Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

11 marca, 2022

Фонду Хворої Дитини для громадян України

У зв’язку з жорстоким збройним вторгненням військ Російської Федерації на територію України, Управлінська рада Польської Асоціації Захисників Життя Людини вирішила відкрити десять додаткових Фондів Хворої Дитини.

Przeczytaj więcej »

Fundusz Dziecka Chorego dla uchodźców z Ukrainy

Wo­bec bru­tal­nej in­wa­zji zbroj­nej wojsk Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej na te­ry­to­rium Ukra­iny, za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po­sta­no­wił otwo­rzyć dzie­sięć do­dat­ko­wych Fun­du­szy Dziec­ka Cho­re­go, de­dy­ko­wa­nych spe­cjal­nie dla ro­dzin uchodź­ców wo­jen­nych, oby­wa­te­li Ukra­iny, wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z niepełnosprawnością.

Przeczytaj więcej »

II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Dzie­ci są ko­cha­ne, za­nim przyj­dą na świat – na­pi­sał pa­pież Fran­ci­szek w Amo­ris La­eti­tia. Tą pięk­ną my­ślą za­pra­szam Was na dru­gi Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia i – jak co ty­dzień – na ko­lej­ny od­ci­nek pro­jek­tu Life.

Przeczytaj więcej »

Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Od dwóch ty­go­dni Ro­sja w wy­jąt­ko­wo bru­tal­ny spo­sób ata­ku­je Ukra­inę. Ro­syj­skie woj­ska za­ata­ko­wa­ły nie­pod­le­głe pań­stwo z po­wie­trza, lą­du i mo­rza. Gi­ną ko­bie­ty i dzie­ci. Roz­po­czął się naj­więk­szy w Eu­ro­pie kry­zys mi­gra­cyj­ny lud­no­ści od cza­sów II woj­ny światowej.

Przeczytaj więcej »

„Wspomagane umieranie” zwiększa liczbę samobójstw

W kra­jach, gdzie za­le­ga­li­zo­wa­no wspo­ma­ga­ne sa­mo­bój­stwo i eu­ta­na­zję, wzra­sta licz­ba sa­mo­bójstw z uży­ciem prze­mo­cy – wy­ni­ka z naj­now­szych ba­dań. Da­ne ujaw­ni­ła bry­tyj­ska or­ga­ni­za­cja, zaj­mu­ją­ca się pro­mo­cją ety­ki le­kar­skiej w prak­ty­ce klinicznej.

Przeczytaj więcej »