Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

26 maja, 2023

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym

Z ra­do­ścią i wdzięcz­no­ścią przy­ję­li­śmy in­for­ma­cję o prze­gło­so­wa­niu przez Sejm rzą­do­wej usta­wy o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym dla peł­no­let­nich osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Cie­szy nas, że za re­al­nym wspar­ciem dla osób naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych za­gło­so­wa­ło aż 445 po­słów, po­nad po­dzia­ła­mi politycznymi.

Przeczytaj więcej »