Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

28 lutego, 2024

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje do senatorów

Do­pusz­cze­nie do swo­bod­ne­go ob­ro­tu pre­pa­ra­tów an­ty­kon­cep­cyj­nych oraz wcze­sno­po­ron­nych bez kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem jest sprzecz­ne z ochro­ną zdro­wia ko­biet, zwłasz­cza nie­peł­no­let­nich od 15. ro­ku ży­cia, któ­rych układ roz­rod­czy nie jest dojrzały.

Przeczytaj więcej »