Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Rzym: X Światowe Spotkanie Rodzin

Kongres Rodzin

Dzi­siaj w Rzy­mie roz­po­czy­na się X Świa­to­we Spo­tka­nie Ro­dzin, któ­re po­trwa do nie­dzie­li, 26 czerw­ca. Te­ma­tem spo­tka­nia są sło­wa: „Mi­łość ro­dzin­na: po­wo­ła­nie i dro­ga do świę­to­ści”. Głów­nym miej­scem spo­tka­nia jest Rzym.

Każ­da ro­dzi­na na świe­cie mo­że więc wziąć udział w tym spo­tka­niu, za­pla­no­wa­nym w szó­stą rocz­ni­cę [pu­bli­ka­cji ad­hor­ta­cji apo­stol­skiej] «Amo­ris la­eti­tia» i czte­ry la­ta po [wy­da­niu ad­hor­ta­cji] «Gau­de­te et exsul­ta­te»„ – pod­kre­ślił to pa­pież Fran­ci­szek w swo­im prze­sła­niu wi­deo. „Tym ra­zem – do­dał pa­pież – bę­dzie to zrzą­dze­nie Opatrz­no­ści, aby zre­ali­zo­wać ogól­no­świa­to­we wy­da­rze­nie, w któ­rym bę­dą mo­gły wziąć udział wszyst­kie ro­dzi­ny, któ­re chcą czuć się czę­ścią wspól­no­ty kościelnej”.

Fran­ci­szek za­chę­cił wspól­no­ty die­ce­zjal­ne, aby w mia­rę moż­li­wo­ści za­pla­no­wa­ły ini­cja­ty­wy opar­te na te­ma­cie Spo­tka­nia. „Pro­szę was, aby­ście by­li ży­wio­ło­wi, ak­tyw­ni i kre­atyw­ni, aby­ście or­ga­ni­zo­wa­li się wraz z ro­dzi­na­mi, zgod­nie z tym, co bę­dzie mia­ło miej­sce w Rzy­mie. Jest to cen­na oka­zja, aby z en­tu­zja­zmem po­świę­cić się dusz­pa­ster­stwu ro­dzin: mał­żon­ko­wie, ro­dzi­ny i dusz­pa­ste­rze ra­zem. Od­wa­gi, dla­te­go dro­dzy dusz­pa­ste­rze i dro­gie ro­dzi­ny, po­ma­gaj­cie so­bie na­wza­jem w or­ga­ni­zo­wa­niu spo­tkań w die­ce­zjach i pa­ra­fiach na wszyst­kich kon­ty­nen­tach. Ży­czy­my uda­nej po­dró­ży na na­stęp­ne Świa­to­we Spo­tka­nie Ro­dzin!” – po­wie­dział Oj­ciec Święty.

X Świa­to­we Spo­tka­nie Ro­dzin roz­pocz­nie się w śro­dę 22 czerw­ca Fe­sti­wa­lem Ro­dzin w obec­no­ści Oj­ca Świę­te­go w wa­ty­kań­skiej Au­li Paw­ła VI. Tam też bę­dą się od­by­wać wszyst­kie kon­fe­ren­cje i pa­ne­le dys­ku­syj­ne. Pod­czas śro­do­we­go spo­tka­nia, do udzia­łu w któ­rym za­pro­sze­ni są nie tyl­ko uczest­ni­cy Spo­tka­nia Ro­dzin, ale też miesz­kań­cy Rzy­mu i piel­grzy­mi, któ­rym uda­ło się ode­brać bez­płat­ne wej­ściów­ki, uczest­ni­cy wy­słu­cha­ją naj­pierw świa­dectw pię­ciu ro­dzin. Bę­dą one opo­wia­da­ły o spo­so­bach, w ja­ki Pan Bóg za­in­ter­we­nio­wał w róż­ne­go ro­dza­ju trud­no­ści. Wśród prze­ma­wia­ją­cych, znaj­dą się m.in. ro­dzi­ce kan­dy­dat­ki na oł­ta­rze Chia­ry Cor­bel­li Pe­tril­lo, któ­ra po­świę­ci­ła swo­je zdro­wie i ży­cie dla ra­to­wa­nia syn­ka, a tak­że Za­kia Sed­di­ki – mu­zuł­man­ka, żo­na za­mor­do­wa­ne­go w ubie­głym ro­ku am­ba­sa­do­ra Włoch w RDC, Lu­ki At­ta­na­sie­go. Od­po­wie­dzią na te świa­dec­twa bę­dzie prze­mó­wie­nie Oj­ca Świę­te­go. Pod­czas wie­czor­ne­go kon­cer­tu wy­stą­pią m.in. mu­zy­cy z po­pu­lar­nej we Wło­szech gru­py Il Vo­lo, któ­rzy w spo­tka­niu ro­dzin uczest­ni­czą wspól­nie ze swo­imi ro­dzi­na­mi. Pod­czas spo­tka­nia od­bę­dzie się też te­le­most, łą­czą­cy uczest­ni­ków spo­tka­nia z ukra­iń­ski­mi ro­dzi­na­mi w Kijowie.

W czwar­tek 23 czerw­ca te­ma­tem dnia bę­dzie mi­łość ro­dzin­na. Po pierw­szej kon­fe­ren­cji pt. „Ko­ściół do­mo­wy i sy­no­dal­ność”, dwa pa­ne­le dys­ku­syj­ne po­dej­mą te­mat: „Mał­żon­ko­wie i ka­pła­ni ra­zem w bu­do­wa­niu Ko­ścio­ła” oraz „Mło­dzi i oso­by star­sze ra­zem dla Ko­ścio­ła ju­tra”. Po dru­giej kon­fe­ren­cji „To­wa­rzy­sze­nie w pierw­szych la­tach mał­żeń­stwa” od­bę­dą się dwa ko­lej­ne pa­ne­le: „Mi­łość ro­dzin­na w cza­sie pró­by” (mo­wa bę­dzie m.in. o zdra­dzie mał­żeń­skiej i po­rzu­ce­niu) oraz „To­wa­rzy­szyć oj­co­stwu i ma­cie­rzyń­stwu” (w tym rów­nież o ad­op­cji). Dzień za­koń­czy się kon­cer­tem mu­zy­ki kla­sycz­nej za­ty­tu­ło­wa­nym „Ra­dość Mu­zy­ki” i zwie­dza­niem Pa­ła­cu La­te­rań­skie­go, któ­ry jest otwar­ty dla piel­grzy­mów od 20 do 26 czerw­ca, ofe­ru­jąc zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem, w wie­lu ję­zy­kach. Z ko­lei w Ba­zy­li­ce św. Ja­na na La­te­ra­nie, z któ­rą są­sia­du­je pa­łac, od 19 do 26 czerw­ca obec­ne są re­li­kwie świę­tych mał­żon­ków i ro­dzi­ców św. Te­re­ski od Dzie­ciąt­ka Je­zus – Lu­dwi­ka i Ze­lii Martin.

Te­ma­tem piąt­ku 24 czerw­ca bę­dzie po­wo­ła­nie. Pierw­sza kon­fe­ren­cja do­ty­czyć bę­dzie toż­sa­mo­ści i mi­sji ro­dzi­ny chrze­ści­jań­skiej. Na­stą­pią po niej dwa pa­ne­le „Być chrze­ści­ja­ni­nem w erze cy­fro­wej” oraz „Po­wo­ła­nie i mi­sja na pe­ry­fe­riach eg­zy­sten­cjal­nych” (wśród mi­gran­tów, osób po­grą­żo­nych w na­ło­gach, gdy w ro­dzi­nie pa­nu­je prze­moc”. Wśród pa­ne­li­stów znaj­dą się m.in. Gu­sta­vo Hu­gu­enin i Fa­bio­la Gou­lart – bra­zy­lij­skie mał­żeń­stwo spe­cja­li­stów od me­diów spo­łecz­no­ścio­wych, zwią­za­nych ze Świa­to­wy­mi Dnia­mi Mło­dzie­ży, któ­rzy w 2015 r. wy­bra­li się w rocz­ną po­dróż po­ślub­ną do Kra­ko­wa, gdzie współ­or­ga­ni­zo­wa­li spo­tka­nie mło­dych z pa­pie­żem. Po dru­giej kon­fe­ren­cji te­go dnia „Ka­te­chu­me­nat mał­żeń­ski” od­bę­dzie się pa­nel na te­mat for­ma­cji osób to­wa­rzy­szą­cych i wy­cho­waw­ców, a na­stęp­nie prze­jazd do kil­ku­na­stu pa­ra­fii rzym­skich, w któ­rych od­bę­dzie się pa­nel o ko­mu­nii ro­dzin­nej „w sty­lu ko­mu­nii ko­ściel­nej”, a tak­że spo­tka­nia i mo­dli­twy w gru­pach ję­zy­ko­wych i na­ro­do­wych. Piel­grzy­mi z Pol­ski spo­tka­ją się te­go dnia w ko­ście­le San­ta Ma­ria in Cam­pi­tel­li, w któ­rym od­bę­dzie się wie­czór uwiel­bie­nia, ani­mo­wa­ny przez Fun­da­cję „Tak dla Ro­dzi­ny” i dusz­pa­ster­stwo Po­la­ków w Rzymie.

