Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

19 maja, 2023

Ukryta epidemia: 70% aborcji jest wymuszonych

We­dług opu­bli­ko­wa­ne­go ba­da­nia w cza­so­pi­śmie me­dycz­nym Cu­reus, nie­mal 70% ko­biet w USA, któ­re prze­szły abor­cję, zgła­sza, że ta de­cy­zja nie by­ła zgod­na z ich ocze­ki­wa­nia­mi, pre­fe­ren­cja­mi czy wy­zna­wa­ny­mi wartościami.

Przeczytaj więcej »

Letnia Akademia Pro-Life 2023

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po raz trze­ci or­ga­ni­zu­je Let­nią Aka­de­mię Pro-Li­fe. Pię­cio­dnio­we warsz­ta­ty i wy­kła­dy od­bę­dą się w Kra­ko­wie w dniach od 28 czerw­ca do 2 lip­ca 2023 r.

Przeczytaj więcej »

Winnica Racheli – uzdrowienie po aborcji

W dniach 16–18 czerw­ca 2023r. od­bę­dą się week­en­do­we re­ko­lek­cje – Win­ni­ca Ra­che­li. Skie­ro­wa­ne są one do wszyst­kich osób, któ­re do­świad­czy­ły abor­cji bez­po­śred­nio lub po­śred­nio i od­czu­wa­ją du­cho­we i emo­cjo­nal­ne konsekwencje.

Przeczytaj więcej »