Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

22 czerwca, 2022

Rzym: X Światowe Spotkanie Rodzin

Dzi­siaj w Rzy­mie roz­po­czy­na się X Świa­to­we Spo­tka­nie Ro­dzin, któ­re po­trwa do nie­dzie­li, 26 czerw­ca. Te­ma­tem spo­tka­nia są sło­wa: „Mi­łość ro­dzin­na: po­wo­ła­nie i dro­ga do świę­to­ści”. Głów­nym miej­scem spo­tka­nia jest Rzym.

Przeczytaj więcej »