Te­ma­tem so­bo­ty 25 czerw­ca bę­dą „dro­gi świę­to­ści”. Dzień roz­pocz­nie ad­o­ra­cja eu­cha­ry­stycz­na, po któ­rej uczest­ni­cy spo­tka­nia wy­słu­cha­ją kon­fe­ren­cji „Bel­tra­me Qu­at­troc­chi: Ro­dzi­na dro­gą świę­to­ści”. Dróg świę­to­ści do­ty­czyć bę­dzie też przed­ostat­ni pa­nel dys­ku­syj­ny, a na ostat­nim zo­sta­nie przed­sta­wio­na ksiaż­ka po­świę­co­na świę­tym i bło­go­sła­wio­nym mał­żon­kom, przy­go­to­wa­na przez Dy­ka­ste­rię ds. Świec­kich, Ro­dzi­ny i Ży­cia. Wie­czo­rem na Pla­cu św. Pio­tra pa­pież od­pra­wi Mszę św. dla uczest­ni­ków spo­tka­nia, a tak­że miesz­kań­ców i piel­grzy­mów, znaj­du­ją­cych się w Wiecz­nym Mie­ście. Na za­koń­cze­nie Eu­cha­ry­stii od­bę­dzie się też uro­czy­ste po­sła­nie rodzin.

W nie­dzie­lę 26 czerw­ca po­now­nie zgro­ma­dzą się oni na pla­cu św. Pio­tra, by wziąć udział w mo­dli­twie „Anioł Pań­ski” i wy­słu­chać pa­pie­skie­go prze­sła­nia dla rodzin.

Wszyst­kie naj­waż­niej­sze spo­tka­nia, po­cząw­szy od śro­dy 22 czerw­ca, kie­dy to w obec­no­ści pa­pie­ża Fran­cisz­ka bę­dzie miał miej­sce Fe­sti­wal Ro­dzin bę­dą trans­mi­to­wa­ne na ży­wo przez sta­cję Tv2000, we współ­pra­cy z Va­ti­can Me­dia. Pa­tro­na­mi ca­łe­go spo­tka­nia są bł. Lu­dwik i Ma­ria Bel­tra­me Qu­at­troc­chi, a przez ca­łe spo­tka­nie w Au­li Paw­ła VI wy­sta­wio­ny bę­dzie re­li­kwiarz, za­wie­ra­ją­cy re­li­kwie oraz pa­miąt­ki bło­go­sła­wio­nych mał­żon­ków, m.in. ich eg­zem­plarz Pi­sma Świę­te­go, pier­ścio­nek za­rę­czy­no­wy i ob­ra­zek MB Pom­pe­jań­skiej, po­da­ro­wa­ny Lu­dwi­ko­wi przez żonę.

Na Spo­tka­nie uda­ła się też de­le­ga­cja Ko­ścio­ła w Pol­sce. W jej skła­dzie znaj­du­je się pięć mał­żeństw z kil­ku die­ce­zji z bp Wie­sła­wem Śmi­gi­lem, prze­wod­ni­czą­cym Ra­dy ds. Ro­dzi­ny KEP, bi­sku­pem so­sno­wiec­kim Grze­go­rzem Ka­sza­kiem, człon­kiem Ra­dy ds. Ro­dzi­ny, ks. Prze­my­sła­wem Drą­giem i ks. Ro­ber­tem Wie­lą­de­kiem (ustę­pu­ją­cym i no­wym dy­rek­to­rem Kra­jo­we­go Ośrod­ka Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin) oraz Be­atą Cho­ro­szew­ską, kra­jo­wą do­rad­czy­nią ży­cia rodzinnego.

Świa­to­we Spo­tka­nia Ro­dzin za­ini­cjo­wał św. Jan Pa­weł II. Pierw­sze od­by­ło się w Rzy­mie w 1994 r. pod ha­słem „Ro­dzi­na ser­cem cy­wi­li­za­cji mi­ło­ści”. Ko­lej­ne or­ga­ni­zo­wa­ne są za­zwy­czaj co trzy la­ta. X Świa­to­we Spo­tka­nie Ro­dzin za­koń­czy trwa­ją­cy od 19 mar­ca 2021 r. Rok Ro­dzi­ny „Amo­ris La­eti­tia”. Ha­słem spo­tka­nia są sło­wa: „Mi­łość ro­dzin­na: po­wo­ła­nie i dro­ga świę­to­ści”. Świa­to­we Spo­tka­nia Ro­dzin ma­ją na ce­lu pro­wa­dze­nie dia­lo­gu, uka­zy­wa­nie ro­li ro­dzi­ny w ewan­ge­li­za­cji, a tak­że umoc­nie­nie toż­sa­mo­ści rodziny.

 

Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj