Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Promowanie aborcji w czasach koronawirusa

United Nations. Fot.: pixabay

Pod pre­tek­stem zwal­cza­nia skut­ków roz­prze­strze­nia­nia się pan­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa, agen­dy ONZ pro­mu­ją abor­cję far­ma­ko­lo­gicz­ną. Za­bi­cie po­czę­te­go dziec­ka zo­sta­ło tak­że uzna­ne za klu­czo­we do wpi­sa­nia w hu­ma­ni­tar­ny pa­kiet wal­ki z pandemią.

Or­ga­ni­za­cja Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych za­czę­ła zaj­mo­wać się pro­mo­wa­niem abor­cji i jak wi­dać w licz­nych do­ku­men­tach WHO i UNFPA znaj­du­je się wie­le od­nie­sień do „praw re­pro­duk­cyj­nych i sek­su­al­nych”. Agen­dy ONZ da­ją in­struk­cje co na­le­ży zro­bić, aby obejść obo­wią­zu­ją­ce w wie­lu kra­jach prze­pi­sy antyaborcyjne.

Abor­cja zo­sta­ła ze­sta­wio­na na tym sa­mym po­zio­mie co za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ścio­we­go, za­pew­nie­nie pod­sta­wo­wej opie­ki me­dycz­nej, schro­nie­nia i od­po­wied­nich wa­run­ków sa­ni­tar­nych. Po­dob­ne stwier­dze­nia zna­la­zły się w pla­nie prze­ciw­dzia­ła­nia kry­zy­so­wi hu­ma­ni­tar­ne­mu pod­pi­sa­ne­mu przez se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go ONZ.

Agen­dy ONZ po­stu­lu­ją tak­że, aby te­raz w cza­sach ko­ro­na­wi­ru­sa jak naj­szyb­ciej za­jąć się pro­mo­wa­niem abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nej. Prze­ko­ny­wu­ją, że ta­ka abor­cja bez kon­tro­li le­kar­skiej, po­win­na być przed­sta­wia­na ko­bie­tom ja­ko naj­lep­sze roz­wią­za­nie, a naj­więk­szy na­cisk na­le­ży po­ło­żyć w tych kra­jach, gdzie do­stęp do niej jest z róż­nych przy­czyn ogra­ni­cza­ny. Pod­kre­śla się przy tym, że umoż­li­wia­nie abor­cji pod­czas pan­de­mii ma ta­ką sa­mą wa­gę jak np. ochro­na ko­biet w cią­ży czy po porodzie.

W swych do­ku­men­tach WHO za­le­ca do­ko­ny­wa­nie abor­cji we wła­snym do­mu za po­mo­cą sil­nych środ­ków far­ma­ko­lo­gicz­nych, bez ko­niecz­no­ści wi­zy­ty w szpi­ta­lu czy kli­ni­ce abor­cyj­nej. Wiel­ka Bry­ta­nia i Fran­cja już zna­czą­co zła­go­dzi­ły ogra­ni­cze­nia do­ty­czą­ce ta­ble­tek poronnych.

Za opu­bli­ko­wa­ny­mi do­ku­men­ta­mi idą tak­że ogrom­ne środ­ki fi­nan­so­we. Bu­dżet oen­ze­tow­skie­go pla­nu po­mo­cy hu­ma­ni­tar­nej w wal­ce z pan­de­mią wy­no­si po­nad 2 mld do­la­rów. Już te­raz 120 mln do­la­rów zo­sta­ło prze­ka­za­ne na utrzy­ma­nie w kra­jo­wych sys­te­mach opie­ki zdro­wot­nej cią­głe­go do­stę­pu do usług zdro­wia sek­su­al­ne­go i re­pro­duk­cyj­ne­go. Zo­stał tak­że ujaw­nio­ny in­stru­ment dzia­ła­nia, któ­ry po­wstał w od­po­wie­dzi na „po­trze­by zdro­wia re­pro­duk­cyj­ne­go na po­cząt­ku każ­de­go kry­zy­su”. Jest to spe­cjal­ny ze­staw pu­deł­ko­wy, któ­ry ma być wy­sy­ła­ny do wszyst­kich kra­jów do­tknię­tych kry­zy­sem hu­ma­ni­tar­nym. Za­wie­ra on ca­ły ze­staw na­rzę­dzi po­trzeb­nych do prze­pro­wa­dze­nia abor­cji. Ten „mi­ni­mal­ny pa­kiet usług po­cząt­ko­wych” jest spon­so­ro­wa­ny przez Fun­dusz Lud­no­ścio­wy Na­ro­dów Zjednoczonych.

Chce­my za­uwa­żyć, że na­rzu­ce­nie pań­stwom roz­wią­zań go­dzą­cych w fun­da­men­tal­ne pra­wa czło­wie­ka jest skan­da­licz­ne. Abor­cja jest za­bój­stwem nie­win­ne­go dziec­ka przed na­ro­dze­niem. W Pol­sce jej wy­ko­na­nie jest na­ru­sze­niem art. 3 Po­wszech­nej De­kla­ra­cji Praw Czło­wie­ka: „Każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia, wol­no­ści i bez­pie­czeń­stwa swej oso­by” oraz art. 38 Kon­sty­tu­cji RP uchwa­lo­nej w 1997 ro­ku: „Rzecz­po­spo­li­ta Pol­ska za­pew­nia każ­de­mu czło­wie­ko­wi praw­ną ochro­nę życia”.

Abor­cja far­ma­ko­lo­gicz­na jest nie­bez­piecz­na i nie­jed­no­krot­nie po­wo­du­je róż­ne po­wi­kła­nia, ta­kie jak: in­fek­cje, wy­krwa­wie­nia, za­bu­rze­nia krzep­nię­cia krwi, po­wi­kła­nia ser­co­wo — na­czy­nio­we a na­wet zgo­ny. Trze­ba na­zy­wać rze­czy po imie­niu, abor­cja jest mor­der­stwem czło­wie­ka, to ce­lo­we po­zba­wie­nie ży­cia dziec­ka jesz­cze przed uro­dze­niem. Każ­de ży­cie ludz­kie od chwi­li swe­go po­czę­cia po­win­no być sza­no­wa­ne i chro­nio­ne w spo­sób absolutny.

 

JB

Źró­dło: vaticannews.va

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj