Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

21 września, 2023

Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci

W Uni­wer­sy­tec­kim Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym im. Ja­na Mi­ku­li­cza-Ra­dec­kie­go we Wro­cła­wiu dzia­ła ini­cja­ty­wa ma­ją­ca na ce­lu wcze­sne wy­kry­wa­nie ewen­tu­al­nych wad roz­wo­jo­wych u no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt. Ten pro­gram ode­grał waż­ną ro­lę w wspar­ciu licz­nych ro­dzin z ob­sza­ru wo­je­wódz­twa dolnośląskiego.

Przeczytaj więcej »