Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę dotyczącą pigułki „dzień po”

Andrzej Duda. Fot.: prezydent.pl

Na stro­nie in­ter­ne­to­wej Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP po­in­for­mo­wa­no, że Pre­zy­dent RP An­drzej Du­da zde­cy­do­wał o skie­ro­wa­niu no­we­li­za­cji Pra­wa Far­ma­ceu­tycz­ne­go do Sej­mu RP z wnio­skiem o po­now­ne roz­pa­trze­nie usta­wy (tzw. we­to) zgod­nie z art. 122 ust. 5 Kon­sty­tu­cji RP.

We­dług ko­mu­ni­ka­tu Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta, głów­nym ar­gu­men­tem po­pie­ra­ją­cym de­cy­zję pre­zy­den­ta jest dą­że­nie do prze­strze­ga­nia kon­sty­tu­cyj­nych praw oraz pod­trzy­my­wa­nia wy­so­kich stan­dar­dów ochro­ny zdro­wia dzieci.

Po­da­no, że pre­zy­dent, z uwzględ­nie­niem opi­nii ro­dzi­ców, nie mógł za­apro­bo­wać prze­pi­sów, któ­re umoż­li­wia­ją nie­let­nim do­stęp do środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych bez nad­zo­ru le­ka­rza i igno­ru­ją ro­lę oraz od­po­wie­dzial­ność ro­dzi­ców. I do­da­no: „W trak­cie prac nad usta­wą nie pa­dły jed­nak prze­ko­nu­ją­ce ar­gu­men­ty, prze­ma­wia­ją­ce za do­stęp­no­ścią bez re­cep­ty le­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych, w szcze­gól­no­ści pro­duk­tu lecz­ni­cze­go wy­stę­pu­ją­ce­go pod na­zwą el­la­One dla ko­biet po­ni­żej osiem­na­ste­go ro­ku życia.”

Rów­no­cze­śnie pre­zy­dent wy­ra­ził go­to­wość do roz­wa­że­nia prze­pi­sów prze­wi­dzia­nych w oma­wia­nej usta­wie do­ty­czą­cych ko­biet, któ­re są peł­no­let­nie (po ukoń­cze­niu 18 lat).

Zmia­ny w pra­wie far­ma­ceu­tycz­nym obej­mu­ją wpro­wa­dze­nie do­stęp­no­ści bez re­cep­ty hor­mo­nal­ne­go środ­ka an­ty­kon­cep­cyj­ne­go, ja­kim jest octan uli­pry­sta­lu, dla osób po­wy­żej 15 ro­ku życia.

Na­le­ży przy­po­mnieć, że do­stęp do te­go pre­pa­ra­tu bez re­cep­ty mo­że su­ge­ro­wać, że jest on cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny i nie nie­sie za so­bą ry­zy­ka. Jed­nak­że war­to pa­mię­tać, że pi­guł­ki „dzień po” wpły­wa­ją na hor­mo­nal­ny sys­tem mło­dej ko­bie­ty, któ­ry nie jest cał­ko­wi­cie ukształ­to­wa­ny. Mo­gą one po­wo­do­wać sze­reg skut­ków ubocz­nych oraz in­te­rak­cji z in­ny­mi le­ka­mi. Ist­nie­ją tak­że pew­ne prze­ciw­wska­za­nia do ich sto­so­wa­nia. W kra­jach, gdzie do­stęp do te­go pre­pa­ra­tu jest swo­bod­ny, mło­dzi lu­dzie czę­sto trak­tu­ją go ja­ko śro­dek an­ty­kon­cep­cyj­ny, bio­rąc go kil­ka­krot­nie w jed­nym cy­klu, cza­sa­mi po każ­dym współ­ży­ciu sek­su­al­nym. Po­ja­wia­ją się tak­że do­nie­sie­nia, że wie­lo­krot­ne sa­mo­dziel­ne sto­so­wa­nie octa­nu uli­pry­sta­lu mo­że zwięk­szyć ry­zy­ko uszko­dze­nia wątroby.

Pre­zy­dent pod­jął traf­ną de­cy­zję, uwzględ­nia­ją­cą róż­no­rod­ne aspek­ty i po­ten­cjal­ne skut­ki zwią­za­ne z do­stęp­no­ścią te­go pre­pa­ra­tu. Je­go dzia­ła­nie mo­że po­móc w za­pew­nie­niu więk­szej przej­rzy­sto­ści in­for­ma­cji oraz ochro­nie zdro­wia i ży­cia ludz­kie­go. To krok w kie­run­ku ochro­ny ży­cia, zgod­ny z war­to­ścia­mi uwzgled­nia­ją­cy­mi tro­skę o nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci oraz ich in­te­gral­ność i godność.

 

jb
Źró­dło: www.prezydent.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj