Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy”

Z ra­do­ścią i wdzięcz­no­ścią przy­ję­li­śmy in­for­ma­cję o prze­gło­so­wa­niu przez Sejm rzą­do­wej usta­wy o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym dla peł­no­let­nich osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Cie­szy nas, że za re­al­nym wspar­ciem dla osób naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych za­gło­so­wa­ło aż 445 po­słów, po­nad po­dzia­ła­mi politycznymi.

Pier­wot­na wer­sja usta­wy o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym, bar­dzo przez nas kry­ty­ko­wa­na z uwa­gi na licz­ne nie­do­cią­gnię­cia, zy­ska­ła cał­ko­wi­cie no­wy kształt dzię­ki na­nie­sie­niu wie­lu po­pra­wek. W obec­nym kształ­cie re­ali­zu­je po­stu­la­ty Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pra­cy”. Prze­gło­so­wa­na przez Sejm usta­wa zno­si za­kaz pra­cy dla opie­ku­nów osób nie­peł­no­spraw­nych do 18 r.ż. Po­nad­to wresz­cie za­uwa­ża ro­dzi­ców, któ­rzy po­dej­mu­ją trud wy­cho­wa­nia wię­cej niż jed­ne­go nie­peł­no­spraw­ne­go dziec­ka. Usta­wo­daw­ca pro­po­nu­je, co rów­nież by­ło na­szym po­stu­la­tem, aby ro­dzi­ce ci otrzy­ma­li świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne na każ­de cho­re dziec­ko. Co rów­nie istot­ne wresz­cie znie­sio­no za­kaz pro­wa­dze­nia go­spo­dar­stwa rol­ne­go dla rol­ni­ków, któ­rzy chcie­li­by otrzy­my­wać świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne na swo­je cięż­ko cho­re dzieci.

Ma­my wiel­ką na­dzie­ję, że usta­wa szyb­ko zo­sta­nie prze­gło­so­wa­na w Se­na­cie, a na­stęp­nie bez zbęd­nej zwło­ki pod­pi­sa­na przez Prezydenta.
In­for­mu­je­my, że na­dal zbie­ra­my pod­pi­sy oby­wa­te­li pod pro­jek­tem „STOP za­ka­zo­wi pra­cy”. Ko­mi­tet Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej, któ­ry re­pre­zen­tu­je­my, zo­sta­nie roz­wią­za­ny po uzy­ska­niu pod gło­so­wa­ną usta­wą pod­pi­su Pre­zy­den­ta i skie­ro­wa­niu jej do ogło­sze­nia w Dzien­ni­ku Ustaw. Li­czy­my, że rzą­dzą­cy uczy­nią to w naj­szyb­szym z moż­li­wych ter­mi­nów, dzię­ki cze­mu naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­ce oso­by otrzy­ma­ją re­al­ne wsparcie.

W imie­niu Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pracy”

Woj­ciech Zięba
peł­no­moc­nik Komitetu

Mag­da­le­na Guziak-Nowak
za­stęp­ca peł­no­moc­ni­ka komitetu

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj