Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Poznań: Marsz dla Życia pod hasłem „Razem dla życia”

Marsz dla Życia, Poznań 2023. Fot.: youtube.com/Archidiecezja Poznańska

„Ra­zem dla ży­cia” – pod ta­kim ha­słem przej­dzie uli­ca­mi Po­zna­nia w nie­dzie­lę 18 czerw­ca Marsz dla Ży­cia. Wśród uczest­ni­ków wy­da­rze­nia, któ­re roz­pocz­nie się przed ko­ścio­łem oo. Do­mi­ni­ka­nów, bę­dą abp Sta­ni­sław Gą­dec­ki, me­tro­po­li­ta po­znań­ski, oraz bi­skup se­nior ar­chi­die­ce­zji po­znań­skiej Zdzi­sław Fortuniak.

„Ży­je­my w cza­sach do­ma­ga­ją­cych się obro­ny ży­cia. Ochro­na ży­cia od po­czę­cia aż do na­tu­ral­nej śmier­ci jest dziś bar­dzo waż­na. Czło­wiek, któ­ry wie­rzy w Bo­ga, wy­zna­je war­to­ści i prze­strze­ga przy­ka­zań, ta­kich jak: „Nie za­bi­jaj!” – mó­wił pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej ks. Kry­stian Sammler.

Dy­rek­tor Wy­dzia­łu Dusz­pa­ster­stwa po­znań­skiej ku­rii i ko­or­dy­na­tor wy­da­rze­nia za­zna­czył, że je­go ce­lem jest pod­kre­śle­nie war­to­ści ży­cia, ochro­na bez­bron­nych i ko­niecz­ność przy­po­mi­na­nia o sza­cun­ku wo­bec każ­de­go ży­cia, a tak­że pod­kre­śla­nie praw­dy, że przed Bo­giem i dru­gim czło­wie­kiem wszy­scy lu­dzie są równi.

„Do udzia­łu w Mar­szu dla Ży­cia za­pro­sze­ni są lu­dzie wie­rzą­cy i nie­wie­rzą­cy, wszy­scy lu­dzie do­brej wo­li. Za­pra­sza­my m.in. wy­cho­wan­ków do­mów dziec­ka, uczniów szkół ka­to­lic­kich, pod­opiecz­nych do­mów po­mo­cy spo­łecz­nej, a przede wszyst­kim ro­dzi­ny z dzieć­mi” – tłu­ma­czył ks. dy­rek­tor Sammler.

Ks. Ju­rand Że­li­sław­ski, za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go Re­fe­ra­tu Dusz­pa­ster­stwa Mał­żeństw i Ro­dzi­ny, przy­po­mniał, że św. Jan Pa­weł II na­zwał ro­dzi­nę „pierw­szym sank­tu­arium świę­to­ści ży­cia”. „To pierw­sze miej­sce, gdzie uczy­my się sza­cun­ku dla ży­cia, te­go, jak je od­kry­wać i jak się nim cie­szyć” – po­wie­dział ks. Żelisławski.

Marsz roz­pocz­nie się o godz. 15 przed ko­ścio­łem oo. Do­mi­ni­ka­nów, a je­go uczest­ni­cy przej­dą uli­ca­mi Po­zna­nia do po­znań­skiej ka­te­dry. Na pla­cu ka­te­dral­nym od­bę­dzie się pik­nik „W ro­dzi­nie si­ła”, któ­re­mu bę­dą to­wa­rzy­szyć kon­cert ka­pe­li Jac­ka Ha­ła­sa oraz przed­sta­wie­nie w wy­ko­na­niu Te­atru Pio­tra Ro­gal­skie­go. „Nie za­brak­nie tak­że atrak­cji dla naj­młod­szych. Bę­dą gry i za­ba­wy, m.in. ma­lo­wa­nie twa­rzy” – do­dał ks. Sammler.

Pod­czas czerw­co­we­go wy­da­rze­nia od­bę­dzie się też fi­nał ak­cji „Pie­lusz­ka dla Ma­lusz­ka”, ko­or­dy­no­wa­nej przez KSM. „Ze­bra­ne w pa­ra­fiach pie­lu­chy i pie­lu­cho­majt­ki zo­sta­ną prze­ka­za­ne do do­mu sa­mot­nej mat­ki w Kie­krzu oraz do do­mu po­mo­cy spo­łecz­nej pro­wa­dzo­ne­go przez sio­stry se­ra­fit­ki w Po­zna­niu” – po­wie­dzia­ła Zu­zan­na Mar­chew­ka z ar­chi­die­ce­zjal­ne­go KSM. Do­tych­czas dzię­ki ak­cji uda­ło się ze­brać po­nad 200 tys. pie­luch i pie­lu­cho­maj­tek o war­to­ści po­nad 180 tys. zł.

Pod­czas kon­fe­ren­cji zo­stał za­pre­zen­to­wa­ny klip pro­mu­ją­cy po­znań­skie czerw­co­we wy­da­rze­nie, w któ­rym abp Sta­ni­sław Gą­dec­ki za­pra­sza do udzia­łu w mar­szu. „Spra­wa ży­cia jest pierw­szo­pla­no­wa” – mó­wi w fil­mie pro­mu­ją­cym me­tro­po­li­ta poznański.

W kli­pie wzię­ły udział trzy ro­dzi­ny, wśród nich jest wie­lo­dziet­na ro­dzi­na Ar­tu­ra Mar­ci­nia­ka, ro­dzi­na za­an­ga­żo­wa­na w dusz­pa­ster­stwo głu­cho­nie­mych oraz ro­dzi­na ma­ją­ca nie­peł­no­spraw­ną cór­kę Jagodę.

Pro­mo­cji „Mar­szu dla Ży­cia” bę­dzie to­wa­rzy­szyć kam­pa­nia bil­l­bo­ar­do­wa na przy­stan­kach ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej i przy pa­ra­fiach. Do­tych­czas or­ga­ni­za­to­rem „Mar­szu dla Ży­cia” by­ło ar­chi­die­ce­zjal­ne KSM. Te­go­rocz­ne wy­da­rze­nie or­ga­ni­zu­je Ra­da Ru­chów i Sto­wa­rzy­szeń Ka­to­lic­kich Ar­chi­die­ce­zji Po­znań­skiej. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad wy­da­rze­niem ob­ję­li abp Sta­ni­sław Gą­dec­ki oraz wo­je­wo­da wiel­ko­pol­ski Mi­chał Zieliński.

 

Źró­dło: KAI
Fot.: youtube.com/Archidiecezja Poznańska

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj