­jek­tów pod­nie­sie­nie po­zio­mu opie­ki oko­ło­po­ro­do­wej rze­czy­wi­ście słu­ży do­bru ko­biet. In­ne re­ali­zu­ją ce­le agen­dy śro­do­wisk pro­abor­cyj­nych. Pro­po­nu­je się Polakom:

 • eu­ge­nicz­ne ukie­run­ko­wa­nie ba­dań pre­na­tal­nych pro­wa­dzą­ce do se­lek­cji dzie­ci pod wzglę­dem pro­gno­zo­wa­ne­go sta­nu zdro­wia i ja­ko­ści życia,
 • de­kry­mi­na­li­za­cję abor­cji,
 • fi­nan­so­wa­nie pro­ce­dur in vi­tro i ban­ko­wa­nie nad­licz­bo­wych em­brio­nów za­miast po­pu­la­ry­za­cji i fi­nan­so­wa­nia sku­tecz­nych przy­czy­no­wych me­tod le­cze­nia nie­płod­no­ści. Pro­ce­du­ry za­płod­nie­nia po­za­ustro­jo­we­go by­wa­ją przy­czy­ną wyż­szej czę­sto­tli­wo­ści po­ro­nień i zgo­nów oko­ło­po­ro­do­wych. U dzie­ci ży­wo uro­dzo­nych zwięk­sza­ją ry­zy­ko wad roz­wo­jo­wych, wcze­śniac­twa, ni­skiej ma­sy uro­dze­nio­wej, za­cho­ro­wal­no­ści na nie­któ­re no­wo­two­ry. U ko­biet pod­no­szą ry­zy­ko ciąż po­za­ma­cicz­nych, roz­wo­ju ra­ka jaj­ni­ka, pier­si i trzo­nu macicy,
 • per­mi­syw­ną edu­ka­cję sek­su­al­ną w za­kre­sie obo­wiąz­ko­wych lek­cji o zdrowiu,
 • nie­ogra­ni­czo­ny do­stęp (bez re­cep­ty) do an­ty­kon­cep­cji „po sto­sun­ku”, unie­moż­li­wia­ją­cej za­gnież­dże­nie po­czę­te­go dziec­ka w bło­nie ślu­zo­wej ma­ci­cy i nie­bez­piecz­nej dla go­spo­dar­ki hor­mo­nal­nej doj­rze­wa­ją­cych dziewcząt.

Pro­jek­to­wa­ne dzia­ła­nia sta­no­wią po­waż­ne za­gro­że­nie dla zdro­wia pu­blicz­ne­go. Bę­dą za­kłó­cać sta­bil­ność ro­dzin oraz stan zdro­wia psy­chicz­ne­go i so­ma­tycz­ne­go dziew­cząt i ko­biet. Do­pro­wa­dzą osta­tecz­nie do po­głę­bie­nia kry­zy­su de­mo­gra­ficz­ne­go społeczeństwa.

Wy­ra­ża­my ka­te­go­rycz­ny sprze­ciw wo­bec po­wyż­szych ry­zy­kow­nych dzia­łań za­po­wia­da­nych przez re­sor­ty zdro­wia i edukacji.

Nasz list kie­ru­je­my do Pre­zy­den­ta RP, Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów, Mi­ni­stra Edu­ka­cji, Mi­ni­stra Zdro­wia, Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka, par­la­men­ta­rzy­stów i wszyst­kich osób, któ­re war­tość ży­cia ludz­kie­go od po­czę­cia, zdro­wie ko­biet oraz wy­cho­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży uzna­ją za nie­kwe­stio­no­wal­ne dobro.

 • Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka 
 • Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Życia
 • Pol­ska Fe­de­ra­cja Sto­wa­rzy­szeń Ro­dzin Katolickich
 • Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wychowawców
 • Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li Na­tu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia Rodziny
 • Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Familiologiczne
 • Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Polskich
 • Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Wychowawców 
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Męż­czyzn Świę­te­go Józefa 
 • Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Rodzin
 • In­sty­tut Na­tu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny we­dług me­to­dy prof. dr. med. J. Rötzera
 • In­sty­tut Stu­diów nad Ro­dzi­ną im. Ar­cy­bi­sku­pa Ka­zi­mie­rza Majdańskiego 
 • Ak­cja Ka­to­lic­ka w Polsce
 • Fun­da­cja Ma­łych Stópek
 • Fun­da­cja „Głos dla Życia”
 • Fun­da­cja „Je­den z Nas”
 • Klub Przy­ja­ciół Ludz­kie­go Życia
 • Ruch Ochro­ny Szko­ły – Han­na Do­bro­wol­ska eks­pert oświatowy

Kra­ków, 16 lu­te­go 2024 r.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj