Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Zniesiony zakaz pracy dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Komorowscy

Po pod­pi­sie Usta­wy o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym przez Pre­zy­den­ta RP mo­że­my z ra­do­ścią po­wie­dzieć, że głów­ny po­stu­lat Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pra­cy” zo­stał speł­nio­ny: ro­dzi­ce cho­rych dzie­ci – je­śli bę­dą chcie­li, to bę­dą mo­gli i po­bie­rać świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne, i pod­jąć pracę.

To roz­wią­za­nie, zna­czą­co po­pra­wia sy­tu­ację ro­dzin do­tknię­tych nie­peł­no­spraw­no­ścią. Je­ste­śmy dum­ni, że mo­gli­śmy mieć w tym udział.

Ko­lej­ną ko­rzyst­ną zmia­ną jest ob­ję­cie świad­cze­niem ro­dzin pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność rol­ni­czą a tak­że – co bar­dzo waż­ne – ob­ję­cie świad­cze­niem wszyst­kich cho­rych dzie­ci w rodzinie. 

Bar­dzo nas cie­szy zwięk­sze­nie pod­mio­to­wo­ści osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią po­przez przy­zna­nie świad­cze­nia wspie­ra­ją­ce­go bez­po­śred­nio im, nie zaś opiekunom.

Nie­ste­ty, nie ma roz­wią­zań ide­al­nych. Usta­wa o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym, mi­mo za­let, ma też wa­dy. W po­li­tycz­nym star­ciu uzy­ska­li­śmy mak­si­mum te­go, co moż­na by­ło w obec­nych wa­run­kach. Pod­sta­wo­wą wa­dą jest zbyt wy­so­ki próg do­stę­pu do świad­cze­nia wspie­ra­ją­ce­go dla do­ro­słych.

Sejm od­rzu­cił po­stu­lo­wa­ne przez nas – i ca­łą stro­nę spo­łecz­ną – po­praw­ki o przy­zna­niu świad­cze­nia wspie­ra­ją­ce­go oso­bom, któ­re uzy­ska­ły mi­ni­mum 50 pkt. w ska­li okre­śla­ją­cej po­trze­bę wspar­cia. Je­śli w prak­ty­ce oka­że się, że ta­ka kon­struk­cja prze­pi­sów nie­wy­star­cza­ją­ca dla po­trze­bu­ją­cych, bę­dzie­my o tym in­for­mo­wać i dą­żyć do zmia­ny pra­wa. Przy­po­mi­na­my, że ska­la ta jest usta­la­na na po­zio­mie roz­po­rzą­dze­nia wła­ści­we­go mi­ni­stra i do jej zmia­ny nie trze­ba no­we­li­za­cji ustawy.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, bez któ­rych za­an­ga­żo­wa­nia te po­zy­tyw­ne zmia­ny, bę­dą­ce spo­rym kro­kiem we wła­ści­wym kie­run­ku, nie mia­ła­by miejsca.

 

W imie­niu Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pracy”

 

Woj­ciech Zię­ba
peł­no­moc­nik Komitetu

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak
za­stęp­ca peł­no­moc­ni­ka komitetu

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj