Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

14 marca, 2023

Sataniści sprawują „sakrament aborcji”

W cza­sie, gdy ko­lej­ne ame­ry­kań­skie sta­ny opo­wia­da­ją się co­raz bar­dziej za ochro­ną ży­cia sa­ta­ni­ści otwie­ra­ją kli­ni­kę, w któ­rej bę­dą ofe­ro­wać prak­ty­kę na­zwa­ną bluź­nier­czo „sa­kra­men­tem aborcji”.

Przeczytaj więcej »