Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

18 lutego, 2022

Postępy w neonatologii i granice medycyny

Czym jest wcze­śniac­two i ja­ka jest je­go ska­la? Ja­kie są po­stę­py w neo­na­to­lo­gii i gdzie jest gra­ni­ca prze­ży­wal­no­ści naj­bar­dziej nie­doj­rza­łych no­wo­rod­ków uro­dzo­nych przed­wcze­śnie? Na te i in­ne py­ta­nia z krę­gu bio­ety­ki po­cząt­ku ży­cia od­po­wie pe­dia­tra i neo­na­to­log dr n. med. An­drzej Gru­dzień w cza­sie ko­lej­ne­go wy­kła­du z cy­klu Bio­ethics Lab or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­ter­dy­scy­pli­nar­ną Aka­de­mię Bioetyki.

Przeczytaj więcej »