Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Fundusz Dziecka Chorego dla uchodźców z Ukrainy

Solidarność z Ukrainą. Fot.: https://pixabay.com/

Wo­bec bru­tal­nej in­wa­zji zbroj­nej wojsk Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej na te­ry­to­rium Ukra­iny, za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po­sta­no­wił otwo­rzyć dzie­sięć do­dat­ko­wych Fun­du­szy Dziec­ka Cho­re­go, de­dy­ko­wa­nych spe­cjal­nie dla ro­dzin uchodź­ców wo­jen­nych, oby­wa­te­li Ukra­iny, wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z niepełnosprawnością.

Po­moc skie­ro­wa­na jest do ro­dzi­ców, któ­rzy po­sia­da­ją za­świad­cze­nie, wy­sta­wio­ne przez Straż Gra­nicz­ną RP lub od­cisk stem­pla Stra­ży Gra­nicz­nej RP w do­ku­men­cie po­dró­ży, po­twier­dza­ją­ce le­gal­ny po­byt na te­ry­to­rium Pol­ski, po prze­kro­cze­niu gra­ni­cy od 24 lu­te­go 2022 r., w związ­ku z kon­flik­tem zbroj­nym na Ukra­inie.

Wraz z ro­dzi­ca­mi, ucie­ka­ją­cy­mi przed woj­ną, do Pol­ski tra­fia­ją cięż­ko cho­re, tak­że cho­re on­ko­lo­gicz­nie, i nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci. Co­dzien­nie do­cie­ra­ją do nas in­for­ma­cje o dzie­siąt­kach ta­kich przy­pad­ków. Już 3. mar­ca mo­gli­śmy po­móc pierw­szej ma­mie z nie­ule­czal­nie cho­rym, dwu­ipół­let­nim dziec­kiem, prze­ka­zu­jąc jej spe­cja­li­stycz­ny wó­zek. Ro­dzi­na zo­sta­nie ob­ję­ta po­mo­cą z Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go dla Oby­wa­te­li Ukra­iny, Przy­by­łych do Pol­ski po 24 lu­te­go 2022 r.

Ce­lem Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­go jest wspar­cie ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią, znaj­du­ją­cych się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej, z prze­zna­cze­niem na re­ha­bi­li­ta­cję, za­kup sprzę­tu me­dycz­ne­go, le­karstw i re­ha­bi­li­ta­cję. Z Fun­du­szu moż­na w su­mie otrzy­mać 5000 zł (500 zł mie­sięcz­nie przez 10 mie­się­cy). Do­tych­czas Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ob­ję­ło opie­ką Fun­du­szu ok. 120 rodzin.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj