Tylko życie ma przyszłość!

Proaborcyjny raport o „prawach seksualnych i reprodukcyjnych”

23 czerw­ca ma tra­fić na se­sję ple­nar­ną PE ra­port w spra­wie abor­cji na ży­cze­nie. Na­rzu­ca on we wszyst­kich kra­jach człon­kow­skich abor­cję ja­ko „pra­wa czło­wie­ka” i opo­wia­da się za abor­cją bez żad­nych ograniczeń.

23 czerw­ca Par­la­ment Eu­ro­pej­ski za­gło­su­je nad tak zwa­nym „Ra­por­tem Ma­ti­ća”, któ­re­go ce­lem jest  do­pro­wa­dze­nie do przy­ję­cia przez PE re­zo­lu­cji w spra­wie abor­cji na ży­cze­nie. Ra­port zo­stał zło­żo­ny przez chor­wac­kie­go so­cjal­de­mo­kra­tę Pre­dra­ga Ma­ti­ća i no­si ty­tuł „Sy­tu­acja w za­kre­sie zdro­wia sek­su­al­ne­go i re­pro­duk­cyj­ne­go oraz praw w tej dzie­dzi­nie w UE w kon­tek­ście zdro­wia ko­biet”. Pro­jekt ma na ce­lu na­rzu­cić we wszyst­kich kra­jach człon­kow­skich ak­cep­ta­cję abor­cji a pra­wo­daw­stwo chro­nią­ce nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko, kwa­li­fi­ko­wać ja­ko for­mę na­ru­sze­nia praw czło­wie­ka i prze­moc ze wzglę­du na płeć.

Ra­port Ma­ti­ća ma tak­że zmie­niać świa­do­mość spo­łe­czeń­stwa po­przez wpro­wa­dza­nie w szko­łach ide­olo­gii gen­der, bez ko­niecz­no­ści in­for­mo­wa­nia i uzy­ski­wa­nia zgo­dy ro­dzi­ców. Ma być tak­że udo­stęp­nio­na moż­li­wość tzw. zmia­ny płci, w tym dla nie­let­nich, fi­nan­so­wa­nych w ra­mach pu­blicz­nych sys­te­mów opie­ki zdrowotnej.

Ra­port ma w za­ło­że­niu znie­sie­nie pra­wa do sprze­ci­wu su­mie­nia per­so­ne­lu me­dycz­ne­go, by np. unie­moż­li­wić le­ka­rzom sprze­ci­wia­nie się za­bi­ja­niu dziec­ka w wy­ni­ku aborcji.

„Jed­ną z naj­bar­dziej pro­ble­ma­tycz­nych prze­szkód jest od­mo­wa opie­ki me­dycz­nej na pod­sta­wie oso­bi­stych prze­ko­nań, za­sa­da, zgod­nie z któ­rą pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia czę­sto po­wstrzy­mu­ją się od wy­ko­ny­wa­nia abor­cji, od­wo­łu­jąc się do swo­ich prze­ko­nań” – czy­ta­my w raporcie.

Mar­ga­ri­ta de la Pi­sa, eu­ro­de­pu­to­wa­na z Vox, we­zwa­ła do od­rzu­ce­nia ra­por­tu, gdyż abor­cja jest aber­ra­cją praw­ną  i ludz­ką oraz ata­ku­je za­chod­nie wartości.

Współ­prze­wod­ni­czą­cy Gru­py Eu­ro­pej­skich Kon­ser­wa­ty­stów i Re­for­ma­to­rów (EKR), Ry­szard Le­gut­ko , zwró­cił się do PE o nie­do­pusz­cze­nie do gło­so­wa­nia, po­nie­waż „wkra­cza to w kom­pe­ten­cje kra­jo­we i in­ge­ru­je w zdro­wie i edukację”.

Ra­port za­wie­ra licz­ne nie­praw­dzi­we in­for­ma­cje – zło­żo­no do nie­go aż 503 pro­po­zy­cji po­pra­wek. Nad ni­mi 10 ma­ja gło­so­wa­ła Ko­mi­sja Praw Ko­biet i Rów­no­upraw­nie­nia (FEMM). Więk­szość po­pra­wek nie­ste­ty zo­sta­ła od­rzu­co­na a 11 ma­ja ko­mi­sja FEMM przy­ję­ła osta­tecz­ne brzmie­nie raportu.

Do­ku­ment Ma­ti­ća dą­ży do wy­eg­ze­kwo­wa­nia ak­cep­ta­cji abor­cji ja­ko pra­wa, wul­gar­nej edu­ka­cji sek­su­al­nej i znie­sie­nia klau­zu­li su­mie­nia dla le­ka­rzy. Jest to pró­ba wy­war­cia pre­sji na pań­stwa. War­to za­zna­czyć, że kwe­stia sta­no­wie­nia o le­gal­no­ści abor­cji jest wy­łącz­ną kom­pe­ten­cją państw człon­kow­skich. Na­rzu­ca­nie pro­ce­dur abor­cji jest jaw­ną in­ge­ren­cją w su­we­ren­ność tych państw i po­win­na spo­tkać się ze sta­now­czym sprzeciwem.

 

JB
Źró­dło: infocatolica.com

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj