fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Promowanie aborcji w czasach koronawirusa

Pod pre­tekstem zwal­czania skutków roz­prze­strze­niania się pan­demii koro­na­wirusa, agendy ONZ promują aborcję far­ma­ko­lo­giczną. Zabicie poczętego dziecka zostało także uznane za klu­czowe do wpi­sania w huma­ni­tarny pakiet walki z pandemią.

Orga­ni­zacja Narodów Zjed­no­czonych zaczęła zaj­mować się pro­mo­waniem aborcji i jak widać w licznych doku­mentach WHO i UNFPA znajduje się wiele odniesień do „praw repro­duk­cyjnych i sek­su­alnych”. Agendy ONZ dają instrukcje co należy zrobić, aby obejść obo­wią­zujące w wielu krajach przepisy antyaborcyjne.

Aborcja została zesta­wiona na tym samym poziomie co zapew­nienie bez­pie­czeństwa żyw­no­ściowego, zapew­nienie pod­sta­wowej opieki medycznej, schro­nienia i odpo­wiednich warunków sani­tarnych. Podobne stwier­dzenia zna­lazły się w planie prze­ciw­dzia­łania kry­zysowi huma­ni­tarnemu pod­pi­sanemu przez sekre­tarza gene­ralnego ONZ.

Agendy ONZ postulują także, aby teraz w czasach koro­na­wirusa jak naj­szybciej zająć się pro­mo­waniem aborcji far­ma­ko­lo­gicznej. Prze­ko­nywują, że taka aborcja bez kon­troli lekar­skiej, powinna być przed­sta­wiana kobietom jako naj­lepsze roz­wią­zanie, a naj­większy nacisk należy położyć w tych krajach, gdzie dostęp do niej jest z różnych przyczyn ogra­ni­czany. Pod­kreśla się przy tym, że umoż­li­wianie aborcji podczas pan­demii ma taką samą wagę jak np. ochrona kobiet w ciąży czy po porodzie.

W swych doku­mentach WHO zaleca doko­ny­wanie aborcji we własnym domu za pomocą silnych środków far­ma­ko­lo­gicznych, bez koniecz­ności wizyty w szpitalu czy klinice abor­cyjnej. Wielka Bry­tania i Francja już zna­cząco zła­go­dziły ogra­ni­czenia doty­czące tabletek poronnych.

Za opu­bli­ko­wanymi doku­mentami idą także ogromne środki finansowe. Budżet oen­ze­tow­skiego planu pomocy huma­ni­tarnej w walce z pan­demią wynosi ponad 2 mld dolarów. Już teraz 120 mln dolarów zostało prze­kazane na utrzy­manie w kra­jowych sys­temach opieki zdro­wotnej cią­głego dostępu do usług zdrowia sek­su­alnego i repro­duk­cyjnego. Został także ujaw­niony instrument dzia­łania, który powstał w odpo­wiedzi na „potrzeby zdrowia repro­duk­cyjnego na początku każdego kryzysu”. Jest to spe­cjalny zestaw pudełkowy, który ma być wysyłany do wszystkich krajów dotkniętych kry­zysem huma­ni­tarnym. Zawiera on cały zestaw narzędzi potrzebnych do prze­pro­wa­dzenia aborcji. Ten „mini­malny pakiet usług począt­kowych” jest spon­so­rowany przez Fundusz Lud­no­ściowy Narodów Zjednoczonych.

Chcemy zauważyć, że narzu­cenie pań­stwom roz­wiązań godzących w fun­da­men­talne prawa czło­wieka jest skan­da­liczne. Aborcja jest zabój­stwem nie­winnego dziecka przed naro­dzeniem. W Polsce jej wyko­nanie jest naru­szeniem art. 3 Powszechnej Dekla­racji Praw Czło­wieka: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wol­ności i bez­pie­czeństwa swej osoby” oraz art. 38 Kon­sty­tucji RP uchwa­lonej w 1997 roku: „Rzecz­po­spolita Polska zapewnia każdemu czło­wiekowi prawną ochronę życia”.

Aborcja far­ma­ko­lo­giczna jest nie­bez­pieczna i nie­jed­no­krotnie powoduje różne powi­kłania, takie jak: infekcje, wykrwa­wienia, zabu­rzenia krzep­nięcia krwi, powi­kłania sercowo — naczy­niowe a nawet zgony. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, aborcja jest mor­der­stwem czło­wieka, to celowe pozba­wienie życia dziecka jeszcze przed uro­dzeniem. Każde życie ludzkie od chwili swego poczęcia powinno być sza­nowane i chro­nione w sposób absolutny.

 

JB

Źródło: vaticannews.va

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj