Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

22 maja, 2020

Promowanie aborcji w czasach koronawirusa

Pod pre­tek­stem zwal­cza­nia skut­ków roz­prze­strze­nia­nia się pan­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa, agen­dy ONZ pro­mu­ją abor­cję far­ma­ko­lo­gicz­ną. Za­bi­cie po­czę­te­go dziec­ka zo­sta­ło tak­że uzna­ne za klu­czo­we do wpi­sa­nia w hu­ma­ni­tar­ny pa­kiet wal­ki z pandemią.

Przeczytaj więcej »