Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje do senatorów

Dziewczyna z pigułką

„Do­pusz­cze­nie do swo­bod­ne­go ob­ro­tu pre­pa­ra­tów an­ty­kon­cep­cyj­nych oraz wcze­sno­po­ron­nych bez kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem jest sprzecz­ne z ochro­ną zdro­wia ko­biet, zwłasz­cza nie­peł­no­let­nich od 15. ro­ku ży­cia, któ­rych układ roz­rod­czy nie jest jesz­cze w peł­ni doj­rza­ły” – Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Ży­cia ape­lu­je do se­na­to­rów, aby nie ak­cep­to­wa­li roz­wią­za­nia o wpro­wa­dze­niu do wol­nej sprze­da­ży pre­pa­ra­tu el­la­One, po­pu­lar­nie na­zy­wa­ne­go „pi­guł­ką po”.

Sz. Pa­ni Mał­go­rza­ta Kidawa-Błońska
Mar­sza­łek Se­na­tu RP


Do­ty­czy zmia­ny usta­wy Pra­wo farmaceutyczne

 

De­cy­zją Sej­mu RP z dnia 22 lu­te­go 2024 ro­ku, od­no­śnie zmia­ny usta­wy Pra­wo far­ma­ceu­tycz­ne, do­pusz­czo­no do swo­bod­ne­go ob­ro­tu pre­pa­ra­tów an­ty­kon­cep­cyj­nych oraz wcze­sno­po­ron­nych bez kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem, co jest sprzecz­ne z ochro­ną zdro­wia ko­biet, zwłasz­cza nie­peł­no­let­nich od 15. ro­ku ży­cia, któ­rych układ roz­rod­czy nie jest jesz­cze w peł­ni doj­rza­ły. Nie­ba­wem tę usta­wę bę­dzie roz­pa­try­wał Se­nat RP. Ma­jąc to na uwa­dze, pro­si­my o prze­ka­za­nie Pa­niom i Pa­nom Se­na­to­rom ni­niej­szej opi­nii kie­ro­wa­nej w imie­niu kil­ku­dzie­się­ciu or­ga­ni­za­cji prorodzinnych.

Nie po­win­ni­śmy ak­cep­to­wać roz­wią­za­nia o wpro­wa­dze­niu do wol­nej sprze­da­ży pre­pa­ra­tu el­la­One, po­pu­lar­nie na­zy­wa­ne­go „pi­guł­ką po”. Pro­du­cent okre­śla ten pro­dukt ja­ko śro­dek stric­te an­ty­kon­cep­cyj­ny, co nie jest praw­dą, gdyż za po­czę­cie myl­nie uzna­je za­gnież­dże­nie się za­rod­ka w ma­ci­cy. Oczy­wi­stym fak­tem bio­lo­gicz­nym jest, że po­cząt­kiem ży­cia czło­wie­ka jest po­łą­cze­nie się ko­mó­rek ro­dzi­ciel­skich, co na­stę­pu­je ok. 7 dni przed zagnieżdżeniem.

Sub­stan­cją czyn­ną el­la­One jest du­ża daw­ka octa­nu uli­pry­sta­lu (30 mg). Zgod­nie z za­le­ce­niem pro­du­cen­ta ma być przyj­mo­wa­ny do 5 dni po współ­ży­ciu. Głów­nym ce­lem jest unie­moż­li­wie­nie na­tu­ral­ne­go pro­ce­su za­gnież­dże­nia bla­sto­cy­sty (za­rod­ka) w bło­nie ślu­zo­wej ma­ci­cy, co po­wo­du­je je­go uśmier­ce­nie. Jest to więc śro­dek wcze­sno­po­ron­ny, cho­ciaż na po­cząt­ku cy­klu, przed ja­jecz­ko­wa­niem mo­że też w pew­nym stop­niu dzia­łać antykoncepcyjnie.

Po­wo­du­je on licz­ne po­wi­kła­nia. Wcho­dzi w ko­re­la­cję z in­ny­mi le­ka­mi. Sprzy­ja też licz­nym, przy­god­nym kon­tak­tom sek­su­al­nym, co znacz­nie zwięk­sza ry­zy­ko cho­rób prze­no­szo­nych dro­gą płciową.

Wol­ny do­stęp do za­ku­pu „pi­guł­ki po” umoż­li­wia jej nad­uży­wa­nie, na­wet kil­ku­krot­ne w jed­nym cy­klu, co jest bar­dzo groź­ne dla zdro­wia ko­biet, zwłasz­cza bar­dzo mło­dych – po­wo­du­je uszko­dze­nie wą­tro­by i jest rakotwórcze.

W la­tach 2015 – 2017 śro­dek ten był w Pol­sce do­stęp­ny bez re­cep­ty od 15. ro­ku ży­cia. Le­ka­rze bi­li na alarm, ob­ser­wu­jąc po­waż­ne po­wi­kła­nia, któ­re rzu­tu­ją na stan zdro­wia ko­biet i ich płod­ność. Z te­go wła­śnie po­wo­du wpro­wa­dzo­no obo­wią­zek kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem i oka­za­nia re­cep­ty przy za­ku­pie. Nie ma ra­cjo­nal­ne­go uza­sad­nie­nia dla po­wro­tu do wcze­śniej­szych roz­wią­zań, któ­re by­ły kwestionowane.

 

W imie­niu PFROŻ

 

Ja­kub Bał­tro­sze­wicz – prezes
Ewa Ko­wa­lew­ska – wiceprezes
ks. To­masz Kan­ce­lar­czyk – wiceprezes

 

War­sza­wa, dn. 28 lu­te­go 2024 r.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj