Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Uzdrowienie po aborcji

Winnica Racheli

3–5 wrze­śnia 2021r. od­bę­dą się week­en­do­we re­ko­lek­cje – Win­ni­ca Ra­che­li. Skie­ro­wa­ne są one do wszyst­kich osób, któ­re do­świad­czy­ły abor­cji bez­po­śred­nio lub po­śred­nio; ro­dzeń­stwa, dziad­ków, le­ka­rzy, pie­lę­gnia­rek czy doradców.

Win­ni­ca Ra­che­li to re­ko­lek­cje dla osób, któ­re bez­po­śred­nio bądź po­śred­nio uczest­ni­czy­ły w abor­cji i są do­tknię­te jej bo­le­sny­mi skut­ka­mi. De­cy­zja o abor­cji czę­sto po­dej­mo­wa­na jest pod pre­sją i na ogół ze wzglę­du na brak wspar­cia bądź po­czu­cie za­gro­że­nia. W pra­wie każ­dej hi­sto­rii po­wta­rza się, fakt, że w tym trud­nym mo­men­cie nie ma przy nich oso­by, któ­ra by udzie­li­ła wsparcia.

Or­ga­ni­za­to­rzy na re­ko­lek­cje za­pra­sza­ją nie tyl­ko ko­bie­ty, ale i oj­ców a tak­że ro­dzeń­stwo, ja­ko oso­by, któ­re syn­drom po­sta­bor­cyj­ny do­tknął pośrednio.

Trau­mę prze­ży­wa­ją tak­że le­ka­rze (ca­ły per­so­nel me­dycz­ny), któ­rzy uczest­ni­czy­li w abor­cjach. Czę­ste wy­ko­ny­wa­nie abor­cji po­wo­du­je za­le­ga­nie ne­ga­tyw­nych emo­cji, któ­re mo­gą być roz­ła­do­wy­wa­ne przez uza­leż­nie­nie od używek.

Re­ko­lek­cje skie­ro­wa­ne są tak­że do osób, któ­re prze­ży­ły abor­cję. Dzie­ci, któ­re uro­dzi­ły się w ro­dzi­nach w któ­rych mia­ła miej­sce lub by­ła roz­wa­ża­na abor­cja ma­ją lę­ki przed mat­ką zwią­za­ne z wie­dzą o tym wy­da­rze­niu, po­czu­cie nie­uf­no­ści czy lę­ku eg­zy­sten­cjo­nal­ne­go. Re­ko­lek­cje ad­re­so­wa­ne są tak­że do osób, któ­re chcą do­wie­dzieć się, jak po­ma­gać oso­bom z po­sta­bor­cyj­nym syndromem.

Winnica Racheli

Naj­gor­sze co mo­że czło­wie­ka spo­tkać to osa­mot­nie­nie w bó­lu i brak zro­zu­mie­nia. Or­ga­ni­za­to­rzy za­pew­nia­ją, że jest to czas wy­ra­że­nia uczuć, ża­lu, zło­ści, po­czu­cia wi­ny, ko­niecz­ne aby przy­go­to­wać się na prze­ba­cze­nie so­bie i in­nym. Prze­ba­cze­nie jest klu­czo­wym ele­men­tem uzdro­wie­nia ser­ca. Uczest­ni­cy po­przed­nich edy­cji mó­wi­li wprost „ka­mień mi z ser­ca spadł”, „mo­gę wresz­cie za­cząć my­śleć do­brze o dru­gim czło­wie­ku”, „po­ra­dzę so­bie z tym”.

Kon­takt do Organizatorów:

Win­ni­ca Ra­che­li „Uzdro­wie­nie po aborcji”
tel: 503 791 145, 502 025 812

 

JB

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj