Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Winnica Racheli – uzdrowienie po aborcji

Winnica Racheli

W dniach 16–18 czerw­ca 2023r. od­bę­dą się week­en­do­we re­ko­lek­cje – Win­ni­ca Ra­che­li. Skie­ro­wa­ne są one do wszyst­kich osób, któ­re do­świad­czy­ły abor­cji bez­po­śred­nio lub po­śred­nio i od­czu­wa­ją du­cho­we i emo­cjo­nal­ne konsekwencje.

O. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap, opie­kun re­ko­lek­cji, za­pra­sza wszyst­kich, któ­rzy cier­pią z po­wo­du syn­dro­mu po­abor­cyj­ne­go: „Re­ko­lek­cje są przede wszyst­kim skie­ro­wa­ne do ma­tek, któ­re do­ko­na­ły abor­cji, ale tak­że do osób do­świad­cza­ją­cych jej po­śred­nio, ta­kich jak ro­dzeń­stwo, dziad­ko­wie czy le­ka­rze. Bę­dzie­my dą­żyć do po­jed­na­nia z Pa­nem Bo­giem, z dziec­kiem, któ­re stra­ci­ło ży­cie, oraz ze so­bą sa­my­mi. Re­ko­lek­cje bę­dą opie­rać się na tre­ściach Pi­sma Świętego.”

De­cy­zja o abor­cji czę­sto jest po­dej­mo­wa­na pod wpły­wem im­pul­su, szo­ku czy pre­sji ro­dzi­ny. Czę­sto wy­ni­ka to z bra­ku wspar­cia lub po­czu­cia za­gro­że­nia. Nie­ste­ty syn­drom po­abor­cyj­ny jest te­ma­tem ta­bu, przez co ko­bie­ty ma­ją nie­wiel­ką wie­dzę na te­mat moż­li­wych psy­chicz­nych i fi­zycz­nych skut­ków abor­cji. To po­waż­ne pro­ble­my, z któ­ry­mi trud­no po­ra­dzić so­bie sa­mo­dziel­nie. Dla­te­go po­wsta­ły re­ko­lek­cje Ra­che­li, gdzie ist­nie­je moż­li­wość po­dzie­le­nia się swo­ją hi­sto­rią, zro­zu­mie­nia sy­tu­acji i spo­tka­nia z do­świad­czo­nym terapeutą.

Re­ko­lek­cje są rów­nież skie­ro­wa­ne do osób, któ­re nie pod­ję­ły żad­nych dzia­łań w ce­lu za­po­bie­że­nia abor­cji. Jest to pro­po­zy­cja dla wszyst­kich, któ­rzy do­świad­cza­ją du­cho­we­go cier­pie­nia z po­wo­du utra­ty dziecka.

Re­ko­lek­cje bę­dą trwa­ły od 16 do 18 czerw­ca. Za­pi­sy moż­na do­ko­ny­wać pod nu­me­ra­mi te­le­fo­nu: 503 791 145, 502 025 812.

Winnica Racheli

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj