fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Prezerwatywy nieidealne

Kto z użyt­kow­ników pre­zer­watyw nie doświadczył ich zawod­ności, niech pierwszy rzuci komen­tarzem! Pro­blemy jednak nie kończą się na zsu­nięciu czy pęk­nięciu. Jest ich więcej.

Są trzy zasad­nicze ogra­ni­czenia w sku­tecz­ności pre­zer­watyw jako środka chro­niącego przed cho­robami prze­no­szonymi drogą płciową:

  1. „Po pierwsze, pre­zer­watywy zapew­niają nie­pełną ochronę przed prze­no­szeniem się przez kontakt ze skórą takich chorób jak HPV (wirus bro­daw­czaka ludz­kiego), opryszczka, syfilis lub wrzód wene­ryczny, gdyż nie pokrywają wszystkich powierzchni nara­żonych na zakażenie”.
  2. „Po drugie, odsetek uszkodzeń mecha­nicznych i błędów w sto­so­waniu pre­zer­watyw jest znaczny, szcze­gólnie wśród ludzi młodych”.
  3. „Wreszcie odkształ­calność two­rzywa poważnie osłabia sku­teczność pre­zer­watyw w ochronie przed prze­no­szonymi przez płyny ustrojowe zaka­że­niami, takimi jak HIV, chla­mydia i rze­żączka” („Post­gra­duate Medical Journal”, Vol. 81, 2005).

Wpadka? Nie jesteś sam

Tyle mówi nauka. A co mówi doświad­czenie i praktyka? Że pre­zer­watywy zawodzą. Zsuwają się, pękają albo… nie ma ich w klu­czowym momencie. Przykłady?

  • W „British Medical Journal” opisano badania z kliniki pla­no­wania rodziny w Man­che­sterze. Wynika z nich, że „52% respon­dentów doświad­czyło pęk­nięcia lub ześli­zgnięcia się pre­zer­watywy w ciągu trzech mie­sięcy przed badaniem. Byliśmy zasko­czeni odkryciem, jak często nasi klienci doświad­czają »wypadków«” („British Medical Journal”, Vol. 312, 1996).
  • Powodem co czwartej aborcji wśród prze­ba­danych 1500 dziewcząt we Francji było pęk­nięcie bądź ześli­zgnięcie się pre­zer­watywy („Journal of Ado­le­scent Health”, Vol. 50, 2012).
  • W ame­ry­kańskim badaniu prze­ana­li­zowano dane 10 683 kobiet, które dokonały aborcji w latach 2000–2001. W mie­siącu poprze­dza­jącym zajście w ciążę pre­zer­watywy sto­sowało 28 proc. kobiet („Per­spec­tives on Sexual and Repro­ductive Health”, Vol. 34, 2002).
  • Raport opu­bli­kowany w 2014 roku przez British Pre­gnancy Advisory Service opra­cowano na pod­stawie infor­macji od 150 000 klientek tej insty­tucji, wyko­nu­jącej zabiegi aborcji. „Więk­szość kobiet doświad­cza­jących nie­chcianej ciąży przy­znaje, że sto­sowała anty­kon­cepcję w momencie poczęcia” – czytamy w raporcie. 35 proc. zaszło w ciążę mimo sto­so­wania pre­zer­watyw (www.bpas.org, 2014).
  • 35 proc. kobiet zaszło w ciążę mimo sto­so­wania pre­zer­watyw (www.bpas.org, 2014).

Jak sku­teczne są prezerwatywy?

O rze­czy­wistej sku­tecz­ności pre­zer­watyw mówią wyłącznie badania na pod­stawie danych sta­ty­stycznych, zebranych od użyt­kow­ników. Czym innym jest sku­teczność podawana przez pro­du­centa, mie­rzona w ide­alnych, ste­rylnych i „nie­ży­ciowych” warunkach w laboratorium.

Zresztą, oma­wiając sku­teczność jakiej­kolwiek metody anty­kon­cep­cyjnej, należy porów­nywać dwa wskaźniki. Pierwszy z nich to tzw. perfect use, czyli infor­macja o sku­tecz­ności w przy­padku ide­alnego sto­so­wania metody (np. kobieta nigdy nie zapomina połknąć pigułki, krążek dopo­chwowy się nie zsuwa, pre­zer­watywa nie pęka, jest zawsze pod ręką i sto­sowana przy każdym sto­sunku itd.). Tym wskaź­nikiem chwalą się pro­du­cenci anty­kon­cepcji, gdyż jest o wiele bar­dziej „mar­ke­tingowy” niż drugi parametr – tzw. typical use. Ten z kolei określa sku­teczność metody dla jej typowego sto­so­wania przez typowego użyt­kownika, który bywa roz­tar­gniony, od czasu do czasu może o czymś zapo­mnieć, kieruje się emo­cjami. Oczy­wiście, rze­czy­wista sku­teczność nie tylko pre­zer­watyw, ale również innych metod zapo­bie­gania ciąży, jest znacznie niższa niż zakładana w bada­niach klinicznych.

Spytano użyt­kow­ników

W Stanach Zjed­no­czonych cyklicznie prze­pro­wadza się ogól­no­na­rodowe badania na dzie­siątkach tysięcy kobiet, doty­czące pro­blemów płod­ności (National Survey of Family Growth). I tak wyniki badań prze­pro­wa­dzonych wśród 10 847 kobiet w wieku 15–44 lat w 1995 roku, dostar­czają infor­macji na temat zawod­ności poszcze­gólnych metod anty­kon­cep­cyjnych. Dowia­dujemy się o ich realnej sku­tecz­ności. Jej mier­nikiem jest odsetek kobiet zacho­dzących w nie­pla­nowaną ciążę w pierwszym roku uży­wania danej metody.

Ist­nieją znaczne różnice we wskaź­nikach zawod­ności anty­kon­cepcji w zależ­ności od wieku, stanu cywilnego czy statusu eko­no­micznego kobiet. Oto wyniki w poszcze­gólnych grupach spo­łecznych, cha­rak­te­ry­zu­jących się naj­niż­szymi wskaź­nikami sku­tecz­ności antykoncepcji.

Odsetek kobiet poniżej 20. roku życia doświad­cza­jących zawod­ności anty­kon­cepcji w ciągu pierw­szego roku sto­so­wania danej metody (Stany Zjed­no­czone, 1995 rok)

Metoda
antykoncepcji

Niski status socjoekonomiczny

Wyższy status socjoekonomiczny

Nie­po­zo­stające w małżeństwie

Nie­po­zo­stające w małżeństwie

Miesz­kające osobno

Miesz­kające razem

Miesz­kające osobno

Miesz­kające razem

Pigułka

12,9

48,4

7,6

31,4

Pre­zer­watywa

23,2

71,7

14

51,3

Źródło: „Family Planning Per­spec­tives”, Vol. 31, 1999.

 

Kamila Gałuszka