fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wielka Brytania: śmierć kobiet podczas „domowych aborcji”

Zmarły dwie Angielki po zażyciu pigułki abor­cyjnej we własnym domu. Odno­towano także wiele nie­bez­piecznych powikłań i skutków ubocznych wywo­łanych tym pro­ce­derem.

Podczas trwania pan­demii koro­na­wirusa, bry­tyjski rząd zezwolił na doko­ny­wanie aborcji w domu za pomocą silnych środków far­ma­ko­lo­gicznych. Zgodnie z nową polityką, nie jest wymagana konieczność wizyty w szpitalu czy klinice abor­cyjnej, wystarczy jedynie tele­fo­niczna kon­sul­tacja z lekarzem, który może prze­pisać nie­bez­pieczne pre­paraty takie jak: mife­priston i mizo­prostol. Środki poronne są dostar­czane do domów kobiet pocztą. Ustawa pozwala na zabicie poczętego dziecka w swoim domu, do 10 tygodnia jego życia. Aborcja ma miejsce bez bez­po­śred­niego nadzoru medycznego. Ta nowa metoda aborcji pociąga za sobą tra­giczne kon­se­kwencje. Policja w Midlands bada już kilka przy­padków nadużyć. Jednym z nich jest śmierć nie­na­ro­dzonego dziecka po tym, jak jego matka będąc w 28 tygodniu ciąży, zażyła w swoim domu pigułki abor­cyjne. Badanych jest także kilka przy­padków kobiet, które przyj­mowały pigułki abor­cyjne po prze­kro­czeniu 10-tygodnia ciąży.

Wiele kobiet po zażyciu pigułki abor­cyjnej, zgłosiło się do szpitali z poważnymi pro­blemami zdro­wotnymi. Rząd bry­tyjski pozbawił je opieki medycznej, co stanowi wielkie zagro­żenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Jak donoszą bry­tyjskie media zmarły dwie kobiety, które zażyły pigułki abor­cyjne w swoim domu, po wcze­śniejszej tele­fo­nicznej kon­sul­tacji lekar­skiej. Aborcja far­ma­ko­lo­giczna jest nie­bez­pieczna i nie­jed­no­krotnie powoduje wykrwa­wienia, zabu­rzenia krzep­nięcia krwi, powi­kłania sercowo — naczy­niowe. Przy gwał­townym krwotoku konieczna jest natych­mia­stowa pomoc lekarska, ope­racja i trans­fuzja krwi.

Sąd Ape­la­cyjny w Wielkiej Bry­tanii wyraził zgodę na roz­pa­trzenie odwo­łania od decyzji rządu o wpro­wa­dzeniu aborcji domowej w czasie pan­demii koro­na­wirusa.

Aborcja nigdy nie jest bez­pieczna a dla dziecka zazwyczaj kończy się śmiercią. Dla orga­nizmu matki niesie poważne ryzyko i kon­se­kwencje wyni­kające z powikłań. Aborcja jest mor­der­stwem czło­wieka, to celowe pozba­wienie życia dziecka jeszcze przed jego uro­dzeniem. Każde życie ludzkie od chwili swego poczęcia, powinno być sza­nowane i chro­nione w sposób abso­lutny. Dziecko ma wszystkie prawa przy­słu­gujące osobom. „Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się bronić jego inte­gral­ności, troszczyć się o niego i leczyć go jak każdą inną istotę ludzką.” (KKK 2274). Zatem dziecko od początku swego ist­nienia ma przede wszystkim prawo do życia, którego nikomu nie wolno naruszać.

JB
Źródło: tvp.info.pl, radiomaryja.pl

%d bloggers like this: