Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Sataniści sprawują „sakrament aborcji”

Angelo Bronzino. Fot.: wikipedia.org

W cza­sie, gdy ko­lej­ne ame­ry­kań­skie sta­ny opo­wia­da­ją się co­raz bar­dziej za ochro­ną ży­cia sa­ta­ni­ści otwie­ra­ją kli­ni­kę, w któ­rej bę­dą ofe­ro­wać prak­ty­kę na­zwa­ną bluź­nier­czo „sa­kra­men­tem aborcji”.

Za­le­ga­li­zo­wa­na ja­ko zwią­zek wy­zna­nio­wy sa­ta­ni­stycz­na sek­ta bę­dzie pro­wa­dzić swe dzia­ła­nia w sta­nie No­wy Mek­syk. Tam­tej­si bi­sku­pi wzy­wa­ją do mo­dli­twy i zin­ten­sy­fi­ko­wa­nia dzia­łań na rzecz ochro­ny świę­to­ści życia.

Ame­ry­kań­ska de­mo­kra­cja zda­je się się­gać ab­sur­du. Pod­czas gdy za mo­dli­twę przed kli­ni­ka­mi abor­cyj­ny­mi moż­na tra­fić do wię­zie­nia, to je­do­cze­śnie „w imię wol­no­ści re­li­gij­nej” apro­bo­wa­ne jest otwar­cie pseu­do­klin­ki, w któ­rej za­bi­cie dziec­ka w ło­nie mat­ki sta­je się „ry­tu­ałem re­li­gij­nym” uzna­nej przez pań­stwo sek­ty pod na­zwą Świą­ty­nia Satanistyczna.

Ta gru­pa już wcze­śniej do­ma­ga­ła się do­stę­pu do abor­cji ja­ko „prak­ty­ki re­li­gij­nej” i za­po­wia­da­ła ofe­ro­wa­nie swym wy­znaw­com ta­blet­ki abor­cyj­nej. Po in­au­gu­ra­cji tej pseu­do­klin­ki przed­sta­wi­ciel­ka sek­ty stwier­dzi­ła, że „to do­pie­ro po­czą­tek” i da­lej z du­mą bę­dą „roz­sze­rzać moż­li­wo­ści re­pro­duk­cyj­ne dla swych człon­ków i wal­czyć o utrzy­ma­nie spra­wie­dli­wo­ści re­pro­duk­cyj­nej w Sta­nach Zjed­no­czo­nych”. War­to do­dać, że sa­ta­ni­ści swą pseu­do­kli­ni­kę na­zwa­li imie­niem mat­ki sę­dzie­go Sa­mu­ela Ali­to, któ­ry przy­czy­nił się do unie­waż­nie­nia wy­ro­ku Roe p. Wa­de z 1973 r., co otwo­rzy­ło te­raz dro­gę do więk­szej ochro­ny ży­cia w USA.

Świą­ty­nia Sa­ta­ni­stycz­na na­pi­sa­ła na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej: „W 1950 ro­ku mat­ka Sa­mu­ela Ali­to nie mia­ła wy­bo­ru. Na­zwa kli­ni­ki ma przy­po­mi­nać lu­dziom, jak waż­ne jest po­sia­da­nie pra­wa do kon­tro­li nad swo­im cia­łem i o po­ten­cjal­nych kon­se­kwen­cjach utra­ty te­go prawa”.

Prze­ciw­ko tym dzia­ła­niom pro­te­stu­ją obroń­cy ży­cia ze sta­nu No­wy Mek­syk, gdzie abor­cja jest le­gal­na aż do uro­dze­nia, przy­po­mi­na­jąc, że jest to far­sa z za­sad wol­no­ści re­li­gij­nej i ame­ry­kań­skiej de­mo­kra­cji. Wska­zu­ją za­ra­zem, że Świą­ty­nia Sa­ta­ni­stycz­na chce, by abor­cja by­ła bez­pro­ble­mo­wo do­stęp­na, tak­że w tych sta­nach, gdzie obo­wią­zu­ją prze­pi­sy chro­nią­ce ży­cie nie­na­ro­dzo­nych dzieci.

