fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wolność wyraża się w obronie życia

„Naszemu spo­łe­czeństwu należy pomóc w uzdro­wieniu ze wszystkich zamachów na życie, aby mogło być ono chro­nione na każdym jego etapie”- zaape­lował Papież Fran­ciszek po odmó­wieniu modlitwy „Anioł Pański”.

Papież 7 lutego zaape­lował o ochronę życia ludz­kiego na każdym jego etapie: „Dzisiaj we Wło­szech obcho­dzimy Dzień dla Życia pod hasłem „Wolność i życie”. Przy­łączam się do biskupów wło­skich, przy­po­mi­nając, że wolność jest wielkim darem, który Bóg nam dał, abyśmy dążyli i osią­gnęli dobro własne oraz innych, poczy­nając od pod­sta­wowego dobra, jakim jest życie. Naszemu spo­łe­czeństwu należy pomóc w uzdro­wieniu ze wszystkich zamachów na życie, aby mogło być ono chro­nione na każdym jego etapie”.

Włosi obcho­dzili 7 lutego „Dzień dla życia”. W tym roku jego hasłem była relacja między wol­nością a obroną życia. To już 43. edycja tego wyda­rzenia, zaini­cjo­wanego przez Kon­fe­rencję Epi­skopatu Włoch (CEI). „Musimy szerzyć kulturę życia, wspie­rając tych, którzy jej bronią. Ci, którzy ponoszą większą odpo­wie­dzialność, muszą skupić się również na poziomie legi­sla­cyjnym” – pod­kreślił arcy­biskup Tarentu Filippo Santoro, prze­wod­ni­czący Komisji Epi­skopatu ds. Pro­blemów Spo­łecznych, Pracy i Pokoju.

Biskupi w swoim prze­słaniu na 43. narodowy „Dzień dla Życia” napisali, że „dwumian «wolność i życie» jest nie­roz­dzielny. Stanowi on owocne i radosne przy­mierze, które Bóg wpisał w duszę ludzką, aby mogła ona być naprawdę szczę­śliwa”. Dlatego powie­dzenie „tak” życiu okazuje się być natu­ralnym „speł­nieniem wol­ności, która może zmienić historię – dodają włoscy hie­rar­chowie. – Każdy człowiek zasługuje na to, by się urodzić i istnieć”.

„Nie­stety, w naszych czasach dar życia jest lek­ce­ważony, nie ma dla niego odpo­wied­niego sza­cunku – stwierdza abp Santoro. – Chodzi właśnie o to, aby zro­zumieć wła­ściwy sposób korzy­stania z wol­ności. Wolność i życie są naj­więk­szymi darami, jakie otrzy­ma­liśmy. Ale wolność służy temu, aby pomóc nam wzrastać w tym, co nadaje sens naszemu życiu. Dlatego życie musi być sza­nowane we wszystkich swoich wymiarach: od poczęcia do natu­ralnego końca. Wolność to nie zachcianki, to nie­pod­da­wanie się swoim popędom. Powtarzam, że jest to kwestia przede wszystkim kultury: musimy zacząć trak­tować życie jako wartość, a nie jako dobro kon­sump­cyjne. Jeśli uznam życie za wartość, to nie mogę nim dys­po­nować, jak mi się podoba. Jeśli jednak potraktuję je jako dobro kon­sump­cyjne, wtedy zostaje zma­te­ria­li­zowane i spro­wa­dzone do poziomu cywi­li­zacji mar­no­trawstwa, którą często potępia papież Fran­ciszek. Musimy wyko­rzystać wszystkie środki, jakimi dys­po­nujemy, zarówno w Kościele, jak i w spo­łe­czeń­stwie, aby zapo­cząt­kować praw­dziwą kulturę życia”.

 

JB
Źródło: KAI, vaticannews.va

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj