Tylko życie ma przyszłość!

28 kwietnia, 2021

Nasze inicjatywy

Projekt – Umarły, aby żyć wiecznie

Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin i Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka re­ali­zu­je pro­jekt „Umar­ły, aby żyć wiecznie”.