Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

23 lutego, 2022

Reakcja władz UJ na skandaliczną wypowiedź

Uczel­nia ma zwol­nić au­to­ra skan­da­licz­nej wy­po­wie­dzi o pło­dach ludz­kich ja­ko „far­szu do pie­roż­ków”. „Po wni­kli­wym prze­ana­li­zo­wa­niu spra­wy pod­ję­to de­cy­zję o wy­cią­gnię­ciu kon­se­kwen­cji służ­bo­wych wo­bec pra­cow­ni­ka” – po­in­for­mo­wał rzecz­nik Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego.

Przeczytaj więcej »

II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Chce­my na no­wo usły­szeć Ewan­ge­lię ży­cia w świe­cie, w któ­rym w wie­lu kra­jach na­stę­pu­je li­be­ra­li­za­cja pra­wa abor­cyj­ne­go. Oka­zją do te­go bę­dzie Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia, któ­ry po­trwa od 19 do 25 mar­ca 2022 r.

Przeczytaj więcej »