Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

5 lutego, 2019

Ludzie poczęci in vitro chorują

Tech­ni­ki uży­wa­ne w in vi­tro oraz in­nych me­to­dach sztucz­ne­go za­płod­nie­nia po­win­ny być trak­to­wa­ne ja­ko po­ten­cjal­nie te­ra­to­gen­ne (po­wo­du­ją­ce wa­dy płodu).

Przeczytaj więcej »

Doule, czyli matki dla matek

W ostat­nich la­tach co­raz wię­cej ko­biet de­cy­du­je się na obec­ność do­uli przy po­ro­dzie. Dla­cze­go war­to roz­wa­żyć ta­ki krok i co do­bre­go mo­że z nie­go wyniknąć?

Przeczytaj więcej »