Tylko życie ma przyszłość!

profilaktyka

Przed poczęciem

Konflikt serologiczny. Co robić?

Ha­sło „kon­flikt se­ro­lo­gicz­ny” u wie­lu osób wy­wo­łu­je po­waż­ny lęk o zdro­wie nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.