Tylko życie ma przyszłość!

5 lutego, 2019

Przed poczęciem

Ludzie poczęci in vitro chorują

Tech­ni­ki uży­wa­ne w in vi­tro oraz in­nych me­to­dach sztucz­ne­go za­płod­nie­nia po­win­ny być trak­to­wa­ne ja­ko po­ten­cjal­nie te­ra­to­gen­ne (po­wo­du­ją­ce wa­dy płodu).

Przed poczęciem

Niepłodność. Choroba cywilizacyjna?

O isto­cie nie­płod­no­ści, jej przy­czy­nach oraz o try­bie ży­cia zmniej­sza­ją­cym ry­zy­ko jej wy­stą­pie­nia mó­wi le­karz in­ter­ni­sta An­na Engel.

Przed poczęciem

Chcesz zostać mamą? Przygotuj się!

„Co mo­gę zro­bić dla mo­je­go dziec­ka, za­nim się jesz­cze po­czę­ło?” – za­sta­na­wia­ją się ko­bie­ty. Wiele!

Ciąża i poród

Doule, czyli matki dla matek

W ostat­nich la­tach co­raz wię­cej ko­biet de­cy­du­je się na obec­ność do­uli przy po­ro­dzie. Dla­cze­go war­to roz­wa­żyć ta­ki krok i co do­bre­go mo­że z nie­go wyniknąć?

Przed poczęciem

Konflikt serologiczny. Co robić?

Ha­sło „kon­flikt se­ro­lo­gicz­ny” u wie­lu osób wy­wo­łu­je po­waż­ny lęk o zdro­wie nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.