Na stro­nie kli­ni­ki moż­na prze­czy­tać: „Nie­za­leż­nie od te­go, gdzie miesz­kasz, je­śli je­steś w sta­nie No­wy Mek­syk, pod­czas wi­de­okon­sul­ta­cji i wy­ko­ny­wa­nia ry­tu­ału abor­cyj­ne­go, prze­strze­gasz pra­wa”. Ko­rzy­sta­nie z usług kli­ni­ki ma być bez­płat­ne, fi­nan­so­wa­ne z dat­ków od jej zwo­len­ni­ków. Świą­ty­nia Sza­ta­na, któ­ra twier­dzi, że ma 100 tys. zwo­len­ni­ków, zo­sta­ła za­ło­żo­na przez zde­kla­ro­wa­nych ateistów.

Ka­to­lic­cy bi­sku­pi No­we­go Mek­sy­ku zde­cy­do­wa­nie po­tę­pi­li te ini­cja­ty­wę: „Ostat­nią rze­czą, ja­kiej po­trze­bu­je­my w na­szym sta­nie, jest sa­ta­ni­stycz­na świą­ty­nia ofe­ru­ją­ca bez­płat­ne usłu­gi w za­kre­sie zdro­wia re­pro­duk­cyj­ne­go. Z prze­ra­że­niem my­śli­my, czym mo­że być «re­li­gij­ny ry­tu­ał abor­cyj­ny», któ­re­go się domagają”.

Bi­sku­pi ko­men­tu­ją rów­nież pro­jekt usta­wy za­twier­dzo­ny nie­daw­no przez sta­no­wą Ko­mi­sję Zdro­wia i Usług Spo­łecz­nych. Wy­ma­ga ona, aby agen­cje pu­blicz­ne – w tym rzą­dy sta­no­we i lo­kal­ne oraz okrę­gi szkol­ne – „nie ogra­ni­cza­ły ani nie za­kłó­ca­ły moż­li­wo­ści do­stę­pu” da­nej oso­by do opie­ki zdro­wot­nej za­rów­no re­pro­duk­cyj­nej, jak i po­twier­dza­ją­cej płeć. Bi­sku­pi z No­we­go Mek­sy­ku wska­za­li na dra­ma­tycz­ne skut­ki te­go pra­wa dla szkół. Zmu­si bo­wiem na­uczy­cie­li do uła­twia­nia abor­cji, a na­wet pro­mo­wa­nia ope­ra­cji trans­sek­su­al­nych wśród uczniów. Po­tę­pia­jąc te ra­dy­kal­ne dzia­ła­nia wy­mie­rzo­ne w ży­cie i wol­ność, bi­sku­pi we­zwa­li wier­nych do dal­sze­go opo­wia­da­nia się za życiem.

To pierw­sza sa­ta­ni­stycz­na or­ga­ni­za­cja, któ­ra otrzy­ma­ła sta­tus zwol­nie­nia z po­dat­ku po ab­sur­dal­nym uzna­niu jej za ko­ściół przez pań­stwo­wy urząd po­dat­ko­wy. „Sa­kra­ment abor­cyj­ny” okre­śla­ny jest przez wy­znaw­ców sza­ta­na ja­ko „ry­tu­ał ochron­ny”. Rzecz­nik Świą­ty­ni Sa­ta­ni­stycz­nej twier­dzi, że do­ko­ny­wa­nie mor­dów ry­tu­al­nych na nie­na­ro­dzo­nych dzie­ciach jest dla wy­znaw­ców sza­ta­na ele­men­tem wia­ry w „au­to­no­mię cie­le­sną” i „świę­tość na­uki”. Świą­ty­nia Sza­ta­na wy­ko­rzy­stu­je wszyst­kie ist­nie­ją­ce furt­ki w fe­de­ral­nym pra­wo­daw­stwie, by za­pew­nić ko­bie­tom za­bi­cie wła­sne­go dziec­ka na żą­da­nie w pierw­szym try­me­strze. Sprze­ci­wia­ją się pra­wie po­ka­zy­wa­nia mat­kom USG swo­je­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka lub by usły­sza­ły je­go bi­cie ser­ca. Są prze­ciw okre­som ocze­ki­wa­nia, któ­re za­pew­nia­ją mat­kom czas na roz­wa­że­nie in­for­ma­cji o świa­do­mej zgo­dzie przed do­ko­na­niem abor­cji. Trze­ba ja­sno po­wie­dzieć, że dla wy­znaw­ców sza­ta­na udział w abor­cji jest bar­dzo waż­ny, po­nie­waż jest to naj­lep­szy spo­sób zło­że­nia ofia­ry sza­ta­no­wi, by uzy­skać aprobatę.

 

JB
Źró­dło: KAI, thesatanictemple.com

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj