Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

10 marca, 2023

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych w krakowskich szpitalach

W naj­bliż­szy wto­rek, 14 mar­ca br., na Cmen­ta­rzu Pod­gór­ki Ty­niec­kie w Kra­ko­wie (ul. Wie­lo­gór­ska 16) od­bę­dzie się uro­czy­stość po­grze­bo­wa dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w kra­kow­skich szpi­ta­lach. Li­tur­gię po­grze­bu roz­pocz­nie Msza świę­ta spra­wo­wa­na o godz. 9.00 w ka­pli­cy cmen­tar­nej przez ks. dr. Ja­nu­sza Kościelniaka.

Przeczytaj więcej »

Św. Jan Paweł II obrońcą życia nienarodzonych

„Jan Pa­weł II cią­gle po­zo­sta­je wro­giem dla gło­si­cie­li ide­olo­gii gen­der, zwo­len­ni­ków abor­cji i eu­ta­na­zji, dla­te­go pró­bu­je się go znisz­czyć, osła­bić je­go au­to­ry­tet i wy­szy­dzić je­go świę­te imię” – mó­wił abp Ma­rek Jędraszewski.

Przeczytaj więcej »