Tylko życie ma przyszłość!


Notice: Undefined variable: post in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Próba podważenia prawa do życia w Unii Europejskiej

Par­la­ment Eu­ro­pej­ski przy­go­to­wu­je się do dys­ku­sji nad dru­gą re­zo­lu­cją w spra­wie wy­ro­ku Są­du Naj­wyż­sze­go USA oba­la­ją­ce­go obo­wią­zu­ją­ce od 1973 r. orze­cze­nie w spra­wie Roe kon­tra Wade.

Wy­rok Są­du Naj­wyż­sze­go ozna­cza, że pra­wo fe­de­ral­ne nie mo­że na­ka­zy­wać po­szcze­gól­nym sta­nom gwa­ran­to­wa­nia usług abor­cyj­nych. Par­la­ment Unii Eu­ro­pej­skiej ma w tym ty­go­dniu po­wtó­rzyć swój apel o do­stęp do bez­piecz­nej abor­cji oraz po­tę­pi „co­fa­nie się USA w za­kre­sie zdro­wia sek­su­al­ne­go i re­pro­duk­cyj­ne­go ko­biet oraz ich praw”. Bi­sku­pi Ko­mi­sji Kon­fe­ren­cji Bi­sku­pów Unii Eu­ro­pej­skiej (COMECE) pod­kre­śla­ją, że abor­cja nie jest pra­wem człowieka.

Pod­czas spo­tka­nia z prze­wod­ni­czą­cą Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go, Ro­ber­tą Met­so­lą, prze­wod­ni­czą­cy COMECE, kard. Hol­le­rich, po­twier­dził oba­wy Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go do­ty­czą­ce spo­so­bu, w ja­ki kwe­stia abor­cji jest trak­to­wa­na na po­zio­mie UE. Po­wtó­rzył, że pró­ba po­strze­ga­nia abor­cji ja­ko pra­wa pod­sta­wo­we­go, „nie tyl­ko jest sprzecz­na z po­sza­no­wa­niem god­no­ści każ­dej isto­ty ludz­kiej, któ­ra jest jed­nym z fi­la­rów UE, ale tak­że po­waż­nie za­gro­zi pra­wu do wol­no­ści re­li­gii, my­śli i su­mie­nia oraz moż­li­wo­ści wy­ko­ny­wa­nia sprze­ci­wu sumienia”.

W nie­daw­nym oświad­cze­niu bi­sku­pi za­zna­czy­li, że sa­ma dys­ku­sja nad tą kwe­stią jest „nie­do­pusz­czal­ną in­ge­ren­cją w de­mo­kra­tycz­ne de­cy­zje ju­rys­dyk­cyj­ne su­we­ren­ne­go pań­stwa”, a re­zo­lu­cja jest dys­kre­dy­ta­cją eu­ro­pej­skich in­sty­tu­cji. Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny COMECE pod­kre­ślił, że każ­da „pró­ba wpro­wa­dze­nia rze­ko­me­go pra­wa do abor­cji do Kar­ty Praw Pod­sta­wo­wych Unii Eu­ro­pej­skiej by­ła­by pra­wem po­zba­wio­nym etycz­nych pod­staw i prze­zna­czo­nym do by­cia przy­czy­ną wiecz­ne­go kon­flik­tu wśród oby­wa­te­li UE”.

Bi­sku­pi eu­ro­pej­scy z nie­po­ko­jem od­no­to­wa­li rów­nież, że w Eu­ro­pie roz­wa­ża się „ne­ga­cję pod­sta­wo­we­go pra­wa do sprze­ci­wu su­mie­nia, któ­re jest ema­na­cją wol­no­ści su­mie­nia”, oraz osła­bie­nie, a na­wet za­ne­go­wa­nie pra­wo in­sty­tu­cji zdro­wot­nych do od­mo­wy świad­cze­nia pew­nych usług, w tym aborcji.

Ko­mi­sja za­zna­cza jed­no­cze­śnie, że za­wsze na­le­ży ofe­ro­wać po­moc ko­bie­tom w trud­nej sy­tu­acji z po­wo­du kom­pli­ka­cji z cią­żą. „Ko­bie­ty w nie­bez­pie­czeń­stwie nie po­win­ny być po­zo­sta­wio­ne sa­me so­bie, po­dob­nie jak nie moż­na igno­ro­wać pra­wa do ży­cia nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka. Obie mu­szą otrzy­mać wszel­ką nie­zbęd­ną po­moc i wspar­cie” – na­pi­sa­no w oświadczeniu.

Pierw­sza re­zo­lu­cja Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go w spra­wie wy­ro­ku Są­du Naj­wyż­sze­go USA zo­sta­ła wy­sto­so­wa­na 9 czerwca.

Włą­cze­nie abor­cji do unij­nej Kar­ty Praw Pod­sta­wo­wych, a na­stęp­nie do Po­wszech­nej De­kla­ra­cji Praw Czło­wie­ka bę­dzie uwstecz­nie­niem, a nie praw­dzi­wym roz­wo­jem. Jest wiel­kim nie­po­ro­zu­mie­niem trak­to­wa­nie abor­cji ja­ko pra­wo czło­wie­ka. Uzna­nie rze­ko­me­go pra­wa do abor­cji stoi w sprzecz­no­ści z sa­mą Kar­tą, któ­ra po­cząw­szy od swych dwóch pierw­szych ar­ty­ku­łów wska­zu­je na nie­na­ru­szal­ność i god­ność czło­wie­ka oraz pra­wo do życia.

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj