Tylko życie ma przyszłość!

Prośmy o opiekę dla spraw obrony życia w Polsce

Prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, Woj­ciech Zięba w wywiadzie w audycji „Głos z Krakowa” Radia Maryja zachęcał do włą­czenia się w Tydzień Modlitw o Ochronę Życia: „Chcemy prosić za wsta­wien­nictwem św. Józefa, aby w naszej ojczyźnie nie zabijano nie­na­ro­dzonych dzieci, żeby każdy miał prawo się narodzić, a następnie o godne warunki do życia”.

Już 19 marca roz­pocznie się „Tydzień Modlitw o Ochronę Życia”. Jak zaznaczył podczas audycji Woj­ciech Zięba, pomysł na ini­cjatywę został zain­spi­rowany decyzją papieża Fran­ciszka, który rok 2021 ogłosił Rokiem św. Józefa.

„Gdy usły­sze­liśmy decyzję Papieża o ogło­szeniu Roku św. Józefa od razu wie­dzie­liśmy, że trzeba się zaan­ga­żować, że trzeba prosić św. Józefa o szcze­gólną opiekę dla spraw obrony życia w Polsce” – wyjaśnił.

Ponad 100 tys. osób włączy się w Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, który potrwa od 19 do 25 marca br.: „Widzimy, że bardzo dużo mediów, głównie kato­lickich, włącza się do tego. Wszystkie parafie w Polsce zostały poin­for­mowane o ini­cja­tywie, zarówno listo­wanie jak i mailowo przez epi­skopat. Mamy kil­ka­naście bło­go­sła­wieństw od księży biskupów z Polski – wskazał gość Radia Maryja.

Jest to bardzo ważna ini­cjatywa zwłaszcza w obecnych czasach – ocenił prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka.

„Wszyscy żyjemy w dalszym ciągu nie­po­kojami spo­łecznymi, kon­se­kwen­cjami decyzji Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, który 22 paź­dziernika przyznał prawo do życia także dla dzieci, które są podej­rzewane o nie­peł­no­sprawność. To jest wielkie dobro. Bardzo dzię­kujemy Bogu i jesteśmy wdzięczni sędziom Try­bunału, że zna­leźli odwagę, żeby podjąć taką decyzję i w ten sposób zin­ter­pre­tować zapisy kon­sty­tucji” – dodał.

Temat zabi­jania nie­na­ro­dzonych dzieci wciąż roz­grzewa opinię publiczną. Plat­forma Oby­wa­telska ma przed­stawić sta­no­wisko w sprawie tzw. aborcji. Z ust poli­tyków for­macji padają pro­po­zycje nie tylko powrotu do eugeniki, ale mówią również o zabi­janiu nie­na­ro­dzonych dzieci na życzenie.

„Podczas Tygodnia Modlitw chcemy modlić się nie tylko za dzieci nie­na­ro­dzone, ale także za: rodziców, którzy słyszą od lekarzy nie­ko­rzystną dia­gnozę pre­na­talną; poli­tyków, aby nie szukali nowych prób tzw. kom­promisu i zapewnili należytą pomoc państwa dla rodzin z nie­peł­no­sprawnymi dziećmi; per­sonel medyczny, dzien­ni­karzy, a także za ludzi doma­ga­jących się zabi­jania nie­na­ro­dzonych dzieci w naszej ojczyźnie” – wyjaśnił Woj­ciech Zięba.

Jak stwierdził roz­mówca na antenie Radia Maryja, jest to tydzień soli­dar­ności ze wszystkimi, którzy są odpo­wie­dzialni za kształ­to­wanie postaw, podej­mo­wanie decyzji prawnych, wyko­ny­wu­jących czy mogących wyko­nywać tzw. aborcję, a także za lekarzy, którzy mogą nad­używać tzw. prze­słanek abor­cyjnych: „Jest to kom­pleksowa modlitwa, która w każdy dzień będzie miała inną intencję, bardzo kon­kretną. Chcemy prosić za wsta­wien­nictwem św. Józefa, aby w naszej ojczyźnie nie zabijano nie­na­ro­dzonych dzieci, żeby każdy miał prawo się narodzić, a następnie o godne warunki do życia.

Codziennie będziemy odmawiać litanię do św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerp­niętą z ency­kliki Evan­gelium vitae oraz krótkie rozważanie.

Modlitwa będzie odma­wiana na antenie Radia Maryja zaraz po Koronce do Miło­sierdzia Bożego. W Naszym Dzienniku będą także dru­kowane roz­wa­żania z Litanią do św. Józefa.

Cały wywiad dostępny jest pod adresem: https://www.radiomaryja.pl/multimedia/glos-z-krakowa-605/

 

JB
Źródło: radiomaryja.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj