Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

26 lipca, 2023

Zniesiony zakaz pracy dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Po pod­pi­sie „Usta­wy o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym” przez Pre­zy­den­ta RP mo­że­my z ra­do­ścią po­wie­dzieć, że głów­ny po­stu­lat Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pra­cy” zo­stał speł­nio­ny: ro­dzi­ce cho­rych dzie­ci – je­śli bę­dą chcie­li, to bę­dą mo­gli i po­bie­rać za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny, i pod­jąć pracę.

Przeczytaj więcej »