Tylko życie ma przyszłość!

Projekt – Umarły, aby żyć wiecznie

Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin i Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka re­ali­zu­je pro­jekt „Umar­ły, aby żyć wiecz­nie”. Je­go ce­lem jest sze­ro­ka pro­mo­cja w śro­do­wi­sku dusz­pa­ster­stwa ro­dzin w Pol­sce „Kom­pen­dium pa­sto­ral­ne­go o ro­dzin­nym po­grze­bie dziec­ka mar­two uro­dzo­ne­go i to­wa­rzy­sze­niu w ża­ło­bie osie­ro­co­nej ro­dzi­nie” wy­da­ne­go w ro­ku 2020 na­kła­dem Wy­daw­nic­twa Św. Stanisława.

Pro­jekt „Umar­ły, aby żyć wiecz­nie” za­sad­ni­czo jest re­ali­zo­wa­ny w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych i skła­da się z dwóch eta­pów. Etap pierw­szy, wio­sen­ny, przy­pa­da od kwiet­nia do czerw­ca. Je­go uwień­cze­nie sta­no­wi IV Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych, któ­ra od­bę­dzie się 5 czerw­ca br. w Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach pod prze­wod­nic­twem bpa Ro­ber­ta Chrząsz­cza, su­fra­ga­na ar­chi­die­ce­zji kra­kow­skiej. W okre­sie wio­sen­nym Sto­wa­rzy­sze­nie i Kra­jo­wy Ośro­dek pu­bli­ku­ją dwa ra­zy w ty­go­dniu na fa­ce­bo­oku ma­te­ria­ły gra­ficz­ne i tek­sto­we przy­bli­ża­ją­ce pod­sta­wo­we za­gad­nie­nia pod­ję­te w kom­pen­dium wraz z fil­mo­wym prze­sła­niem prze­wod­ni­czą­ce­go Ra­dy ds. Ro­dzi­ny, bpa Wie­sła­wa Śmi­gla, ad­re­so­wa­nym do dusz­pa­ste­rzy i ro­dzi­ców po stra­cie pro­kre­acyj­nej. Etap je­sien­ny, prze­wi­dzia­ny na wrze­sień i po­czą­tek paź­dzier­ni­ka, za­koń­czą do­rocz­ne ob­cho­dy Dnia Dziec­ka Utra­co­ne­go (15 paź­dzier­ni­ka). W okre­sie je­sien­nym Sto­wa­rzy­sze­nie i Kra­jo­wy Ośro­dek wy­emi­tu­ją na swo­ich kon­tach fa­ce­bo­oko­wych se­rię wy­kła­dów wpro­wa­dza­ją­cych w te­ma­ty­kę kom­pen­dium pastoralnego.

W ra­mach pro­jek­tu Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wy­sto­so­wa­ło do rek­to­rów se­mi­na­riów die­ce­zjal­nych w Pol­sce list z pro­po­zy­cją prze­pro­wa­dze­nia szko­le­nia w for­mie we­bi­na­rium dla alum­nów V ro­ku stu­diów i dia­ko­nów w ce­lu za­po­zna­nia przy­szłych dusz­pa­ste­rzy ro­dzin z pro­ble­ma­ty­ką kompendium.

Pro­jekt „Umar­ły, aby żyć wiecz­nie” wpi­su­je się w ob­cho­dy Ro­ku Ro­dzi­ny „Amor­lis la­eti­tia”. Kom­pen­dium w swo­ich za­ło­że­niach pa­sto­ral­nych słu­ży prze­ło­że­niu ad­hor­ta­cji po­sy­no­dal­nej „Amo­ris la­eti­tia” na ję­zyk dusz­pa­ster­skie­go to­wa­rzy­sze­nia ro­dzi­com po pre­na­tal­nej śmier­ci dziec­ka w szcze­gól­nym aspek­cie je­go li­tur­gicz­ne­go po­grze­bu. Pu­bli­ka­cja te­go pod­ręcz­ni­ka w ro­ku 2020 słu­ży­ła tak­że upa­mięt­nie­niu 50-rocz­ni­cy pro­mul­ga­cji no­we­go Msza­łu Rzym­skie­go pa­pie­ża Paw­ła VI, w któ­rym Ko­ściół ka­to­lic­ki po raz pierw­szy za­warł for­mu­larz mszal­ny na oko­licz­ność po­grze­bu dziec­ka nieochrzczonego.

Kom­pen­dium pa­sto­ral­ne po­wsta­ło we współ­pra­cy Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka i Kra­jo­we­go Ośrod­ka Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin. Na po­trze­bę przy­go­to­wa­nia ta­kie­go opra­co­wa­nia zwra­ca­li uwa­gę dusz­pa­ste­rze i ro­dzi­ce po po­ro­nie­niach sa­mo­ist­nych, któ­rzy kie­ro­wa­li swo­je licz­nie proś­by do obu or­ga­ni­za­cji. Re­zul­ta­tem wie­lo­mie­sięcz­nej pra­cy i kon­sul­ta­cji jest pod­ręcz­nik pa­sto­ral­ny o wska­za­nym ty­tu­le okre­śla­ją­cy wa­run­ki spra­wo­wa­nia ko­ściel­ne­go po­grze­bu dla nie­ochrz­czo­nych dzie­ci zmar­łych przed na­ro­dze­niem i to­wa­rzy­sze­nia osie­ro­co­nym ro­dzi­com w róż­nych for­mach dusz­pa­ster­skie­go wspar­cia. Kom­pen­dium uzy­ska­ło apro­ba­tę prze­wod­ni­czą­ce­go Ra­dy ds. Ro­dzi­ny KEP, ks. bpa Wie­sła­wa Śmi­gla, któ­ry opa­trzył je wstę­pem. Im­pri­ma­tur udzie­lił po­przed­ni prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy ds. Ro­dzi­ny, bp Jan Wą­tro­ba. Do­ku­ment jest do­stęp­ny w Kra­jo­wym Ośrod­ku Dusz­pa­ster­stwa Rodzin.

 

Piotr Guz­dek
fa­mi­lio­log, ko­or­dy­na­tor projektu
Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj